Weryfikacja zadań

Weryfikacja zgłoszonych zadań

od 28 sierpnia do 22 września 2017 r.

 

 1. Weryfikacji zgłoszonych zadań dokonuje Komisja ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku powołana przez Burmistrza Miastka.
 2. Komisja ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 przeprowadza weryfikację zgłoszonych zadań pod względem formalno - prawnym, gospodarności
  i wykonalności oraz dokonuje oceny realności przedłożonej kalkulacji szacunkowego kosztu realizacji zgłoszonego zadania wraz ze wskazaniem sugerowanych korekt w celu urzeczywistnienia kalkulacji.
 3. Kryteria formalno - prawne weryfikacji przez Komisję zgłoszonych zadań
  do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku:
 1. właściwy formularz zgłoszenia zadania złożony przez uprawnione osoby lub jednostki bądź organizacje pozarządowe w okresie od 3 lipca
  do 25 sierpnia 2017r.,
 2. wykaz co najmniej dwudziestu osób, które ukończyły 16 rok życia, popierających zgłoszone zadanie,
 3. koszt realizacji pojedynczego zadania w ramach budżetu obywatelskiego
  w kwocie nieprzekraczającej 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
 4. termin realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego w okresie
  od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
 5. zgłaszane zadania dotyczą wyłącznie zadań inwestycyjno-remontowych, które mieszczą się w kompetencjach Gminy Miastko.
 6. zgłaszane zadania dotyczą wyłącznie własnych Gminy realizowanych na mieniu Gminy Miastko, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) z wyłączeniem mienia gminnych osób prawnych, 
 7. zgłaszane zadanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Odrzuceniu podlegają zadania, które nie spełniają kryteriów określonych w punkcie 3.
 2. Komisja może pozytywnie zweryfikować poszczególne zadania zgłoszone do realizacji
  w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku w oparciu o sporządzoną własną kalkulację szacunkowego kosztu realizacji danego zadania.
 3. Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o złożenie we wskazanym terminie dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących zgłoszonego zadania.
 4. Komisja może w uzasadnionych przypadkach dopuścić do uzupełnienia zgłoszenia zadania w wyznaczonym terminie.
 5. Ingerowanie w zakres zgłoszonego zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, w tym zmiany miejsca realizacji, bądź łączenia z innymi zadaniami, jest możliwe jedynie za zgodą wnioskodawcy.
 6. Decyzja o odrzuceniu zgłoszonego zadania podejmowana jest przez Komisję
  w uzgodnieniu z Burmistrzem Miastka zwykłą większością głosów. Od decyzji
  nie przysługuje odwołanie.
 7. Informacja o pozytywnie oraz negatywnie zweryfikowanych zadaniach zgłoszonych
  do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku wraz
  z uzasadnieniem zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku  w terminie do dnia 29 września 2017 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Jurgielewicz 22-06-2017 10:38:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Jurgielewicz 22-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Jurgielewicz 22-06-2017 10:38:48