Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 30 czerwca 2017 roku

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-06-23 12:06:12
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2017-06-23 12:07:52
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2017-06-23 14:48:32
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miastka na lata 2017?2023. 2017-06-23 14:51:58
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/321/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym do części kosztów związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych z terenu miasta i gminy Miastko. 2017-06-23 14:54:01
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miastko. 2017-06-23 14:59:15
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miastko. 2017-06-23 15:02:26
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 262, 263 i 264 położonych w obrębie 83/5 m. Miastko. 2017-06-23 15:04:45
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości lub ich części położonych w obrębach: Miłocice, Pasieka, Przęsin i Świeszyno z dotychczasowymi dzierżawcami. 2017-06-23 15:06:37
Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz dotychczasowego najemcy oraz wyrażenia zgody na jej sprzedaż. 2017-06-23 15:10:00
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Miastko od Skarbu Państwa ? Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobów Gminy Miastko. 2017-06-23 15:15:32
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/127/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23 października 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, sposobu pobierania tych opłat oraz określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania. 2017-06-23 15:18:17
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko. 2017-06-23 15:24:12
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/4 Miastko. 2017-06-23 15:25:36
Projekt uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania na Burmistrza Miastka. 2017-06-23 15:26:59
Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miastka z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 2017-06-23 15:31:11
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku 2017-06-23 15:32:19