Zgłaszanie zadań

Zgłaszanie zadań
od 1 do 26 sierpnia 2016r.

 1. Zgłoszenia zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko może dokonać:
  a) każdy mieszkaniec Gminy Miastko, który ukończył 16 rok życia,
  b) organizacja pozarządowa, której siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych odbywa się na terenie Gminy Miastka na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  c) zarząd osiedla,
  d) rada sołecka.
 2. Wraz ze zgłoszeniem zadania należy przedłożyć kalkulację szacunkowego kosztu jego realizacji.
 3. Koszt realizacji pojedynczego zadania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku nie może przekroczyć kwoty 50.000 złotych (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100).
 4. Termin realizacji zgłoszonego zadania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
 5. Zgłoszenie zadania, o którym mowa w ust. 1 wymaga poparcia co najmniej 20 mieszkańców Gminy Miastko, którzy ukończyli 16 lat. Każdy mieszkaniec Gminy Miastko może poprzeć więcej niż jedno zgłoszenie zadania.
 6. Wzór formularza zgłoszenia zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku oraz wzór wykazu osób popierających zgłoszone zadanie udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku oraz w pokoju
  nr 15 Urzędu Miejskiego w Miastku.
 7. Zgłaszane zadania mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach Gminy Miastko, za wyjątkiem opracowania dokumentacji technicznej.
 8. Zgłaszane zadania mogą dotyczyć wyłącznie zadań własnych Gminy realizowanych na mieniu Gminy Miastko, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) z wyłączeniem mienia gminnych osób prawnych. 
 9. Wypełnione formularze zgłoszenia zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku wraz ze stosownymi załącznikami składa się w wersji pisemnej, osobiście lub korespondencyjnie, w Urzędzie Miejskim w Miastku, bądź przesyła się je w wersji elektronicznej na adres e-mail: fundusze@um.miastko.pl w terminie od 1 do 26 sierpnia 2016 roku. Liczy się data faktycznego wpływu zgłoszenia, nie data stempla pocztowego.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Muchowska - Narloch 19-07-2016 08:30:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Muchowska - Narloch 19-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Marta Muchowska - Narloch 19-07-2016 08:30:51