Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Rozwoju Gospodarczego - Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

BURMISTRZ MIASTKA

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Rozwoju Gospodarczego –

 Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

 

Urząd Miejski w Miastku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

 

I. Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności :

 -  pozyskiwanie zewnętrznych (europejskich i pozaeuropejskich) środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań gminy,

- analiza pod względem merytorycznym oraz finansowym inwestycji, które mogą zostać objęte dotacjami

-  współudział w pracach związanych z opracowywaniem/aktualizacją strategii rozwoju Gminy, programów/planów strategicznych i rozwojowych gminy  Miastko

 - współudział w pracach  związanych z opracowywaniem  dokumentów  strategicznych  związków gminnych lub innych związków/ stowarzyszeń/

    fundacji, do których należy Gmina Miastko

- konstruowanie wniosków o dofinansowanie z funduszy pozabudżetowych

II. Wymagania niezbędne:

     1. Wykształcenie wyższe magisterskie

     2. dobry stan zdrowia

     3. posiadanie obywatelstwa polskiego

     4. nieposzlakowana opinia

     5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

     6. pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych

     7. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku

III. Wymagania dodatkowe:

      1. znajomość przepisów prawa, w szczególności w zakresie prawo Unii Europejskiej,

         finanse publiczne, ustawa o samorządzie gminnym,

      2. znajomość całokształtu spraw związanych z funduszami pomocowymi Unii

         Europejskiej

      3. doświadczenie w pracy samorządowej

      4. co najmniej 2 letni staż pracy

      5. biegła obsługa MS Office

      6. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

     1. praca biurowa z obsługą programów komputerowych  w budynku Urzędu Miejskiego w Miastku

     2. w pełnym wymiarze czasu pracy

 V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

VI. Wymagane dokumenty:

      1. list motywacyjny

      2. kwestionariusz osobowy

      3. CV

      4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

      5. kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje zawodowe

      6. kserokopie świadectw pracy

      7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

      8. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

      9. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie/ w  przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia  zaświadczenia  z Krajowego rejestru Karnego/

     10. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na prace na wskazanym stanowisku / w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania  lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy/

     11. kserokopia dowodu osobistego

     12. oświadczenie kandydata, ze jest obywatelem polskim.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1; lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych””, w terminie 11 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w BIP tj. od dnia 20.02.2015 r. do dnia 02.03.2015 r. do godziny 17.00

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie – nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. 2014.1182. jednolity tekst/ oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych – / Dz.U. 2014.1202. jednolity tekst/

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.miastko.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1.

Dodatkowe informacje uzyskiwać można w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Miastku pod numerem telefonu 598570771 lub 598570770

Zastrzegamy sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

 

Załączniki do pobrania

1 konkurs - pozyskiwanie funduszy zew..pdf (PDF, 14KB) 2015-02-20 14:33:26 294 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 20-02-2015 14:33:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 20-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 11:50:51