OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6721.2.2.2015.MS z dnia 16.09.2015 r.

Miastko, dnia 16.09.2015 r.

WRG.6721.2.2.2015.MS

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Ceglanego
w Miastku – zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Miastka
oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.  z 2012 r. poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Miastku uchwały Nr XI/63/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Osiedla Ceglanego w Miastku – zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miastka.

Plan obejmuje teren funkcjonalny określony w zmienianym planie miejscowym symbolem 3U/M (działka nr 269/1 obręb Miastko 83/2) zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały.

       Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Osiedla Ceglanego w Miastku – zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miastka.

       Informuję o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy i możliwością składania wniosków i uwag do ww. dokumentów w terminie do 28 października 2015 r.

       Wnioski i uwagi do ww. dokumentów mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko,
  2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Miastko, pok. 18 , w godz. 8.00 - 14.00.
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres - email : burmistrz@miastko.pl

 

Wnioski lub uwagi powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres składającego wniosek lub uwagę, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

 

Przedłożone wnioski i uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miastka.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Szkilnyk 21-09-2015 14:45:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Szkilnyk 16-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Szkilnyk 21-09-2015 14:45:27