Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

 

ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE BRAK OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

 

 

Komórka prowadząca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego w Miastku

ul. Grunwaldzka 1

77-200 Miastko

Tel. 59 857 07 25 / 07 26

e-mail:usc@um.miastko.pl

 

Wymagane dokumenty:

 

  • dokumenty stwierdzające tożsamość do wglądu (dowód osobisty, paszport),

  • cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć:

- odpis aktu urodzenia,

- jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,

- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego. Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, polski sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia ww. dokumentu,

- wszystkie dokumenty wydane w języku obcym winny być złożone wraz z urzędowym tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego.

Przy składaniu dokumentów oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem polskim zapewnia obecność tłumacza przysięgłego w procedurze poprzedzającej zawarcie małżeństwa.

Opłaty:

Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Sporządzenie aktu małżeństwa podlega opłacie skarbowej - 84 zł.

 

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka , gotówką lub przelewem na konto

PKO Bank Polski     90 1020 2791 0000 7102 0258 4753.

Wpłat gotówkowych (bez prowizji) można dokonać w kasie zlokalizowanej na terenie Urzędu Miejskiego w Miastku (pokój nr 4).

Dla osób wpłacających z zagranicy kod SWIFT/BIC: BPKOPLPW

 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

  • przyjęcie zapewnienia przedślubnego - niezwłocznie,

  • wydanie zaświadczenia - po podpisaniu zapewnień.

Podstawa prawna:

  • Art. 81 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
    (Dz. U.2014.1741 ze zm.),

  • Art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U.2012.788 ze zmianami),

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2016.1827 ze zm.).

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Lubińska 14-09-2016 10:10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Lubińska 14-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Bożena Komar 22-03-2017 10:28:34