Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Miejskiej w dniu 09 marca 2018 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zaktualizowany projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018 - 2027. 2018-03-08 09:24:32
Zaktualizowany projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-03-08 09:23:20
Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Wołcza Wielka z dnia 23 lutego 2018r. 2018-03-06 15:11:56
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-03-01 11:10:57
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018 - 2027. 2018-03-01 11:18:39
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Miastko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-03-01 11:21:10
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Miastko na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-03-01 11:22:50
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 r. i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. 2018-03-01 11:24:35
Projekt uchwały w sprawie współdziałania przy realizacji zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 2018-03-01 11:27:16
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia i określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł ciepła w ramach konkursu pn.: "EKO-MIASTKO 2018". 2018-03-01 11:29:33
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o. na lata 2018 - 2021" 2018-03-01 11:40:30
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Wołcza Wielka. 2018-03-01 11:44:17
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru, obejmującego tereny położone w obrębie ewidencyjnym Piaszczyna. 2018-03-01 11:48:05
Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko, oznaczonej jako działka nr 47, położonej w obrębie Kamnica, gm. Miastko, odpłatną służebnością gruntową. 2018-03-01 11:49:52
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej, jako działka numer 81 i działka numer 83, położonej w obrębie Wołcza Wielka, gm. Miastko, do zasobów Gminy Miastko. 2018-03-01 11:51:19
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 261/2, położonej w obrębie Miastko 83/4, stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2018-03-01 11:52:56
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2018 roku. 2018-03-01 11:55:04