Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miastko w 2012 roku

 

Burmistrz Miastka ogłasza  otwarty konkurs na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2012 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miastko w roku 2012  w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz Uchwały Nr 112/VI/2011 r. Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012".
1. Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2012 w zakresie:
I. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu i turystyki:
- popularyzacja sportu poprzez organizowanie imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych, w tym organizacja zawodów, rozgrywek i turniejów o różnym zasięgu,
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w tym osób niepełnosprawnych,
- organizacja i udział w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych o różnym zasięgu,
- organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz realizacja programów szkolenia sportowego,
- współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i uczniowskimi klubami sportowymi przy organizowaniu imprez sportowych,
- zagospodarowanie wolnego czasu poprzez organizowanie aktywnych form wypoczynku jak rajdy, wycieczki i inne imprezy popularyzujące turystykę i aktywny wypoczynek oraz krajoznawstwo,
- pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami sportowymi.
Wysokość środków finansowych ujętych w projekcie budżetu gminy na 2012 r.  przeznaczonych  na realizacje tego zadania wynosi 370.000 zł. (Na realizację podobnych zadań w latach ubiegłych wydatkowano: 2006 r. – 297.150 zł; 2007 r. – 370.450 zł; 2008 r. – 382.000 zł; 2009 r. – 395.000 zł; 2010 r. – 395.000 zł; 2011 r. – 382.600 zł).
Gmina Miastko zastrzega, iż kwota środków przeznaczonych na dotacje może ulec  zmianie.
Informacji udziela Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji  Urzędu Miejskiego w Miastku, tel. 59 857 07 21/22.   
II. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, bezdomnych i bezrobotnych:
- wspieranie i pomoc osobom potrzebującym pomocy, bezdomnym i bezrobotnym,
- działanie na rzecz najuboższych mieszkańców gminy Miastko,
- integracja osób niepełnosprawnych, zdrowych oraz potrzebujących poprzez zabawę, sport, organizację i udział w imprezach okolicznościowych, kulturalno – rozrywkowych oraz turystycznych,
- organizacja działań związanych z rehabilitacją psychoruchową osób niepełnosprawnych,
- promocja dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych z gminy Miastko.
Wysokość środków finansowych ujętych w projekcie budżetu gminy na 2012 r. przeznaczonych  na realizacje tego zadania wynosi 24.000 zł. (Na realizację podobnych zadań w latach ubiegłych wydatkowano: 2006 r. –  8.450 zł; 2007 r. – 5.000 zł; 2008 r. – 16.000 zł; 2009 r. – 18.000 zł; 2010 r. – 18.000 zł; 2011 r. – 18.000 zł).
Gmina Miastko zastrzega, iż kwota środków przeznaczonych na dotacje może ulec  zmianie.
Informacji udziela Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji  Urzędu Miejskiego w Miastku, tel. 059 857 07 21/22. 
III. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji:
- przedsięwzięcia służące podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji narodowej oraz gminy Miastko,
- organizacja i udział w przedsięwzięciach artystycznych, o charakterze  regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, mających istotne znaczenie dla pielęgnowania polskości i promocji gminy Miastko (festiwale, prezentacje, przeglądy krajowe i zagraniczne),
- propagowanie kultury ludowej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz unikalnych, zanikających zawodów i umiejętności artystycznych, rękodzieła oraz języka regionalnego,
- upowszechnianie wiedzy o rodzimych twórcach, 
- organizowanie: wystaw, pokazów, spotkań literackich, jarmarków, festynów i innych imprez kulturalnych,
- działalność na rzecz integracji i rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego,
- poznawanie miejsc, obiektów, dzieł i zabytków ważnych dla historii i kultury Polski, regionu i gminy Miastko.
Wysokość środków finansowych ujętych w projekcie budżetu gminy na 2012 r.   przeznaczonych  na realizacje tego zadania wynosi 12.000 zł. (Na realizację podobnych zadań w latach ubiegłych wydatkowano: 2006 r. – 3.500 zł; 2007 r. – 5.000 zł; 2008 r. – 5.500 zł; 2009 r. – 6.000 zł; 2010 r. – 6.000 zł; 2011 r. – 8.000 zł).
Gmina Miastko zastrzega, iż kwota środków przeznaczonych na dotacje może ulec  zmianie.
Informacji udziela Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji  Urzędu Miejskiego w Miastku ,tel. 059 857 07 21/22.
IV. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie:
- zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w celu popularyzacji i promocji nauki,
- organizacja edukacyjnych olimpiad i konkursów przedmiotowych dla dzieci i młodzieży,
- wspieranie działań i inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i uzależnieniami oraz kształtujących właściwe postawy społeczne i moralne jak tolerancja i otwartość wobec różnic etnicznych, rasowych czy religijnych,
- wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień uczniów,
- popularyzacja i poznawanie historii, obszaru i ciekawych miejsc Polski, regionu i gminy Miastko poprzez sesje, odczyty, sympozja i wycieczki poznawcze, 
- wspieranie działań promujących zdrowy styl życia.
Wysokość środków finansowych ujętych w projekcie budżetu gminy na 2012 r.   przeznaczonych  na realizacje tego zadania wynosi 12.000 zł. (Na realizację podobnych zadań w latach ubiegłych wydatkowano: 2006 r. –  3.000 zł; 2007 r. – 4.000zł; 2008 r. – 5.000 zł; 2009 r. – 6.000 zł; 2010 r. – 7.000 zł; 2011 r. – 9.000 zł).
Gmina Miastko zastrzega, iż kwota środków przeznaczonych na dotacje może ulec  zmianie.
Informacji udziela Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji  Urzędu Miejskiego w Miastku, tel. 059 857 07 21/22.
V. Wspieranie organizacji pozarządowych:
- działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32 Ustawy,
- wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych, w tym regranting,
- finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących zadania dotyczące rozwoju Gminy i na rzecz jej mieszkańców, pozyskujących środki unijne lub pozabudżetowe.
Wysokość środków finansowych ujętych w projekcie budżetu gminy na 2012 r.    przeznaczonych  na realizacje tego zadania wynosi 12.000 zł. (Na realizację podobnych zadań w latach ubiegłych wydatkowano: 2009 r. – 4.000 zł; 2010 r. – 4.000 zł, 2011 r. – brak dotacji).
Gmina Miastko zastrzega, iż kwota środków przeznaczonych na dotacje może ulec  zmianie. 
Informacji udziela Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji  Urzędu Miejskiego w Miastku, tel. 059 857 07 21/22.
UWAGA! Zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków publicznych na poszczególne zadania w przypadku dokonania zmian finansowych w budżecie Gminy Miastko na rok 2012 przyjmowanym przez Radę Miejską w Miastku. Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji komisji konkursowej lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia       w dniu ogłaszania konkursu.
2. Zasady przyznawania dotacji
1) Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem.
2) Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywać się będzie w formie wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.
3) Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z  obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
4) Oferta powinna być zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz powinna zawierać informacje określone z art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie. 
5) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6) Dotacja może być przyznana w wysokości do 90% wkładu finansowego przeznaczonego na realizację zadania.
7) W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadań w poszczególnych zakresach, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa niż wnioskowana    w ofercie, oferent zobowiązany jest do dokonania aktualizacji kosztorysu i harmonogramu zadania. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę. Oferta stanowić będzie załącznik do umowy.
8. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miastko a podmiotem, którego oferta została wybrana. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawne.
9. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na realizację zadań w poszczególnych zakresach. 
10) Dotacje nie mogą być udzielone na:
a) realizację zadań finansowanych z budżetu Gminy Miastko z  innego tytułu,
b) zakup nieruchomości,
c) finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
d) działalność polityczną lub religijną,
e) zadania dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,
f) płatności wynikające ze strat i długów oraz opłat, prowizji i odsetek bankowych,
g) nagrody i premie szkoleniowców i pracowników,
h) nagrody finansowe w zawodach i imprezach sportowych.
11) Ostateczną decyzję o wyborze ofert i o wysokości dotacji podejmie Burmistrz Miastka.
12) Dotacje będą udzielane na zadania realizowane w 2012 roku. 
3. Terminy i warunki realizacji zadania
1) Zadanie winno być realizowane w 2012 r. w terminie wskazanym w ofercie. Data zakończenia realizacji zadania nie może przekraczać 31 grudnia 2012 r.
2) Oferty powinny być skierowane w maksymalnym stopniu do mieszkańców Gminy Miastko.
3) Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz w umowie.
4) Podmioty wyłonione w Konkursie zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego.
5) Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.
6) Sprawozdanie musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
7) Do sprawozdania załączyć należy:
a) spis wszystkich faktur/rachunków dotyczących realizacji całości zadania,
b) kserokopie wszystkich faktur/rachunków związanych z realizacją zadania zgodnie z kosztorysem w ofercie wraz z potwierdzeniem przekazania środków finansowych na poszczególne wydatki (wyciągi bankowe, potwierdzenia przelewu z wyjątkiem faktur opatrzonych adnotacją "zapłacono gotówką") – ułożonych chronologicznie zgodnie ze spisem w sprawozdaniu, 
c) każda z faktur/rachunków powinna zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta, jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności oraz pieczęć organizacji i podpisy upoważnionych osób,
d) inną dokumentację związaną z realizacją zadania. 
4. Termin składania ofert
1) Oferty należy składać do piątku 23 grudnia 2011 r. do godziny 15.00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku: ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętej i podpisanej kopercie "Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miastko w 2012 roku w zakresie...". O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu (nie data stempla pocztowego).
2) Organizacje mogą składać tylko jedną ofertę do poszczególnych zakresów z pkt. 1 .
3) Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie zobowiązane są złożyć każdą ofertę  w osobnej kopercie opatrzonej właściwym opisem.
4) Organizacje składają jeden komplet wymaganych załączników do kilku ofert, wskazując    w której ofercie zostały zamieszczone.
8. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania    i wzór sprawozdania z wykonania  zadania określa Rozporządzenie Ministra Pracy   i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania                      z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
5) Wymagane dokumenty:
a) oferta zgodna z obowiązującym wzorem w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD lub DVD),
b) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób upoważniające do jego reprezentacji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),
c) dokumenty potwierdzające upoważnienie do działania w imieniu oferenta (składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych) – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający  z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji,
d) informacja podpisana przez upoważnione osoby o aktualnym składzie zarządu (zgodna z zapisami statutu) wraz z załączoną stosowną uchwałą z wyboru oraz wskazaniem osób upoważnionych do jego reprezentowania (składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych), – jeżeli skład zarządu i umocowania osób nie wynikają z przedstawionej dokumentacji, tj. odpisu KRS lub innego właściwego rejestru lub ewidencji,
e) statut.
UWAGA:
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
1) przygotowane na obowiązującym formularzu i prawidłowo wypełnione oraz podpisane,
2) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
Oferty nieprawidłowo wypełnione, niepodpisane, niezgodne z obowiązującym wzorem, oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
1) Burmistrz Miastka w drodze zarządzenia powoła Komisję Konkursową, jako organ opiniotwórczy, której zadaniem będzie weryfikacja i opiniowanie, w sposób niewiążący organ administracji, ofert złożonych na realizację zadań. Komisja przedłoży Burmistrzowi Miastka protokół zawierający propozycje ofert przewidzianych do realizacji i podziału środków finansowych na zadania w poszczególnych zakresach.
2) Do oceny ofert na realizację zadań publicznych w poszczególnych zakresach określonych      w Konkursie Burmistrz może powołać odrębne Komisje.
3) W skład  Komisji wchodzić będą:
a) przedstawiciele organu wykonawczego Gminy,
b) osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorących udział w Konkursie.
4) Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybierze spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, którzy organizują prace Komisji.
5) Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
6) W ocenie oferty złożonej w Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby powiązane z podmiotem składającym ofertę, co do których mogą istnieć zastrzeżenia odnośnie zachowania zasady bezstronności.
7) W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy Konkurs.
8. Komisja konkursowa może z inicjatywy oferenta dopuścić do prezentacji złożonej oferty, a także prosić o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, informacji oraz dokumentów  dotyczących oferty.
9) Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków przy udziale przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczącego.
10) Rozpatrzenie ofert nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz następujące kryteria:
a) kompletność i poprawność złożonej oferty,
b) zgodność oferty z zapisami Ustawy, Programu i Konkursu,
c)  merytoryczne (nowatorstwo, społeczne uzasadnienie, znaczenie zadania dla gminy i jej mieszkańców),
d) finansowe (kalkulacja kosztów realizacji zadania, wysokość wkładu własnego – finansowego lub rzeczowego, inne źródła finansowania i pozyskane środki),
e) organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, dotychczasowe doświadczenie, kwalifikacje),
f) zakładani partnerzy i beneficjenci (liczba odbiorców i uczestników),
g) perspektywy kontynuacji projekty, rezultaty i osiągnięcia,
h) sposób wydatkowania środków i rozliczenia z dotacji w latach ubiegłych (w przypadku jej udzielenia),
i) analiza i ocena wykonania zadań zleconych organizacji w okresach wcześniejszych.
11) Ostatecznego wyboru ofert przeznaczonych do realizacji i podziału środków finansowych na poszczególne zadania dokona Burmistrz Miastka w terminie 14 dni od otrzymania protokołu z propozycjami Komisji Konkursowej. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje tryb odwoławczy.
12) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od dokonania wyboru przez Burmistrza Miastka:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku,
c) na stronie internetowej www.miastko.pl,
d) oferenci zostaną poinformowani pisemnie o przyznanej dotacji.
13) Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert nastąpi podpisanie umów z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.    
6. Informacje dodatkowe:
1) Burmistrz sprawuje kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez organizacje poprzez:
a) egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, umowach oraz "Rocznym Programie Współpracy",
b) analizę i ocenę przedkładanych przez organizacje rozliczeń i sprawozdań,
c) ocenę efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
d) ocenę dotyczącą właściwego ujmowania w działaniach informacyjno – promocyjnych informacji o dofinansowaniu lub sfinansowaniu realizacji zadania publicznego przez Gminę  Miastko,
e) egzekwowanie od organizacji wyjaśnień, zwrotu niewykorzystanych środków lub wykorzystanych niezgodnie z umową.
2) Burmistrz do przeprowadzenia kontroli może upoważnić pracowników Urzędu Miejskiego w Miastku.
3) Burmistrz Miastka unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty,
b) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
4) Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert zostanie ogłoszona:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku,
c) na stronie internetowej www.miastko.pl.
5) Burmistrz Miastka zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.
UWAGA: Wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące w/w konkursu  znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.miastko.pl oraz dostępne są w Wydziale Rozwoju lokalnego i Promocji Urzędu (pokój nr 15),  tel. 059 857 07 21 /22,  e-mail: promocja@umig.miastko.pl.
 
Załączniki:
1. Zarządzenie nr 126/V/2010 Burmistrza Miastka z dnia 25.10.2010 r.
2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 126/V/2010 Burmistrza Miastka
3. Wykaz wymaganych dokumentów
4. Wzór oferty
5. Aktualizacja kosztorysu i harmonogramu zadania
6. Wzór umowy
7. Wzór sprawozdania

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 01122011_01.rar (RAR, 3.MB) 2011-12-01 10:54:32 582 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 01-12-2011 10:54:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Remelski 01-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 11:56:57