projekty uchwał na XI sesję w dniu 29 maja 2015 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. Wieś roku 2015 w Gminie Miastko 2015-05-21 13:55:45
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 10/11 w m. Węglewo stanowiącej własność Skarbu Państwa- Agencjruchomości Rolnych do zasobów komunalnych Gminy Miastko 2015-05-21 13:52:20
projekt uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu stypendialnego dla uczniów publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Miastko uczących się języka regionalnego lub języka mniejszości narodowych 2015-05-21 13:49:15
projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miastko do realizacji .Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015- 2019. 2015-05-21 13:47:26
projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miastko 2015-05-21 13:45:53
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Bytowskim, dotyczącego założenia i prowadzenia przez Gminę Miastko szkoły mistrzostwa sportowego na poziomie gimnazjum. 2015-05-21 13:44:31
projekt uchwały w sprawie podziału sołectwa Role . Żabno na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Role . Wiatrołom i sołectwo Żabno . 2015-05-21 13:34:55
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 83/4 m. Miastko, stanowiących własność Gminy Miastko 2015-05-21 12:53:54
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 217/1, położonej w obrębie 83/5 m. Miastko stanowiącej własnośćawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2015-05-21 12:52:07
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy działek, położonych w obrębach miasta i gminy Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami 2015-05-21 12:48:38
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu niemieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Kolejowej 2 w Miastku 2015-05-21 12:22:59
przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Osiedla Ceglanego w Miastku ? zmiany projekt uchwały w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 2015-05-21 12:18:38
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2015 r. 2015-05-21 12:16:11
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu 2015-05-21 12:03:20