Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Kamnica, Miłocice, Piaszczyna, Świerzno, Trzcinno, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.5.2014.IF

Miastko: Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Kamnica, Miłocice, Piaszczyna, Świerzno, Trzcinno gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 106985 - 2014; data zamieszczenia: 19.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Kamnica, Miłocice, Piaszczyna, Świerzno, Trzcinno gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu świetlic wiejskich w miejscowościach: Kamnica, Miłocice, Piaszczyna, Świerzno, Trzcinno. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość w odniesieniu do świetlic w wymienionych miejscowościach zawarto w opisie części zamówienia stanowiących zadania 1-5.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.22.35.00-1, 45.23.32.00-1, 45.26.25.20-2, 45.31.12.00-2, 45.32.10.00-3, 45.41.00.00-4, 45.42.11.31-1, 45.33.11.00-7, 45.43.21.00-5, 45.44.21.10-1, 45.44.30.00-4, 45.44.21.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 15.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia.Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3. wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć pdwykonawcy 4. wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a)wstrzymaniem robót przez zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zamówienia w tym uzyskania opinii technicznej w zakresie określenia sposobu ich rozwiązania, b)koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót - np. przeprojektowanie trasy przewodów c.o., lokalizacji kotła itp. w celu usunięcia ewentualnych kolizji ujawnionych na etapie wykonawstwa lub możliwości uzyskania wyższej sprawności instalacji grzewczej, c)szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. silnymi lub ciągłymi opadami deszczu wymuszającymi zabezpieczenie obiektu i wstrzymanie robót do czasu ich ustąpienia. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 1 przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o odpowiednio udokumentowany przez wykonawcę na piśmie okres trwania przesłanki, 2) zamiany przewidzianych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia materiałów i urządzeń na inne o takim samym przeznaczeniu o wyższych parametrach jakościowych i technicznych niż wynikające z siwz, pozwalających na osiągnięcie większego stopnia sprawności urządzeń bez zmiany ceny oferty

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miastko ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 17, Opłata za siwz 50 zł - dotyczy wersji papierowej przekazanej na wniosek wykonawcy..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:03.06.2014 godzina 12:00, miejsce: Gmina Miastko ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19 (I piętro sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Zadanie 1 - świetlica Kamnica.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1.Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1.wymiana okien drewnianych na PCV o wymiarach: 85x 85cm - 2 szt, 179x45cm - 1 szt. - naświetle nad drzwiami wejścia głównego,parapety obustronne: zewnętrzne z blachy powlekanej dopasowane do kolorystyki parapetów istniejących; wewnętrzne z tworzywa sztucznego - białe. 1.2.remont schodów zewnętrznych przed wejściem głównym: - rozbiórka i wykonanie schodów bet. wraz z podestem o wym. 216x70, - wykonanie i osadzenie w podeście wycieraczki stalowej ocynkowanej o wym. 70x45cm, - obłożenie płytkami typu gres schodowymi antypoślizgowymi (ryflowanymi); 1.3. remont podestu ze stopniem prze wejściem bocznym: - rozbiórka i wykonanie nowych schodów bet. wraz z podestem o wym. 120x180cm, - wykonanie i osadzenie w podeście wycieraczki stalowej ocynkowanej o wym. 70x45cm, - obłożenie płytkami typu gres schodowymi antypoślizgowymi (ryflowanymi); 1.4. malowanie ścian o pow. 134,20 m2 i sufitu o pow. 61,50 m2 wraz z wyrównaniem podłoża a za pomocą gładzi gipsowych; 1.5. obłożenie ścian o długości 40m i wysokości 1,30m płytą meblową laminowaną gr. 18mm kolor wenge..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.22.35.00-1, 45.42.11.31-1, 45.44.21.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Zadanie 2 - świetlica Miłocice.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1.Rodzaj i zakres planowanych robót : 1.1.0. roboty murowe: 1.1.1.wykucie z muru ościeżnic stalowych i drewnianych - 2 szt, 1.1.2. wykucie otworów drzwiowych - 3,65 m2 , 1.1.3. uzupełnienie ścianek na zewnątrz - 3,46 m2 , 1.1.4. uzupełnienie ścianek lub zamurowania - 3,17 m2 , 1.1.5. ścianki działowe gr. 12 - 10,58 m2 , 1.1.6. osadzenie kratki wentylacyjnej - 3 szt. 1.2. 0. roboty posadzkowe: 1.2.1. rozebranie posadzki z płytek betonowych - 5,46 m2 , 1.2.2. obłożenie zewnętrznych schodów wejściowych i ganku płytkami mrozoodpornymi typu gres antypoślizgowymi, ryflowanymi na schodach - 6,55 m2 , 1.2.3. ułożenie w korytarzu na warstwie wyrównawczej płytek typu gres antypoślizgowych - 5,61 m2 , 1.3.0. roboty tynkowe: 1.3.1. uzupełnienie tynków zewnętrznych - 10,19 m2 , 1.3.2. uzupełnienie warstwy nakrapianej - 10,19 m2 , 1.3.3. obłożenie ścian płytami gips.-kart. - 4,02 m2 , 1.3.4. uzupełnienie tynków wewnętrznych - 22,50 m2 , 1.3.5. wykonanie gładzi gipsowej 21,00 m2 , 1.4.0. roboty instalacyjne 1.4.1. wymiana przewodów kabelkowych - 10,00 m, 1.4.2. przełożenie wyłączników - 1,00 szt, 1.4.3. zamontowanie grzejników c.o. stalowych dwupłytowych - 2,00 szt, 1.5.0. stolarka okienna i drzwiowa 1.5.1. montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych EI30 o pow. 1,85 m2 , 1.5.2. montaż ościeżnic stalowych o szer. 1,00 m i 1,10m - 2 szt, 1.5.3. montaż drzwi jednoskrzydłowych płytowych wewnętrznych pełnych z nawiewem powietrza o wym. 0,90x2,05m - 3 szt, 1.5.4. montaż drzwi jednoskrzydłowych płytowych wewnętrznych pełnych o wym. 1,00x2,05m - 1 szt, 1.6.0. roboty malarskie: 1.6.1. malowanie powierzchni wraz z przygotowaniem podłoża: - ścian o pow. 147,86 m2 (korytarz, kotłownia, wydzielone pomieszczenia), - sufitów o pow. 5,02 m2 (korytarz).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.22.35.00-1, 45.23.32.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.11.31-1, 45.43.21.00-5, 45.44.21.10-1, 45.44.21.00-8, 45.31.12.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: Zadanie 3 - świetlica Piaszczyna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1.0. Montaż instalacji centralnego ogrzewania: 1.1.1. przewody z rur stalowych o śred. 15/18/22/28 mm o łącznej długości ok. 160 m, 1.1.2. grzejniki stalowe - 15 szt, 1.1.3. podgrzewacz c.w.u 160 - 1 szt, 1.1.4. naczynie wzbiorcze 40x40x30cm - 1 szt, 1.1.5. kocioł stalowy wodny o mocy 35kW - 1szt. 2. Szczegółowe wymagania określa Projekt budowlany Instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Piaszczynie na działce nr 21/37 i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.33.11.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:4 NAZWA: Zadanie 4 - świetlica Świerzno.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. docieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekkiej - mokrej 10 cm warstwą styropianu fasadowego na klej i kołki montażowe z metalowymi bolcami (min. 4 szt/m2) wzmocnioną siatką z włókna szklanego z wierzchnią warstwą tynku strukturalnego cienkowarstwowego malowanego farbami silikonowymi - 59,67m2 z obrobieniem parapetu blachą powlekaną koloru brązowego, 1.2. wymiana drzwi zewnętrznych stalowych na PCV o wymiarach 1,58 x 2,48 cm dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz, pełne, 1.3. wymiana drzwi zewnętrznych stalowych na PCV o wymiarach 1,00 x 1,98 cm otwierane na zewnątrz, pełne..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.23.32.00-1, 45.32.10.00-3, 45.41.00.00-4, 45.42.11.31-1, 45.44.21.10-1, 45.44.30.00-4, 45.44.21.11-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:5 NAZWA: Zadanie 5 - świetlica Trzcinno.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1.0. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. docieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekkiej - mokrej 10 cm warstwą styropianu fasadowego na klej i kołki montażowe z metalowymi bolcami (min. 4 szt/m2) wzmocnioną siatką z włókna szklanego z wierzchnią warstwą tynku strukturalnego cienkowarstwowego akrylowego koloru ceglastego - 182,00m2 z wymianą parapetów z blachy powlekanej koloru brązowego o łącznej pow. 4,72 m2 ; 1.2. obłożenie elewacji zewnętrznej przy wejściu do świetlicy płytkami elewacyjnymi ceramicznymi w kolorze brązowym (ceglastym) - 5,00 m2 ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.32.10.00-3, 45.41.00.00-4, 45.44.21.10-1, 45.44.30.00-4, 45.44.21.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 75.KB) 2014-05-19 13:09:59 75.KB 350 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ remont świetlic 2014C.pdf (PDF, 330KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-19 13:10:23 330KB 173 razy
2 STWOR swietl_2014 C.pdf (PDF, 377KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-19 13:10:45 377KB 147 razy
3 Zadanie Nr 1 sw. Kamnica.pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-19 13:11:13 1.4MB 137 razy
4 Zadanie Nr 2 sw. Milocice.pdf (PDF, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-19 13:11:40 1.7MB 146 razy
5 Zadanie Nr 3 sw. Piaszczyna _dok. proj. c.o..pdf (PDF, 6.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-19 13:12:43 6.7MB 1508 razy
6 Zadanie Nr 4 sw. Swierzno.pdf (PDF, 651KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-19 13:13:08 651KB 129 razy
7 Zadanie Nr 5 sw. Trzcinno.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-19 13:13:50 1.3MB 137 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 19-05-2014 13:09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 19-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 19-05-2014 13:13:50