Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Miastko Joanna Gocoł 2018-07-05 10:14:54 edycja dokumentu
Wykaz żłobków i klubów dziecięcych Alina Kuc 2018-07-05 10:04:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 656/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji d/s realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2019 roku. Józefa Wasilewska 2018-07-05 09:19:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 671/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2018 r. w w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku w zakresie ul. Stolarskiej"." Józefa Wasilewska 2018-07-05 08:37:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 670/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowqej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Pomorskie Szlaki Kajakowe- Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Miastko - przystań kajakowa". Józefa Wasilewska 2018-07-05 08:32:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 669/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko. Józefa Wasilewska 2018-07-05 08:28:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 668/VII/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-07-05 08:23:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 668/VII/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-07-05 08:16:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 666/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na"Zakup sprzętu komputerowego wraz z dostawą dla Urzędu Miejskiego w Miastku". Józefa Wasilewska 2018-07-05 08:11:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 665/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia publicznego pn.:"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko". Józefa Wasilewska 2018-07-05 08:00:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 664/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 14, położonej w obrębie Wołcza Wielka, Gm.Miastko. Józefa Wasilewska 2018-07-05 07:55:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/520/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu ? Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków. Józefa Wasilewska 2018-07-04 14:10:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/519/2018 Rady Miejskie w Miastku z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miastka Józefa Wasilewska 2018-07-04 14:08:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/518/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 czerwca 2018 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 43/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie Statutu Gminy Miastko. Józefa Wasilewska 2018-07-04 14:06:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/517/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości lub ich części położonych w obrębach : Pasieka, Przęsin, Przeradź, Świerzno, Świeszyno, Węgorzynko i Zadry gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami. Józefa Wasilewska 2018-07-04 14:03:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/516/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 261/5 położonej w obrębie Miastko 83/4 stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Józefa Wasilewska 2018-07-04 14:00:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/515/2018 Ray Miejskiej w Miastku z dnia 29 czerwca 2018 r.w sprawie przystąpienia i określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł ciepła w ramach konkursu pn.: ?EKO ? MIASTKO 2018 - zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Józefa Wasilewska 2018-07-04 13:58:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/514/2018 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w Miastku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018 ? 2027. Józefa Wasilewska 2018-07-04 13:55:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/513/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 rok Józefa Wasilewska 2018-07-04 13:53:48 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Wołcza Mała obręb Wołcza Wielka gmina Miastko (działka nr 9/22). Małgorzata Szkilnyk 2018-07-04 13:17:15 dodanie dokumentu
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - użytkowanie wód znajdujących sie w rowie poprzez ich zatrzymywanie na potrzeby gromadzenia wody w zbiornikach retencyjnych w Leśnictwie Kawcze Joanna Gocoł 2018-07-04 13:16:18 dodanie dokumentu
2018 Małgorzata Szkilnyk 2018-07-04 12:49:32 edycja dokumentu
Informacja o zamiarze zawarcia umowy - wykonanie przyłącza wod-kan do dz. 295, 291/3, 290/1 oraz 302 obr. 83/2 Miastko Magdalena Jankowska 2018-07-04 10:17:16 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-07-03 13:55:43 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe WOA.271.12.2018.MS ?ZAKUP WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ RATOWNICTWA DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY MIASTKO, POW. BYTOWSKI, WOJ. POMORSKIE? w ramach projektu: DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP W GMINIE MIASTKO Małgorzata Styrenczak 2018-07-03 12:57:28 dodanie dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-07-03 10:29:11 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-07-03 10:27:42 edycja dokumentu
Przebudowa i rozbudowa byłego budynku biurowego na świetlicę wiejską w Tursku (zmiana sposobu użytkowania), gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Ireneusz Maszka 2018-07-02 15:52:07 dodanie dokumentu
Protokół Nr 51/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 5 czerwca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-07-02 10:06:20 dodanie dokumentu
Protokół Nr 38/2018 z posiedzenia Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska z dniu 1 czerwca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-07-02 09:44:11 dodanie dokumentu
Protokół Nr 43/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji w dniu 1 czerwca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-07-02 09:14:57 dodanie dokumentu
protokół Nr 40/2018 z posiedzeni9a Komisji Oswaity kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji w dniach 2 i 6 marca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-07-02 09:10:52 dodanie dokumentu
Protokół Nr 41/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji w dniu 20 kwietnia 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-07-02 09:06:40 dodanie dokumentu
2018 Daniel Radziszewski 2018-06-29 07:35:53 edycja dokumentu
Informacja o wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy na terenie gminy Miastko Joanna Gocoł 2018-06-28 15:14:38 edycja dokumentu
Informacja o wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy na terenie gminy Miastko Joanna Gocoł 2018-06-28 14:59:41 edycja dokumentu
Informacja o wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy na terenie gminy Miastko Joanna Gocoł 2018-06-28 14:57:30 edycja dokumentu
Informacja o wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy na terenie gminy Miastko Joanna Gocoł 2018-06-28 14:56:42 dodanie dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-06-28 08:50:16 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-06-28 08:44:05 edycja dokumentu