Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 25 września 2015 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad,trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych Gminy Miastko dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 2015-09-21 13:51:39
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Miastku. 2015-09-21 13:43:42
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/101/2015 RadyMiejskie w Miastku z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Miastku. 2015-09-21 13:42:03
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 3/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Miastko na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2015-09-17 08:42:43
projekt uchwaływ sprawie wyrażenia zgody na zawarcier porozumienia międzygminnego w sprawie zapewnienia trasnsportu i opieki dla dziecie niepełnosprawnychj. 2015-09-17 08:40:20
projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 2015-09-17 08:35:16
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 20 przy ul. Koszalińskiej w Miastku. 2015-09-17 08:33:26
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 100/1, położonej w obrębie 83/2 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2015-09-17 08:31:27
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżway działek,położonych w obrębach 83/1,83/2,83/3 i 83/4 m.Miastko z dotychcasowymi dzierżawcami. 2015-09-17 08:29:05
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r. 2015-09-17 08:23:07
projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta i gminy Miastko do roku 2030 2015-09-15 09:04:44