Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie posiedzenia Rady - WOA.0002.12.2013.LJ

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz rozdz.7 oddz. 2 § 59 ust.1  do statutu Gminy Miastko zwołuję XII/2013 sesję Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji na dzień 20 grudnia 2013 roku, (tj. piątek),  godz. 9:00, która odbędzie się w sali herbowej Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu Nr XXXII/2013 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia  22 listopada 2013 roku.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany – (druk nr 73/XII).

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym – (druk nr 74/XII).

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał i innych aktów oraz przyjęcie uchwał i innych aktów w sprawach: 

  6.1. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok – ((druk nr 75/XII) ,  

  6.2.wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Świerzenko lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 40 w Świerzenku, stanowiącego własność Gminy  Miastko – (druk nr 76/XII),

  6.3. wyrażenia zgodna na oddanie do korzystania Sołectwu Świerzenko działki nr 82/4, stanowiącej własność Gminy Miastko – (druk nr 77/XII),

  6.4. nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych (położonych w obrębie Świerzenko i Słosinko) – (druk nr 78/XII)

  6.5. nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych (położonych w obrębie Miłocice – (druk nr 79/XII),

  6.6. przyjęcia do realizacji projektu pt. „Ku doskonałości – 2 edycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – (druk nr 80/XII),

  6.7. zmiany Uchwały Nr 9/VI/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku oraz ustalenia ich składów osobowych (dot. zmian w składzie Komisji Infrastruktury Technicznej) –  (druk nr 81/XII).

7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

8. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.

9. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Miastku w 2013 roku. 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 13-12-2013 14:54:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Józefa Wasilewska 13-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 07-01-2014 12:51:30