Ogłoszenie o naborze na członków Rady Nadzorczej powstającej spółki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Miastku

 

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby spełniające następujące warunki:

• ukończone wyższe studia i dyplom magistra,

• pożądane doświadczenie w branży komunalnej

Wymagane dokumenty:

• życiorys (CV),

• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

• oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

• oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom
i zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach handlowych,

• dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji (j.t. Dz.U. z 2002, Nr 171, poz. 1397 ze zmianami),

• aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

• oświadczenie o tym, iż nie toczą się wobec niego żadne postępowania sądowe
 i prokuratorskie,

•  zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (j.t. Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 425 ze zmianami) kandydat urodzony przed dniem 1.08.1972 r. i pełniący dotychczas funkcję publiczną powinien do zgłoszenia dołączyć Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, a kandydat nie pełniący takiej funkcji Oświadczenie lustracyjne

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego,

• oświadczenie o pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej w jednoosobowych spółkach prawa handlowego utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

•  oświadczenie o pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji lub w których udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji.

Zgłoszenia można składać osobiście w Urzędzie Miejskimw Miastku w godzinach 8.00 - 15.00 lub przesłać listem poleconym na adres : Urząd Miejski w Miastku ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko, w terminie do dnia 21 stycznia 2013 roku, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Miastku"

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego
 w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 07-01-2013 14:00:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 07-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 11:54:12