Obwieszczenie Burmistrza Miastka

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Miastka informuje o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta i gminy Miastko na lata 2014 – 2020”.

Jednocześnie zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z ww. projektem dokumentu w dniach od 9 lipca 2015r. do 30 lipca 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1 pok. nr 15, w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski i uwagi do dokumentu mogą być wnoszone:
1)    w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko;
2)    w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miejskim w Miastku;
3)    za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: burmistrz@miastko.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18.09.2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262 ze zm.),  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2015r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miastka. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miastku oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki do pobrania

1 09072015.pdf (PDF, 2.MB) 2015-07-09 11:11:45 371 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 09-07-2015 11:11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Ramion 09-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 09-07-2015 11:11:45