Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku w sprawie posiedzenia Rady Miejskiej - WOA. 0002.10.2013.LJ

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz rozdz.7 oddz. 2 § 59 ust.1  do statutu Gminy Miastko zwołuję X/2013 sesję Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji na dzień 25 października 2013 roku,

(tj. piątek),  godz. 9:00, która odbędzie się w sali herbowej Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu Nr XXX/2013 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia      20 września 2013 roku.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany – (druk nr 35/X).

4. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce radnego, którego mandat   wygasł – (druk nr 36/X);

    a) złożenie ślubowania nowo wstępującego radnego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego –     (druk nr 37/X).

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym – (druk nr 38/X).

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacja o stanie dróg gminnych – (druk nr 39/X).

9. Informacja Burmistrza Miastka o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników    Gminy (zgodnie z art. 24h ust.1 i ust.12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie    gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) – (druk nr 40/X).

10. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych        (zgodnie z art. 24h ust.1 i ust.12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym       (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) – (druk nr 41/X).

11. Rozpatrzenie projektów uchwał i innych aktów oraz przyjęcie uchwał i innych aktów       w sprawach:

  11.1. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok – ((druk nr 42/X)

  11.2. przyjęcia „planu Odnowy Miejscowości Wołcza Wielka” na lata 2013 - 2021 –     (druk nr 43/X),

  11.3. przyjęcia „planu Odnowy Miejscowości Wołcza Mała” na lata 2013 - 2021 –    (druk nr 44/X),

  11.4. przyjęcia „planu Odnowy Miejscowości Czarnica” na lata 2013 - 2021 –   (druk nr 45/X),

  11.5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę działki nr 63/1   stanowiącej własność Gminy Miastko  (dot. działki położonej w obrębie Węgorzynko,    gm. Miastko) – (druk nr 46/X),

  11.6. wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 130/2, 131/2, 174/2 i 169 stanowiących   własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości    przyległej  – (druk nr 47/X),

11.7. wyrażenia zgody na zamianę działek nr 10/29 i nr 10/47 stanowiących własność   Gminy Miastko, na działkę nr 10/45, stanowiącą własność osoby fizycznej –    (druk nr 48/X),

  11.8. wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Dretynek-Trzcinno działki    nr 191/3, stanowiącej własność Gminy Miastko – (druk nr 49/X),

  11.9. wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Dretynek-Trzcinno działki     nr 12/10 i nr 12/11, stanowiącej własność Gminy Miastko – (druk nr 50/X),

  11.10.wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Dretynek-Trzcinno działki   nr 3/10, stanowiącej własność Gminy Miastko – (druk nr 51/X),

  11.11.wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Kamnica działki nr 184/2,   stanowiącej własność Gminy Miastko – (druk nr 52/X),

  11.12.wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki nr 167/1, stanowiącej   własność Gminy Miastko (dot. działki położonej w obrębie Piaszczyna, gm. Miastko)  – (druk nr 53/X),

  11.13.wyrażenia zgody na złożenie wniosku o komunalizację nieruchomości (dot. działek nr:  611/2 w obrębie Role-Żabno, gm. Miastko, 177/1 w obrębie Pasieka, gm. Miastko,
            11 w obrębie Piaszczyna, gm. Miastko – (druk nr 54/X), 

  11.14.przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami   pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności   pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”– (druk nr 55/X),

  11.15. powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku –   (druk nr 56/X),

  11.16. zmiany Uchwały Nr 9/VI/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 listopada 2010  roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku oraz ustalenia  ich składów osobowych (dot. zmian w składzie Komisji Oświaty Kultury Zdrowia  Sportu i Promocji) – (druk nr 57/X),

   11.17. zmiany Uchwały Nr 9/VI/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 listopada 2010  roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku oraz ustalenia  ich składów osobowych (dot. zmian w składzie Komisji Infrastruktury Technicznej) –     (druk nr 58/X).

12. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

13. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.

14. Zamknięcie obrad X sesji Rady Miejskiej w Miastku w 2013 roku.

Ygodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 17-10-2013 14:02:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowski 16-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 17-10-2013 14:02:20