Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miastko na koniec 2012 roku - WGN.3023.6.2013.AS

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2012 r. w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

 
1. Przybyło 5,4721 ha gruntów ogółem, w tym : 
- 0,3198 ha gruntów nabytych w drodze przetargu,    
- 2,3972 ha gruntów w wyniku nieodpłatnego nabycia od ANR,
- 2,1052 ha  gruntów w wyniku przejęcia dróg od powiatu, 
- 0,5269 ha gruntów nabytych w drodze darowizny od powiatu,
- 0.1230 ha gruntów z innych przyczyn (z tytułu korekt wpisów w ewidencji,  zmian wynikających  z nowych pomiarów geodezyjnych nieruchomości ),
 
2. Ubyło 3,3608 ha gruntów ogółem, w tym:
- z tytułu sprzedaży prawa własności 1,4721 ha,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego dla użytkowników wieczystych 1,7700 ha,                 
- z innych przyczyn 0,0018 ha (z tytułu korekt wpisów w ewidencji, zmian wynikających  z nowych pomiarów geodezyjnych nieruchomości ), 
            
3. W wyniku powyższych zmian oraz z uwagi na przeprowadzone zmiany w klasyfikacji gleboznawczej nieruchomości łączna powierzchnia gruntów komunalnych uległa więc zwiększeniu o 2,1113 ha ogółem  i wynosi  1.186,2510 ha, Łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uległa zmniejszeniu o 0,7522 ha. Łączna powierzchnia gruntów przekazanych w trwały zarząd uległa zwiększeniu o 2,0712 ha. Łączna powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu uległa zmniejszeniu o 0,2488 ha.
         
Aktualny, na dzień 31.12.2012 r., stan mienia komunalnego i jego sposób zagospodarowania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.  
Aktualny, na dzień 31.12.2012 r., stan gruntów w których gmina posiada udziały przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.  
                                             
Gmina jest użytkownikiem wieczystym 3 działek, o łącznej powierzchni  0,5669 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa, a ponadto jest dzierżawcą gruntów o powierzchni 1,8515ha.     
Gmina nadal posiada 10719 udziałów o wartości 1.071.900 zł w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sierżno  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Zakład Energetyki Cieplnej został przekształcony z zakładu budżetowego w Zakład Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w której gmina posiada 100 % udziałów, to jest 8156 udziałów o łącznej wartości 4.078.000 zł.
 
Mieniem komunalnym gmina gospodaruje poprzez: bezpośredni zarząd, trwały zarząd, użyczenie, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i dzierżawę.      Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, wynikające z obrotu nieruchomościami, od dnia złożenia poprzedniej informacji zawiera załącznik nr 3 do niniejszej informacji. 
 
W załączniku tym przedstawiona została ilościowa sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek w poszczególnych miesiącach.
 
Dochody z mienia komunalnego planowane do końca roku 2012 stanowiły kwotę 1.392.000 zł i ujęte były w budżecie gminy w dziale 700 rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym ze sprzedaży planowano dochód 962.000 zł . Dochody wykonano w 96,4 %, tj. 1.342.057 zł. 
Średnie ceny netto zbywanych nieruchomości nie uległy istotnym zmianom w stosunku do poprzedniej informacji, jednak zauważalny jest proces mniejszego zainteresowania nabywaniem niezabudowanych nieruchomości, w wielu przetargach brak było oferentów i z tego powodu przetargi te były bezskuteczne. W roku 2013 należy się liczyć z zachowaniem tej tendencji. 
W  budżecie gminy na 2013 r. planuje się dochody z mienia komunalnego  w kwocie 2.688.000 zł, tj. 200,2 % zrealizowanych dochodów roku 2012, w tym                                                     ze sprzedaży składników majątkowych 2.253.000 zł ,tj. 281,9 % zrealizowanych dochodów ze sprzedaży w roku ubiegłym. W 2012 r. przewiduje się:
                                                   
- zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd  wynikające z dokonanych sprzedaży i przekształceń,
- zwiększenie dochodów z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z uwagi na większe zainteresowanie zmiany formy władania, 
- utrzymanie dochodów z tytułu dzierżaw składników majątkowych na poziomie planu w roku 2012,     
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych planuje się na podstawie szacunku dochodów ze sprzedaży nieruchomości planowanych do zbycia w 2013 roku.

Załączniki do pobrania

1 zalacznik_01_stan_mienia_na_koniec_2012.pdf (PDF, 70KB) 2013-04-18 10:53:29 433 razy
2 zalacznik_02_stan_mienia_na_koniec_2012.pdf (PDF, 81KB) 2013-04-18 10:53:29 457 razy
3 zalacznik_03_stan_mienia_na_koniec_2012.pdf (PDF, 36KB) 2013-04-18 10:53:29 416 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 18-04-2013 10:53:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksander Sikorski 20-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 04-04-2014 10:51:34