Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogloszenie o zamówieniu -Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Chlebowo, Głodowo, Piaszczyna, Przęsin, Trzcinno, Żabno gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Miastko: Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Chlebowo, Głodowo, Piaszczyna, Przęsin, Trzcinno, Żabno gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 62679 - 2016; data zamieszczenia: 01.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Chlebowo, Głodowo, Piaszczyna, Przęsin, Trzcinno, Żabno gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu świetlic wiejskich w miejscowościach: Chlebowo, Głodowo, Piaszczyna, Przęsin, Trzcinno, Żabno. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość w odniesieniu do świetlic w wymienionych miejscowościach zawarto w opisie części zamówienia stanowiących zadania od 1-6.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na tego samego rodzaju zamówień jak zamówienie podstawowe objęte niniejsza siwz, których wartość nie może przekroczyć 50% zamówienia podstawowego - stosownie do art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.11.11.00-9, 45.22.35.00-1, 45.23.32.00-1, 45.26.25.20-2, 45.33.00.00-9, 45.31.12.00-2, 45.41.00.00-4, 45.43.21.00-5, 45.32.10.00-1, 45.44.30.00-4, 45.44.21.00-8, 45.42.11.31-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w w ogłoszeniu i odpowiednio części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz , które wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3. wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 4. wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a)wstrzymaniem robót przez zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zamówienia w tym uzyskania opinii technicznej w zakresie określenia sposobu ich rozwiązania, b)koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót - np. przeprojektowanie trasy przewodów c.o., lokalizacji kotła itp. w celu usunięcia ewentualnych kolizji ujawnionych na etapie wykonawstwa lub możliwości uzyskania wyższej sprawności instalacji grzewczej, c)szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. silnymi lub ciągłymi opadami deszczu wymuszającymi zabezpieczenie obiektu i wstrzymanie robót do czasu ich ustąpienia. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 1 przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o odpowiednio udokumentowany przez wykonawcę na piśmie okres trwania przesłanki, 2) zamiany przewidzianych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia materiałów i urządzeń na inne o takim samym przeznaczeniu o wyższych parametrach jakościowych i technicznych niż wynikające z siwz, pozwalających na osiągnięcie większego stopnia sprawności urządzeń bez zmiany ceny oferty.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 17, Opłata za siwz - 60 zł dotyczy wersji papierowej przekazanej na wniosek wykonawcy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2016 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19 (I piętro sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1 - świetlica Chlebowo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. remont pomieszczenia gospodarczego: - przygotowanie powierzchni ścian z poszpachlowaniem nierówności, - wykonanie gładzi gipsowej na ścianach o pow. 37,06 m2, - malowanie powierzchni ścian i sufitów o pow. 36,06 m2, - pokrywanie płytkami powierzchni ścian nad zlewozmywakiem o pow. 1 m2, - zakup i montaż szafki wraz ze zlewozmywakiem, baterią i syfonem, - zakup i montaż szafki wraz z suszarką nad zlewozmywakiem, 1.2. remont toalety: - demontaż urządzeń sanitarnych (umywalki, miski ustępowej), - wypełnienie bruzd w ścianach o pow. 0,15 m2, - przygotowanie powierzchni ścian z poszpachlowaniem nierówności, - wykonanie gładzi gipsowej na ścianach o pow. 21,77 m2, - malowanie powierzchni ścian i sufitów o pow. 20,67 m2, - pokrywanie płytkami powierzchni ścian nad zlewozmywakiem o pow. 1,1 m2,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.00-1, 45.26.25.20-2, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2 - świetlica Głodowo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie matalowym o pow. 10,67 m2, 1.2. montaż stolarki drzwiowej (drzwi płytowe wewnętrzne 90 ) - 1 szt., 1.3. przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności na ścianach i suficie o pow. 113,39 m2, 1.3. wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie o pow. 131,14 m2, 1.4. malowanie powierzchni ścian i sufitów o pow. 92,15 m2, 1.5. wykonanie tynków mozaikowych (granplast) o pow. 45,21 m2, 1.6. uzupełnienie cokolików z płytek posadzkowych. 10 m2.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.00-1, 45.26.25.20-2, 45.44.21.00-8, 45.42.11.31-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3 - świetlica Piaszczyna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. roboty rozbiórkowe: - rozebranie drewnianej podłogi sceny i lamperii przy scenie o pow. 31,80 m2, - rozebranie drewnianej konstrukcji sceny o pow. 64 m2, 1.2. roboty tynkarskie i malarskie: - uzupełnienie tynków na ścianach o pow. 17,36 m2, - wykonanie gładzi gipsowej na ścianach 39,06 m2, - malowanie powierzchni ścian 21,70 m2, - wykonanie tynków mozaikowych (granplast) na ścianach i wokół drzwi 32,26 m2 1.3.wykonanie nowej sceny i uzupełnienie posadzki: - wykonanie nowej sceny z płyty 0,628 m3 - wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej 20 mm na posadzce o pow. 18 m2 - położenie płytek posadzkowych typu gres o pow. 18 m2 - wykonanie cokolików z płytek posadzkowych o pow. 15,54 m2.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.22.35.00-1, 45.41.00.00-4, 45.43.21.00-5, 45.44.21.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4 - świetlica Przęsin.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. rozebranie ścian z płyt kartonowo - gipsowych o pow. 85 m2 , 1.2. izolacja ściany wejściowej - jednowarstwowo z wełny mineralnej o pow. 10 m2 , 1.3. ułożenie na ścianach płyt wiórowych o pow. 85 m2 , 1.4. ułożenie jednej warstwy siatki o pow. 90 m2, 1.5. gruntowanie podłoża o pow. 100 m2, 1.6. malowanie ścian wewnętrznych o pow. 100 m2,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.23.32.00-1, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie 5 - świetlica Trzcinno.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. roboty rozbiórkowe - rozbiórka stolarki drzwiowej - 5 szt., - rozbiórka ścianek działowych o pow. 9,05 m2, - rozebranie posadzek o pow. 7,97 m2, - rozebranie okładzin ściennych (płytek) o pow. 47,10 m2, - rozebranie rurociągów - 28 m, - rozebranie urządzeń sanitarnych - 7 szt., - usuniecie gruzu z budynku. 1.2. roboty murowe - wykonanie nowych ścian działowych o pow. 4,27 m2, - osadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach - 3 szt., - montaż wentylatorów elektrycznych w pomieszczeniach sanitarnych - 2 szt., 1.3. posadzki - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z foli polietylenowej o pow. 8,16 m2, - wykonanie izolacji termicznej z płyt styropianowych 8,16 m2, - wykonanie warstwy wyrównawczej 8,16 m2, - położenie płytek posadzkowych typu gres 8,16 m2, - wykonanie cokolików z płytek posadzkowych 6,32 m2, 1.4. tynki i okładziny ścienne - wykonanie tynków cementowo - wapiennych o pow. 47,10 m2, - pokrywanie płytkami powierzchnie ścian pow. 47,10 m2 , 1.5. stolarka drzwiowa - montaż nowej stolarki drzwiowej (skrzydła płytowe) - 3 szt., - montaż nowej stolarki drzwiowej (skrzydła stalowe) - 1 szt., 1.6. roboty instalacyjne - wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, - wykonanie podejść wodno - kanalizacyjnych, montaż armatury łazienkowej (2 umywalki, 2 ustępy), 1.7. roboty elektryczne - wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu i opraw,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.11.11.00-9, 45.23.32.00-1, 45.26.25.20-2, 45.33.00.00-9, 45.31.12.00-2, 45.41.00.00-4, 45.43.21.00-5, 45.44.21.00-8, 45.42.11.31-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie 6 - świetlica Żabno.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót 1.1. remont podłogi w budynku świetlicy: - rozebranie podłogi z desek na sali świetlicy o pow. 59,62 m2, - rozebranie legarów - 94,95 m, - wykonanie posadzki cementowej o pow. 5,962 m3, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z foli polietylenowej o pow. 59,62 m2, - wykonanie izolacji poziomej cieplnej z jednej warstwy płyt styropianowych gr. 8 cm o pow. 59,62 m2, - wykonanie warstwy wyrównawczej na siatce stalowej o pow. 59,62 m2, - położenie płytek posadzkowych typu gres o pow. 59,62 m2, - wykonanie cokolików z płytek posadzkowych o pow. 31,14 m2, - wywiezienie gruzy pochodzącego z rozbiórki, 1.2. malowanie powierzchni ścian farbami emulsyjnymi o pow. 43,362 m2, 1.3. malowanie powierzchni sufitów farbami emulsyjnymi o pow. 59,623 m2, 1.4. malowanie powierzchni ścian farbami olejnymi o pow. 45,360 m2, 1.5. obróbka kratki wentylacyjnej - 1 szt., 1.5. wykonanie izolacja cieplnej i przeciwwilgociowej fundamentów budynku o pow. 47,16 m2, 1.6. docieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekkiej - mokrej 12 cm warstwą styropianu fasadowego na klej i kołki montażowe z metalowymi bolcami (min. 4 szt/m2) wzmocnioną siatką z włókna szklanego z wierzchnią warstwą kolorowego tynku strukturalnego cienkowarstwowego akrylowego kolorowego o pow. 149,498 m2, 1.7. demontaż starych rynien, rur spustowych i montaż nowych rynien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej brązowej grubości 0,60 mm półokrągłych o średnicy 15 cm o długości 11,20 m i rur spustowych okrągłych o średnicy 12 cm z blachy ocynkowanej powlekanej o grubości 0,50 mm o długości 5,60 m, 1.8. osadzenie zewnętrznych parapetów prefabrykowanych - 7 szt. , 1.9. obróbka dachu z elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej o pow. 13,10 m2..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.22.32.00-1, 45.23.32.00-1, 45.43.21.00-5, 45.32.10.00-3, 45.44.21.10-1, 45.44.30.00-4, 45.44.30.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

            Zamawiający

         (-)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu - remont swietlic 2016.pdf (PDF, 100KB) 2016-06-01 09:28:09 100KB 220 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ - remont swietlic 2016.pdf (PDF, 20.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-01 09:31:03 20.MB 99 razy
2 Przedmiar robót_zadanie 1_swietlica Chlebowo.pdf (PDF, 721KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-01 09:31:28 721KB 74 razy
3 Przedmiar robót_zadanie 2_swietlica Głodowo.pdf (PDF, 401KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-01 09:31:42 401KB 75 razy
4 Przedmiar robót_zadanie 3_swietlica Piaszczyna .pdf (PDF, 589KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-01 09:31:58 589KB 86 razy
5 Przedmiar robót_przedmiar 4_swietlica Przęsin .pdf (PDF, 271KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-01 09:32:21 271KB 88 razy
6 Przedmiar robót_zadanie 5_swietlica Trzcinno.pdf (PDF, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-01 09:33:02 1.6MB 82 razy
7 Przedmiar robót_zadanie 6_swietlica Żabno (posadzka) .pdf (PDF, 654KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-01 09:37:11 654KB 82 razy
8 Przedmiar robót_zadanie 6_ swietlica Żabno (docieplenie).pdf (PDF, 828KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-01 09:39:33 828KB 87 razy
9 STWiOR remont swietlic 2016.pdf (PDF, 367KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-01 09:39:52 367KB 78 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (PDF, 106KB) 2016-06-22 14:11:22 106KB 309 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzielnie zamówienia - remont swietlic 2016.pdf (PDF, 46.KB) 2016-07-19 10:29:10 46.KB 173 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 01-06-2016 09:28:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcelina Wolska 01-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 19-07-2016 10:29:10