Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu rekreacyjnego Kaczy Dołek położonego na dz. nr 75/5 przy ul. Dworcowej w Miastku

Miastko: Opracowanie Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu rekreacyjnego Kaczy Dołek położonego na dz. nr 75/5 przy ul. Dworcowej w Miastku
Numer ogłoszenia: 70531 - 2015; data zamieszczenia: 15.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu rekreacyjnego Kaczy Dołek położonego na dz. nr 75/5 przy ul. Dworcowej w Miastku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu rekreacyjnego położonego na dz. nr 75/5 przy ul. Dworcowej w Miastku wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla poszczególnych elementów zagospodarowania jakie będą określone w Koncepcji w zakresie stanowiącym podstawę do przeprowadzenia etapami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane odnoszących się do realizacji określonego wybranego elementu zagospodarowania. 2. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania obejmuje: część opisową stanowiącą opracowanie formatu A4 w formie wydruku komputerowego zawierające propozycje rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych dotyczących elementów zagospodarowania oraz materiałów wykonania, zwięzłe uzasadnienie projektowanych rozwiązań, uzupełnienie informacji o przyjętych rozwiązaniach nie przedstawionych w części graficznej; określenie przewidywanego standardu wykończenia materiałowego; opisującej ujęte w koncepcji elementy zagospodarowania z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań; część graficzną zawierającą: koncepcyjny urbanistyczno-architektoniczny plan zagospodarowania terenu rekreacyjnego Kaczy Dołek ukazujący propozycje rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych w skali 1:500, rysunki przedstawiające wizualizację poszczególnych zaproponowanych elementów zagospodarowania wykonane trwałą techniką - format A3 złożone do formatu A4 z podziałem na określone etapy realizacji; cześć elektroniczną zapisaną na płycie CD w formacie PDF, dwg lub dxf pozwalającej na dokonanie prezentacji multimedialnej w wymiarze 3D w otwartej aplikacji ukazującej graficzną wizualizację propozycji zagospodarowania terenu poprzez pryzmat widza (obserwatora) usytuowanego w centralnym punkcie terenu, który dokonując ruchu obrotowego wokół własnej osi (360o) będzie oglądał poszczególne elementy zagospodarowania oraz z lotu ptaka; inwentaryzacji istniejących elementów zagospodarowania. 3. Program funkcjonalno-użytkowy odrębnie dla każdego elementu zagospodarowania umożliwiając realizację wydzielonego etapu zawartego w Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.42.00.00-8, 71.35.40.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz , które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia tj. posiadające właściwe uprawnienia architektoniczno-budowlane w zakresie wymaganym. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3. wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 4. wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp; 5. Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - termin wykonania zamówienia - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem prac związanych z realizacją zamówienia przez Zamawiającego w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności; b) przekroczeniem terminów przez organy administracji publicznej w postępowaniach administracyjnych związanych z wydaniem stosownych decyzji administracyjnych, innych uzgodnień, opinii w okolicznościach nie wynikających z winy wykonawcy, i za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, które będą niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia jako kompletne dzieło; c) koniecznością dokonania istotnych zmian w wykonanej części przedmiotu zamówienia na wniosek stron ze względu na okoliczności, które na etapie przystąpienia do realizacji przedmiotu zamówienia nie były możliwe do przewidzenia i określenia lub zaszły nowe okoliczności, przesłanki, które wymagają uwzględnienia w treści realizowanym przedmiocie umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastko.pl; bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 , 77-200 Miastko, p. nr 17..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, p. nr 19 ( I piętro - sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 UZP ogloszenie o zamowieniu.pdf (PDF, 53.KB) 2015-05-15 14:41:20 53.KB 295 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Siwz_Kaczy Dolek_koncepcja.pdf (PDF, 283KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-05-15 14:41:39 283KB 60 razy
2 zal nr 13.pdf (PDF, 695KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-05-15 14:42:08 695KB 42 razy
3 tekst.pdf (PDF, 129KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-05-15 14:57:17 129KB 429 razy
4 zalacznik_14_widok.rar (RAR, 39.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-05-18 14:18:39 39.MB 30 razy
5 zalacznik_15_dok_geotechniczna.rar (RAR, 30.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-05-18 14:18:39 30.MB 30 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 230KB) 2015-05-22 15:13:03 230KB 267 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_Kaczy Dołek.pdf (PDF, 506KB) 2015-06-11 14:00:23 506KB 304 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu-Ogrodowa.pdf (PDF, 42.KB) 2015-07-01 13:45:56 42.KB 0 razy
2 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu-Kaczy Dołek.pdf (PDF, 43.KB) 2015-07-01 14:16:41 43.KB 299 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 15-05-2015 14:41:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 15-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 01-07-2015 14:16:41