Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 393/VI/2013 Burmistrza Miastka z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2014 r.

Zarządzenie Nr 393/VI/2013
Burmistrza Miastka

z dnia 19 listopada 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2014 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135, t.j.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 późn. zmianami) oraz Uchwały Nr X/94/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 października 2013 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2014 r.”. 

2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2

Na realizację zadania zostaną przeznaczone środki publiczne w wysokości 100.000,00(słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

§ 3

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastko, na stronie internetowej www.miastko.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku.

§ 4

Wykonanie zadania  powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                                                                              Załącznik 

do Zarządzenia  nr  …….

Burmistrza Miastka

z dnia …....... 2013 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135, t.j.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr X/94/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 października 2013 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”

 

Burmistrz Miastka

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.

 

„Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2014 r.”

 

 

I. RODZAJ ZADANIA.

 

1.Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie  Gminy Miastko w 2014 r.

2.Placówka wsparcia dziennego prowadzona będzie w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych.

3.Oferent zobowiązuje się w szczególności do prowadzenia placówki zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i pieczy zastępczej. 

4. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia uczestnikom:

a) pomoc w nauce,

b) opiekę i wychowanie,

c) organizacje czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań,

d) dożywianie w formie podwieczorka, którego wartość będzie wynosić minimum 2,00 zł             na osobę,

e) odpowiednie wyposażenie w przedmioty i materiały potrzebne do zajęć.

5. Działalność placówki wsparcia dziennego powinna obejmować pracę z grupą co najmniej 15 dzieci od 7 do 15 lat wskazanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Miastku.

6. Okres pracy z dziećmi od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. od poniedziałku                    do piątku w godz. 15:30 do 19:30, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH
NA REALIZACJĘ ZADANIA.

 

1. Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadania w roku 2014 wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) – miesięcznie 8.333,33 zł.

2. Z dotacji mogą być pokryte jedynie niezbędne koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania.

3. Środki z dotacji nie mogą być wykorzystane na:

a) budowę i zakup nieruchomości gruntowych, budynków, lokali, dzierżawę gruntów, zadania inwestycyjne w tym prace remontowo- budowlane,

b) działalność gospodarczą, polityczną i religijną,

c) pokrycie deficytu działalności organizacji,

d) wsteczne finansowanie projektów,

e) utrzymanie biura w części niedotyczącej realizowanego zadania,

f) przedsięwzięcia finansowane już z budżetu gminy lub jego funduszy celowych                                    na podstawie przepisów szczegółowych,

g) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,

h) podatki, cła i opłaty skarbowe, opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów, pożyczek, kar i mandatów,

i) zadania i zakupy inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych.

4. Wydatki mogą być ponoszone w terminie określonym w umowie jako termin realizacji zadania.

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.

 

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

3. Ofertę realizacji zadania należy złożyć na druku, którego wzór ustalono w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

4. Realizacja zadania nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania.

5. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz
z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

6. Burmistrz Miastka zastrzega sobie prawo do:

a) przyznawania dotacji w kwocie niższej niż planowana,

b) wskazanie przeznaczenia dotacji na pokrycie kosztów w innej kwocie bądź innych niż zaproponowane przez wnioskodawcę w kosztorysie.

Uwzględniając powyższe zmiany oferent zobowiązany jest odpowiednio do zmiany zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania. Odstąpienie od spełnienia warunków wyznaczonych przez Burmistrza Miastka skutkuje rezygnacją z przyznanej dotacji.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8. Burmistrz Miastka unieważni konkurs w przypadku gdy nie zostanie złożona żadna oferta bądź żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

9. Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert zostanie ogłoszona:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej,

b) na stronie internetowej Gminy Miastko: www.miastko.pl,

c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku.

10. Uruchomienie środków finansowych na realizację zadania publicznego nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miastko a podmiotem, którego oferta została wybrana, która określi również szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania
i rozliczania zadania.

 

IV. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.

 

1. Zadania muszą być realizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

2. Warunki realizacji zadania określa umowa.

3. Oferent zobowiązany jest każdorazowo do pisemnego powiadamiania zlecającego
o wszystkich planowanych zmianach podczas realizacji zadania.

4.  Zadanie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

5. Kadra zatrudniona do placówek wsparcia dziennego musi posiadać kwalifikacje zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

6. Szczegółowe zadania oraz organizację działania placówki wsparcia dziennego, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, określa regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego opracowany przez kierownika tej placówki.

7. Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny.

8. Podmiot wyłoniony w konkursie zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego.

9. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.

10. Sprawozdanie musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

11. Do sprawozdania załączyć należy:

a) spis wszystkich dokumentów finansowych (faktur/rachunków) dotyczących realizacji całości zadania publicznego,

b) kserokopie wszystkich dokumentów finansowych związanych z realizacją zadania zgodnie z kosztorysem w ofercie wraz z potwierdzeniem przekazania środków finansowych na poszczególne wydatki (wyciągi bankowe, potwierdzenia przelewu), z wyjątkiem dokumentów finansowych opatrzonych adnotacją „zapłacono gotówką” – ułożonych chronologicznie zgodnie ze spisem w sprawozdaniu,

c) każdy z dokumentów finansowych powinien zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków finansowych została pokryta wydatkowana kwota, jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłacone należności oraz pieczęć organizacji i podpisy osób upoważnionych,

d) inną dokumentację związaną z realizacją zadania.

 

V. WARUNKI I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

 

1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

2. Wymagane dokumenty:

a) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty w formie papierowej
i elektronicznej (płyta CD lub DVD),

b) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego, właściwego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób upoważniające do jego reprezentacji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),

c) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,

d) informacja podpisana przez upoważnione osoby o aktualnym składzie zarządu (zgodna
z zapisami statutu) wraz z załączoną stosowną uchwałą z wyboru oraz z wskazaniem osób upoważnionych do jego reprezentowania (składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych) – jeżeli skład zarządu i umocowania osób nie wynikają z przedstawionej dokumentacji, określonej w pkt b i c,

e) statut.

3. Złożona oferta powinna zawierać również:

a) wykaz imienny kadry wraz z ich kwalifikacjami i doświadczeniem,

b) szkic planu pracy świetlicy: dzienny, tygodniowy, obejmujący cały okres prowadzenia świetlicy,

c) grafik pracy zespołu,

d) proponowane formy i metody pracy z dziećmi,

e) przewidywane formy współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka,

f) propozycje dotyczące dożywiania dzieci w postaci podwieczorka,

g) regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego,

h) informacje o miejscu, budynku, w którym będzie prowadzona placówka wsparcia dziennego.

4. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko do środy 11 grudnia 2013r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach, opatrzonych adnotacją „Konkurs na prowadzenie placówki wsparcia dziennego - 2014” lub przesłać za pośrednictwem poczty na ww. adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

5. Oferty nieprawidłowo wypełnione, niepodpisane, niezgodne z obowiązującym wzorem oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY.

 

1. Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia powoła Komisję Konkursową, jako organ doradczy i opiniotwórczy, której zadaniem będzie weryfikacja i opiniowanie, w sposób niewiążący organ administracji, ofert złożonych na realizację zadania. Komisja Konkursowa przedłoży Burmistrzowi Miastka protokół zawierający propozycję oferty przewidzianej do realizacji wraz z wysokością środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzić będą:

a) przedstawiciele organu wykonawczego Gminy Miastko,

b) osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorących udział w konkursie.

3. Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 15 ust. 2da ustawy.

4. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Konkursowa wybierze spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, którzy organizują pracę Komisji.

5. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

6.  W ocenie oferty złożonej w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby powiązane
z podmiotem składającym ofertę, co do których mogą istnieć zastrzeżenia odnośnie zachowania bezstronności.

7.  W pracach Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę, w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs.

8. Komisja Konkursowa może z inicjatywy oferenta dopuścić do prezentacji złożonej oferty,
a także prosić o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, informacji oraz dokumentów dotyczących oferty.

9. Komisja Konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków przy udziale przewodniczącego bądź wiceprzewodniczącego.

10. Rozpatrzenie ofert nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz następujące kryteria:

a) kompletność i poprawność złożonej oferty,

b) zgodność oferty z zapisami ustawy, programu i konkursu,

c) merytoryczne (możliwość realizacji zadania publicznego, nowatorstwo, społeczne uzasadnienie, znaczenie zadania dla gminy i jej mieszkańców),

d) finansowe (kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego),

e) zasięg oraz dostępność dla mieszkańców gminy,

f) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób biorących udział w realizacji zadania publicznego,

g) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub   podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

11. Komisja może w uzasadnionych przypadkach dopuścić do uzupełnienia oferty
w wyznaczonym terminie.

12. Ostatecznego wyboru oferty przeznaczonej do realizacji oraz wysokość środków finansowych dokona Burmistrz Miastka w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu
z propozycją Komisji Konkursowej.

13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od dokonania wyboru przez Burmistrza Miastka:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej,

b) na stronie internetowej Gminy Miastko: www.miastko.pl,

c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku.

14. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert nastąpi podpisanie umowy z wybraną organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE

 

1. Burmistrz sprawuje kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadania publicznego przez podmiot wybrany w konkursie poprzez:

a) egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, umowach oraz „Rocznym programie współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy”,

b) analizę i ocenę przedkładanych rozliczeń i sprawozdań,

c) ocenę efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,

d) ocenę dotyczącą właściwego ujmowania w działaniach informacyjno-promocyjnych informacji o sfinansowaniu realizacji zadania publicznego przez Gminę Miastko,

e) egzekwowanie od organizacji wyjaśnień, zwrotu niewykorzystanych środków bądź wykorzystanych niezgodnie z umowa.

2. Burmistrz do przeprowadzenia kontroli może upoważnić pracowników Urzędu Miejskiego
w Miastku bądź pracowników jednostki organizacyjnej Gminy Miastko.

3. Burmistrz Miastka zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji i podpisania umowy,
w przypadku stwierdzenia, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną
i finansową oferenta.

 

UWAGA:

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Miastku www.miastko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dostępne są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastku, ul. Konopnickiej 12, 77-200 Miastko, gdzie informacji udziela Andrzej Tyl – Kierownik MGOPS, Tel. 0-59 857-27-86, e-mail: mgops_miastko@vp.pl.

UZASADNIENIE

 

Zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz jej finansowania określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013, Nr 135, t.j.). Na jej podstawie organy jednostek samorządu terytorialnego mogą zlecić realizację zadań organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Do zlecania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej stosuje się cyt. ustawę.

      Na podstawie art. 13 powyższej ustawy organ administracji publicznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, z co najmniej 21-dniowym terminem na składanie ofert. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

  1)  rodzaju zadania;

  2)  wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;

  3)  zasadach przyznawania dotacji;

  4)  terminach i warunkach realizacji zadania;

  5)  terminie składania ofert;

  6)  terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty;

  7)  zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

 

Ogłoszenie zamieszcza się w:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  3. na stronie internetowej organu administracji publicznej. 

 

Ogłoszenie może także nastąpić w inny sposób zapewniający dostęp podmiotów zainteresowanych do informacji, w szczególności poprzez wykorzystanie sieci teleinformatycznej.

            W niniejszym projekcie uchwały uwzględniono powyższe zasady wynikające
z przepisów ustawy.

Zgodnie z powyższym planuje się ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania
w zakresie: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2014 r.

Termin składania ofert przewiduje się na dzień 11 grudnia 2013 r. do godz. 15.00. Ogłoszenie
o konkursie opublikowane zostanie na stronie internetowej Gminy Miastko – www.miastko.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Gminy Miastko. Ponadto informacja
o konkursie rozesłana zostanie do organizacji pozarządowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

Miastko, dnia 19 listopada 2013 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf (PDF, 16KB) 2013-11-19 14:34:44 417 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 19-11-2013 14:34:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Gajo 19-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Jan Gajo 19-11-2013 14:34:44