Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej Słosinko - Domanice do gruntów rolnych, na odcinku 320 mb, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.miastko.pl


Miastko: Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej Słosinko - Domanice do gruntów rolnych, na odcinku 320 mb, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 108233 - 2016; data zamieszczenia: 28.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej Słosinko - Domanice do gruntów rolnych, na odcinku 320 mb, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji (przebudowy) drogi dojazdowej Słosinko - Domanice do gruntów rolnych na odcinku km 0+355 - 0+675, o łącznej długości 320 mb. 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: 2.1 dokumentacji projektowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zawierającej: 1) część opisową: - opis techniczny - informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia - uzgodnienia i decyzje 2) część rysunkową: - orientacja - rys. nr 1.1.A lokalizacja remontowanego odcinka - rys. nr 1.1 projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, - rys. nr 1.2. projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, - rys. nr 2.1 profil podłużny, - rys. nr 2.2 profil podłużny, - rys. nr 3.0 przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne, - rys. nr 4.1 przekroje poprzeczne, - rys nr 4.2 przekroje poprzeczne. 2.2. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 2.3. Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy drogi gminnej Słosinko - Domanice, gm. Miastko 3. Na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w poz. 2.1. siwz i opisanego w/w dokumentach składa się następujący zakres rzeczowy: 3.1. Prace przygotowawcze. 3.2. Wykonanie poszerzenia drogi o szerokości 2 x 0,3 m z kruszywa łamanego 0 - 31,5mm - ok.192,0 m2. 3.3. Ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o gr. 3 cm na istniejącej drodze z brukowca kamiennego o szerokości 3,5 m oraz na poszerzeniach drogi 2 x 0,15cm - ok. 1216,0 m2. 3.4. Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o gr. 7cm - ok. 1056 m2. 3.5. Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej AC 11S 50/70 o gr. 5cm - ok. 960 m2. 3.6. Wykonanie poboczy o szerokości łącznej 2 x 1,65 m z kruszywa łamanego 0-31,5mm - ok. 1056,0 m2. 2.3.7. Wyprofilowanie po obu stronach rowu drogowego na odcinkach wskazanych w dokumentacji projektowej. 3.7. Spadki drogi dostosować do warunków w terenie. 3.8. Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót. 3.9. Zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej 3.10. Pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 3.1. do 3.9..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień jak zamówienie podstawowe objęte niniejszą siwz, których wartość nie może przekroczyć 50% zamówienia podstawowego - stosownie do art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.60.00-0, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 14.07.2016 r. do godz. 1200. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - BGŻ S.A O/Miastko, nr 27 2030 0045 1110 0000 0262 0850. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie tj. do dnia 14.07.2016 r. do godz. 1200 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku. 5. Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium poręczeń/gwarancji w pozostałych formach musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 6. Dowód wniesienia wadium: 1) dla prawnie dopuszczonych form wymienionych w poz. 3. pkt 2-5 (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej)do oferty należy dołączyć oryginały właściwych dokumentów wniesionego wadium, 2) dla wadium wniesionego w pieniądzu - zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Uwaga: wniesienie wadium w innej nieakceptowanej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy a tym samym odrzucenie jego oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali (zakończyli) jako wykonawca lub podwykonawca nie mniej niż jedną robotę budowlaną odpowiadającą swym rodzajem niniejszemu zamówieniu - polegającą na remoncie, przebudowie, budowie dróg utwardzonych z betonu asfaltowego o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 PLN brutto (osiemdziesiąt tysięcy złotych), Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie dotyczące posiadania wymaganych uprawnień osób przewidywanych do pełnienia funkcji kier. robót wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. dowód wniesienia wadium: 1) jeżeli wniesiono w pieniądzu - do oferty zaleca dołączyć dowód zrealizowania przelewu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 2) jeżeli wniesiono w innej dopuszczalnej formie - do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu 2.pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 3. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 4. wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 8 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się); Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 5. wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 9 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się); Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 6. dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Termin wykonania: 1.1. Całkowite zakończenie do dnia 30 września 2016 r. 2. Okres gwarancji - nie krótszy niż trzy lata licząc od daty odbioru końcowego robót. 3. Wykonanie mniejszej ilości jednostek obmiarowych robót planowanych do wykonania określonych w Zestawieniu części zamówienia w ramach zaplanowanych środków finansowych na realizację zamówienia. 4. Ustalenie faktycznego wynagrodzenia należnego wykonawcy na podstawie obmiaru ilości wykonanych robót z zastosowanie cen jednostkowych określonych w ofercie. 5. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) w przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszą zobowiązani są do przedłożenia zamawiającemu nie później niż w dniu zawarcia umowy, umowę regulującą ich współpracę; 6. Rozwinięcie całości zasad, praw i obowiązków stron realizujących przedmiot zamówienia przedstawia wzór umowy stanowiący załącznik nr 11 do specyfikacji. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem robót przez zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zamówienia w tym uzyskania opinii technicznej w zakresie określenia sposobu ich rozwiązania, b) koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót - np. konieczność usunięcia ewentualnych kolizji ujawnionych na etapie wykonawstwa z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną, c) szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. silnymi lub ciągłymi opadami deszczu wymuszającymi zabezpieczenie obiektu i wstrzymanie robót do czasu ich ustąpienia. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 1 przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o odpowiednio udokumentowany przez wykonawcę na piśmie okres trwania przesłanki, 2) zamiany przewidzianych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia materiałów i urządzeń na inne o takim samym przeznaczeniu o wyższych parametrach jakościowych i technicznych niż wynikające z siwz, pozwalających na osiągnięcie większego stopnia sprawności urządzeń bez zmiany cen jednostkowych zawartych w ofercie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 17 (I piętro), opłata - 30 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19 (sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                            Zamawiający

                                                                                                                   (-)

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu - Słosinko- Domanice.pdf (PDF, 77.KB) 2016-06-28 14:43:00 77.KB 185 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Słosinko - Domanice.pdf (PDF, 336KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:43:00 336KB 99 razy
2 OPIS wykonawczy i BIOZ.pdf (PDF, 102KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:44:30 102KB 82 razy
3 Ilośc -uzupełnienie poboczy.pdf (PDF, 29.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:45:02 29.KB 79 razy
4 28_06_2016_14_45_55_Ilośc -uzupełnienie poboczy.pdf (PDF, 29.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:45:55 29.KB 91 razy
5 Opinia geologiczna.pdf (PDF, 88.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:46:46 88.KB 129 razy
6 orientacja.pdf (PDF, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:47:25 1.2MB 78 razy
7 Rys. 1.1 Projekt zagospodarowania.pdf (PDF, 389KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:48:07 389KB 79 razy
8 Rys. 1.2 Projekt zagospodarowania.pdf (PDF, 258KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:48:53 258KB 78 razy
9 Rys. 2.1 Profil podłużny.pdf (PDF, 148KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:49:38 148KB 76 razy
10 Rys. 2.2 Profil podłużny.pdf (PDF, 120KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:50:23 120KB 82 razy
11 Rys. 3.0 Przekroje normalne, konstukcyjne.pdf (PDF, 126KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:51:24 126KB 76 razy
12 Rys. 4.1.Przekroje poprzeczne.pdf (PDF, 212KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:51:59 212KB 74 razy
13 Rys. 4.2.Przekroje poprzeczne.pdf (PDF, 202KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:52:30 202KB 79 razy
14 uzgodnienie.pdf (PDF, 626KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:53:05 626KB 273 razy
15 Zał.1.pdf (PDF, 175KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:53:48 175KB 82 razy
16 Zał.2.pdf (PDF, 98.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:55:16 98.KB 80 razy
17 Zał. graficzny do uzgodnienia.pdf (PDF, 643KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:56:12 643KB 76 razy
18 SST.pdf (PDF, 817KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:57:06 817KB 83 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- WRG.271.22.2016.MJ.pdf (PDF, 537KB) 2016-07-26 14:34:35 537KB 176 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 359KB) 2016-08-12 11:41:30 359KB 183 razy
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 35.KB) 2016-09-05 08:51:57 35.KB 174 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Jankowska 28-06-2016 14:43:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Jankowska 28-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Jankowska 05-09-2016 08:51:57