Wydział Finansowy

1. Naczelnik Wydziału
2. Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości,

Referat Podatków:
1. Kierownik Referatu,
2. Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru podatków,
3. Wieloosobowe stanowisko ds. windykacji podatków i opłat za odpady.
 

Do zadań Wydziału Finansowego, należy w szczególności:

 1. w zakresie spraw budżetowych:
  1) opracowywanie projektu budżetu Gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy,
  2) koordynowanie i nadzorowanie prac nad budżetem w stopniu objętym procedurą uchwaloną przez Radę,
  3) opracowywanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej,
  4) koordynowanie i nadzorowanie prac nad przygotowaniem planów finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy,
  5) analizowanie wniosków i opracowywanie projektów zmian w budżecie Gminy w ciągu roku budżetowego,
  6) wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji głównego dysponenta środków budżetowych,
  7) prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetu Gminy,
  8) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
  9) przyjmowanie i analizowanie okresowych sprawozdań od jednostek realizujących budżet,
  10) opracowywanie zbiorczej sprawozdawczości z wykonania dochodów i wydatków budżetowych,
  11) nadzór i bieżąca kontrola realizacji budżetu,
  12)  podejmowanie stosownych działań i nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej przez jednostki wykonujące budżet,
  13) kontrola działalności finansowo - księgowej jednostek organizacyjnych gminy,
  14) występowanie w wnioskami do komisji orzekającej w sprawach naruszenia dyscypliny budżetowej;

  w zakresie wymiaru oraz poboru podatków i opłat:
  1) prowadzenie spraw z zakresu wymiaru podatków lokalnych - rolnego, leśnego i od nieruchomości,
  2) przyjmowanie, kontrola i weryfikacja pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji i informacji podatkowych składanych przez podatników, w szczególności osób i firm prowadzących działalność gospodarczą,
  3) wprowadzanie do ewidencji podatkowej nowych stawek podatkowych,
  4) sporządzanie nakazów płatniczych dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz decyzji wymiarowych podatków osób prawnych,
  5) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz przygotowywanie decyzji w zakresie ulg i zwolnień podatkowych,
  6) prowadzenie ewidencji podatników,
  7) przygotowywanie materiałów niezbędnych do realizacji obowiązku sprawozdawczości,
  8) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

 w zakresie windykacji:
1) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych w zakresie podatków i opłat lokalnych poprzez bieżącą analizę spływu należności i stanu zaległości w podatkach na rzecz gminy,
2) wystawianie tytułów wykonawczych do egzekucji komorniczej,
3) wydawanie decyzji w sprawie zaległości lub nadpłaty w podatkach lokalnych,
4) wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości z tytułu podatków i opłat,
5) rozliczanie sołtysów z kwitariuszy inkasa podatków i opłat lokalnych w Gminie,
6) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
7) księgowanie na podstawie dowodów źródłowych wpłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi;

 w zakresie rachunkowości zapewnienie obsługi finansowo księgowej i kasowej urzędu, a w tym:
1) przyjmowanie, kontrola opisu oraz dekretacja rachunków i faktur w ciężar wydatków,
2) realizacja dyspozycji bezgotówkowych ( przelewów, w tym drogą elektroniczną) i operacji gotówkowych ze środków budżetu,
3)  księgowanie na podstawie dowodów źródłowych wszelkich operacji dochodowych i wydatków budżetowych,
4)  uzgadnianie kartotek ewidencyjno-księgowych obrotów i sald budżetu,
5) rozliczanie zaliczek, delegacji służbowych, diet itp.;

Przygotowanie i zdawanie do archiwum zakładowego dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

      Szczegółowe zakresy zadań Wydziału stanowią poszczególne zakresy pracowników  Wydziału Finansowego.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 06-05-2011 09:37:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 06-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Jan Gajo 06-03-2015 13:19:37