Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2013 roku

Burmistrz Miastka Ogłasza  II otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2013 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miastko w roku 2013  w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz Uchwały Nr70/VI/2012 r. Rady Miejskiej         w Miastku z dnia 26 października 2012 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.

1.      Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w okresie od 01.07.2013 roku do 31.12.2013 roku w zakresie:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

- integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu lub współuzależnionych, które ukończyły lub są w trakcie terapii odwykowej poprzez zwrot kosztów wynikających z zatrudnienia naliczanych od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku 2013 na organizację stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych.

Wysokość środków finansowych ujętych w budżecie gminy na 2013 r. przeznaczonych  na realizację tego zadania wynosi 30.000 zł.(Na realizację podobnych zadań w latach ubiegłych nie wydatkowano żadnych środków w otwartym konkursie ofert).

Gmina Miastko zastrzega, iż kwota środków przeznaczonych na dotacje może ulec  zmianie.

Informacji udziela Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji  Urzędu Miejskiego w Miastku

 Tel. 059 857 07 21/22.

UWAGA! Zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków publicznych na zadanie w przypadku dokonania zmian finansowych w budżecie Gminy Miastko na rok 2013 przyjmowanym przez Radę Miejską w Miastku. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji komisji konkursowej lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia  w dniu ogłaszania konkursu.

2. Zasady przyznawania dotacji

1)      Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności  w sferach objętych konkursem.

2)      Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywać się będzie w formie wspieraniawykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.

3)      Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz   z  obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

4)      Oferta powinna być zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty        i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)oraz powinna zawierać informacje określone z art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego             i o wolontariacie.

5)      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6)      Dotacja może być przyznana w wysokości do 97% całkowitego kosztu realizacji zadania.

7)      W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do dokonania aktualizacji kosztorysu i harmonogramu zadania. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę. Oferta stanowić będzie załącznik do umowy.

8)      Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miastko a podmiotem, którego oferta została wybrana. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawne.

9)      W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na realizację zadania publicznego. 

10)  Dotacje nie mogą być udzielone na:

a)      realizację zadań finansowanych z budżetu Gminy Miastko z  innego tytułu,

b)      zakup nieruchomości,

c)      finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących  działalność pożytku publicznego,

d)     działalność polityczną lub religijną,

e)      zadania dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,

f)       płatności wynikające ze strat i długów oraz opłat, prowizji i odsetek bankowych,

g)      nagrody i premie szkoleniowców i pracowników,

h)      nagrody finansowe w zawodach i imprezach sportowych.

11)  Ostateczną decyzję o wyborze ofert i o wysokości dotacji podejmie Burmistrz Miastka.

12)  Dotacje będą udzielane na zadania realizowane w okresie od 01.07.2013 roku   do 31.12.2013 roku.

3. Terminy i warunki realizacji zadania

1)      Zadanie winno być realizowane w terminie wskazanym w ofercie i zawierającym się   w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2013 roku.

2)      Oferty powinny być skierowane w maksymalnym stopniu do mieszkańców Gminy Miastko.

3)      Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie         z warunkami określonymi w ofercie oraz w umowie.

4)      Podmioty wyłonione w Konkursie zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego.

5)      Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.

6)      Sprawozdanie musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

7)      Do sprawozdania załączyć należy:

a)      spis wszystkich faktur/rachunków dotyczących realizacji całości zadania,

b)      kserokopie wszystkich faktur/rachunków związanych z realizacją zadania zgodnie         z kosztorysem w ofercie wraz z potwierdzeniem przekazania środków finansowych na poszczególne wydatki (wyciągi bankowe, potwierdzenia przelewu z wyjątkiem faktur opatrzonych adnotacją „zapłacono gotówką”) – ułożonych chronologicznie zgodnie ze spisem w sprawozdaniu,

c)      każda z faktur/rachunków powinna zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta, jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności oraz pieczęć organizacji i podpisy upoważnionych osób,

d)     inną dokumentację związaną z realizacją zadania.

4. Termin składania ofert

1)      Oferty należy składać do piątku14 czerwca 2013 r. do godziny 15.15 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku: ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętej i podpisanej kopercie „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miastko w 2013 roku w zakresie „przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu (nie data stempla pocztowego).

2)      Poszczególne organizacje mogą składać tylko jedną ofertę w Konkursie.

3)      Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania    i wzór sprawozdania z wykonania zadania określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania   z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

4)      Wymagane dokumenty:

a)      oferta zgodna z obowiązującym wzorem w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD lub DVD),

b)      kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób upoważniające do jego reprezentacji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),

c)      dokumenty potwierdzające upoważnienie do działania w imieniu oferenta (składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych) – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający                   z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji,

d)     informacja podpisana przez upoważnione osoby o aktualnym składzie zarządu (zgodna z zapisami statutu) wraz z załączoną stosowną uchwałą z wyboru oraz wskazaniem osób upoważnionych do jego reprezentowania (składania oświadczeń woli                   i zaciągania zobowiązań finansowych), –jeżeli skład zarządu i umocowania osób nie wynikają z przedstawionej dokumentacji, tj. odpisu KRS lub innego właściwego rejestru lub ewidencji,

e)  statut.

UWAGA

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

1)      przygotowane na obowiązującym formularzu i prawidłowo wypełnione oraz podpisane,

2)      złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,

Oferty nieprawidłowo wypełnione, niepodpisane, niezgodne z obowiązującym wzorem, oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1)      Weryfikacji, oceny oraz opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych       w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w sposób niewiążący organ administracji, dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 239/VI/2012 Burmistrza Miastka z dnia 04.12.2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2013 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego funkcjonująca w oparciu        o Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.

2)      Komisja działająca jako organ doradczy i opiniotwórczy przedłoży Burmistrzowi Miastka protokół zawierający propozycje ofert przewidzianych do realizacji i podziału środków finansowych na poszczególne zadania i oferentów.

3)      W skład  Komisji wchodzą:

a)      Tomasz Zielonka – Zastępca Burmistrza Miastka,

b)      Jan Gajo – Sekretarz Miastka – Przewodniczący Komisji,

c)      Konrad Remelski – Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji – Wiceprzewodniczący Komisji,

d)     Dominika Jurewicz – Inspektor ds. rozwoju lokalnego i promocji,

f)       Agnieszka Ringwelska – Inspektor ds. oświaty,

g)      Daniel Radziszewski – Inspektor ds. rozwoju lokalnego i promocji,

h)      Józefa Wasilewska – Inspektor ds. obsługi Biura Rady,

i)        Janusz Gawroński – Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku,

j)        Witold Starzyński – Nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku. 

4)      Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

5)      W ocenie oferty złożonej w Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby powiązane   z podmiotem składającym ofertę, co do których mogą istnieć zastrzeżenia odnośnie zachowania zasady bezstronności.

6)      W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy Konkurs.

7)      Komisja konkursowa może z inicjatywy oferenta dopuścić do prezentacji złożonej oferty, a także prosić o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, informacji oraz dokumentów  dotyczących oferty.

8)      Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,  w obecności co najmniej połowy członków przy udziale przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczącego.

9)      Rozpatrzenie ofert nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie oraz następujące kryteria:

a)      kompletność i poprawność złożonej oferty,

b)      zgodność oferty z zapisami Ustawy, Programu i Konkursu,

c)       merytoryczne (możliwość realizacji zadania publicznego, nowatorstwo, społeczne uzasadnienie, znaczenie zadania dla gminy i jej mieszkańców),

d)     finansowe (kalkulacja kosztów realizacji zadania, wysokość wkładu własnego – finansowego lub rzeczowego, inne źródła finansowania i pozyskane środki),

e)      organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, dotychczasowe doświadczenie, kwalifikacje),

f)       zakładani partnerzy i beneficjenci (liczba odbiorców i uczestników),

g)      perspektywy kontynuacji projektu, rezultaty i osiągnięcia,

h)      sposób wydatkowania środków i rozliczenia z dotacji w latach ubiegłych  (w przypadku jej udzielenia),

i)        analiza i ocena wykonania zadań zleconych organizacji w okresach wcześniejszych.

10)  Komisja może w uzasadnionych przypadkach dopuścić do uzupełnienia oferty   w wyznaczonym terminie.

11)  Ostatecznego wyboru ofert przeznaczonych do realizacji i podziału środków finansowych na poszczególne zadania dokona Burmistrz Miastka w terminie 14 dni od otrzymania protokołu z propozycjami Komisji Konkursowej. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje tryb odwoławczy.

12)  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od dokonania wyboru przez Burmistrza Miastka:

a)      w Biuletynie Informacji Publicznej,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku,

c)      na stronie internetowej www.miastko.pl,

d)     oferenci zostaną poinformowani pisemnie o przyznanej dotacji.

13)  Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert nastąpi podpisanie umów  z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.   

6. Informacje dodatkowe:

1)      Burmistrz sprawuje kontrolęmerytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych    

przez organizacje poprzez:

a)      egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, umowach oraz „Rocznym Programie Współpracy”,

b)      analizę i ocenę przedkładanych przez organizacje rozliczeń i sprawozdań,

c)      ocenę efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,

d)     ocenę dotyczącą właściwego ujmowania w działaniach informacyjno – promocyjnych

    informacji o dofinansowaniu lub sfinansowaniu realizacji zadania publicznego przez        

    Gminę  Miastko,

e)      egzekwowanie od organizacji wyjaśnień, zwrotu niewykorzystanych środków lub     wykorzystanych niezgodnie z umową.

2)      Burmistrz do przeprowadzenia kontroli może upoważnić pracowników Urzędu Miejskiego w Miastku.

3)      Burmistrz Miastka unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli:

a)      nie złożono żadnej oferty,

b)      żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

4)      Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert zostanie ogłoszona:

a)      w Biuletynie Informacji Publicznej,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku,

c)      na stronie internetowej www.miastko.pl.

5)      Burmistrz Miastka zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.

UWAGA:

Wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące w/w konkursu  znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.miastko.pl oraz dostępne są   w Wydziale Rozwoju lokalnego i Promocji Urzędu (pokój nr 46a),  tel. 059 857 07 21 /22,  e-mail: promocja@umig.miastko.pl.

Do pobrania poniżej:

1.      Zarządzenie nr 305/VI/2013 Burmistrza Miastka z dnia 23.05.2013 r. – PDF
2.      Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 305/VI/2013  Burmistrza Miastka – PDF
3.      Wykaz wymaganych dokumentów – PDF
4.      Wzór oferty – Word
5.      Aktualizacja kosztorysu i harmonogramu zadania – Word
6.      Wzór umowy - PDF
7.      Wzór sprawozdania – Word

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wyniki_24062013_01.pdf (PDF, 41KB) 2013-06-24 12:46:38 389 razy
2 13_06_2013_12_55_46_23052013_02.pdf (PDF, 2.MB) 2013-06-13 12:55:46 399 razy
3 23052013_04.doc (DOC, 12KB) 2013-05-23 09:08:25 475 razy
4 23052013_02.pdf (PDF, 2.MB) 2013-05-23 09:08:25 42 razy
5 23052013_01.pdf (PDF, 31KB) 2013-05-23 09:08:25 534 razy
6 23052013_03.pdf (PDF, 70KB) 2013-05-23 09:08:25 496 razy
7 23052013_05.doc (DOC, 84KB) 2013-05-23 09:08:25 500 razy
8 23052013_07.doc (DOC, 10KB) 2013-05-23 09:08:25 498 razy
9 23052013_06.pdf (PDF, 13KB) 2013-05-23 09:08:25 509 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 23-05-2013 09:05:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Radziszewski 23-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 11:53:07