Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Miastku

BURMISTRZ MIASTKA

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego

 Urząd Miejski w Miastku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego

I. Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności :

a) organizacja, kierowanie i nadzorowanie pracy w Wydziale Rozwoju Gospodarczego

b) ponoszenie odpowiedzialności wobec Burmistrza za prawidłową organizację , skuteczną

    realizację zadań objętych zakresem działania Wydziału

c) ponoszenie odpowiedzialności za merytoryczne i formalne załatwianie spraw

d) zapewnienie prawidłowego postępowania w sprawach indywidualnych z zakresu

     administracji publicznej

e) podejmowanie rozstrzygnięć, w tym wydawanie w I instancji decyzji administracyjnych w

    ramach ustalonych pisemnym upoważnieniem Burmistrza

f) załatwianie spraw, prowadzenie i podpisywanie korespondencji Wydziału

g) opracowywanie projektów aktów prawnych organów gminy w zakresie będącym

    przedmiotem działania Wydziału oraz ich realizacja

h) wykonywanie zgodnie z właściwością rzeczową, funkcji nadzorczych wobec jednostek

    organizacyjnych gminy

i) gospodarowanie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, środkami finansowymi

   będącymi w dyspozycji Wydziału

j) przygotowywanie analiza opinii, bieżących informacji i sprawozdań nt. realizacji zadań

   powierzonych Wydziałowi

k) współudział w opracowywaniu projektów programów rozwoju gospodarczego miasta i

   gminy

l) przygotowywanie terenów budowlanych oraz współdziałanie z innymi podmiotami

   realizującymi inwestycje na terenie miasta i gminy

ł) prowadzenie i koordynacja prac związanych z opracowywaniem i realizacją planów

   zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy

m) zapewnienie prawidłowego wykonywania prac związanych z obrotem nieruchomościami

   na terenie miasta i gminy

n) nadzór nad sprawami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami

o) zapewnienie prawidłowego wykonywania prac związanych z rolnictwem, leśnictwem i

    terenami zielonymi

 II. Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: inżynieria środowiskowa, budownictwo, architektura i urbanistyka, gospodarka przestrzenna

     2. co najmniej 5 letni staż pracy

     3. dobry stan zdrowia

     4. posiadanie obywatelstwa polskiego

     5. nieposzlakowana opinia

     6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego,

         lub umyślne przestępstwo skarbowe

     7. pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych

     8. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku

III. Wymagania dodatkowe:

      1. znajomość przepisów prawa, w szczególności w zakresie:

          finanse publiczne, ustawa o samorządzie gminnym, kodeks postępowania 

          administracyjnego, prawo zamówień publicznych, ustawa o drogach publicznych,

            znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o utrzymaniu czystości i

          porządku w gminach oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

      2. doświadczenie w pracy samorządowej

      3. biegła obsługa MS Office

      4. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole

      5. prawo jazdy kat. B

      6. komunikatywność, radzenie sobie ze stresem, nastawienie na własny rozwój zawodowy

         i osiąganie rezultatów.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

     1. Praca biurowa związana z obsługą komputera jak i również z częstymi wyjazdami na

         teren Gminy.

     2.Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

     3. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

VI. Wymagane dokumenty:

      1. list motywacyjny

      2. kwestionariusz osobowy

      3. CV

      4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

      5. dokumenty poświadczające staż pracy – kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie z

          aktualnego miejsca pracy

      6. kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje zawodowe

      7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej

         zdolności do czynności prawnych

      8. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

      9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za

           umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

           skarbowe.

     10. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na prace na wskazanym

           stanowisku / w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania

           lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy/

     11. kserokopia dowodu osobistego

     12. oświadczenie kandydata, ze jest obywatelem polskim.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1; lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego”, w terminie 11 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w BIP tj. od dnia 23.03.2015 r. do dnia 02.04.2015 r. do godziny 15.15

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie – nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. 2014.1182. jednolity tekst/ oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych – / Dz.U. 2014.1202. jednolity tekst/

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.miastko.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1.

Dodatkowe informacje uzyskiwać można w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Miastku pod numerem telefonu 598570771 lub 598570770

Zastrzegamy sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Konkurs na stanowisko naczelnika WRG.pdf (PDF, 15KB) 2015-03-23 12:26:54 274 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 23-03-2015 12:26:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 23-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 11:50:10