Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - instalacja i wdrożenie sieci internetowej oraz dostawa sprzętu na potrzeby realizacji projektu pn. Ku doskonałości 2.edycja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - nr projektu: WND-POKL.09.01.02-22-135/13, który realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku dla której organem prowadzącym jest Gmina Miastko współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

·         Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Instalacja i wdrożenie sieci internetowej oraz dostawa sprzętu na potrzeby realizacji projektu pn. Ku doskonałości 2.edycja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - nr projektu: WND-POKL.09.01.02-22-135/13, który realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku dla której organem prowadzącym jest Gmina Miastko współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest instalacja i wdrożenie sieci internetowej oraz dostawa sprzętu na potrzeby realizacji projektu pn. Ku doskonałości 2.edycja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Część 1:Instalacja i wdrożenie sieci internetowej Część 2: Dostawa sprzętu multimedialnego, komputerowego i audiowizualnego (laptopów wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem, słuchawek, projektorów (rzutników) multimedialnych, ekranów, wizualizerów, radiomagnetofonów, głośników, monitorów, listw przepięciowych) Część 3: Dostawa kserokopiarki Część 4: Dostawa sprzętu nagłaśniającego (wzmacniacza, kolumn głośnikowych , statywu do kolumn, miksera, mikrofonów, kabli mikrofonowych) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2013r. W zakresie części 1, 2, 3 i 4 Wykonawca dokona montażu, uruchomienia sprzętu, w tym konfiguracji komputerów z rzutnikami (projektorami) multimedialnymi i wizualizerami.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ. Wykonawca uzupełnia formularz w zakresie oferowanych części, w pozostałym zakresie wpisuje nie dotyczy (każda część będzie oceniana oddzielnie).Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni serwis. Szczegółowe warunki gwarancji zostały zawarte w Załączniku Nr 1 do SIWZ.Wykonawca zapewni bezpłatny serwis. Wykonawca zapewni w ramach zaoferowanej kwoty serwis na czas trwania gwarancji. Czas reakcji serwisu przy zgłoszeniu usterki faksem lub drogą elektroniczną:do godziny 10:00 - przystąpienie do naprawy nastąpi w tym samym dniu;do godziny 15:00 - przystąpienie do naprawy nastąpi w dniu następnym do godziny 11:00,naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):32.41.21.10-8, 30.21.31.00-6, 48.62.00.00-0, 48.31.00.00-4, 48.76.00.00-3, 32.34.22.00-4, 38.65.21.00-1, 38.65.53.40-1, 32.32.12.00-1, 32.00.00.00-3, 30.12.14.30-6, 31.68.20.00-0, 32.43.00.00-9, 32.34.24.20-2, 32.34.23.00-5, 32.57.23.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·         aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·         lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje sięje dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastko.bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 1) j.w. 2) w siedzibie Zamawiającego. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Regina Zalewska,e-mail: szp1miastko@interia.pl fax. 578572962.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:24.04.2014 godzina 13:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku, 77-200 Miastko, ul. Bolesława Chrobrego 7, pokój nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Projekt pn. Ku doskonałości2.edycja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - nr projektu: WND-POKL.09.01.02-22-135/13 jest w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku dla której organem prowadzącym jest Gmina Miastko w ramach projektu: Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnychwspółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Instalacja i wdrożenie sieci internetowej.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Router -Szt.1;Technologia podłączenia- przewodowa;protokół łącza danych-Fast Ethernet; protokół zdalnego zarządzania-SNMP, HTTP, SSH-2;RAM-128 MB zainstalowane; Pamięć Flash-32 MB zainstalowane; Interfejsy -2 porty RJ-45 10/100;USB: 1 x 4-pin USB typ 1 port konsolowy, 1 port aux; zasilacz-zasilanie wewnętrzne - 50 Wat; wymagane napięcie-AC 120/230 V (50/60 Hz);minimalna temperatura pracy-0 ° C;maksymalna temperatura pracy-40 ° C; dopuszczalna wilgotność-10 - 85%.Router powinien posiadać dwa porty WAN. Musi posiadać konstrukcję modularną i umożliwiać dostawienie w przyszłości kolejnych portów FE, ADSL. Wprowadzane zmiany konfiguracyjne powinny być stosowane natychmiast bez konieczności restartowania urządzenia. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. Urządzenie powinno umożliwiać w przyszłości rozbudowę pamięci DRAM oraz Flash. Urządzenie powinno posiadać wbudowany zasilacz. Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli. Przełącznik sieciowy WS-C3560-24PS-S (1 szt.)Rodzaj urządzenia -24-portowy przełącznik L3, zarządzalny;Typ obudowy-1U;Power over Ethernet (PoE)PoE Protokoły routingu -RIP-1, RIP-2, static routing IP, RIPng.Protokół zdalnego zarządzania SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH-2.Metoda uwierzytelniania -Kerberos, RADIUS, TACACS +, Secure Shell v.2 (SSH2;);Warstwy przełączania 2, 3;Cechy -Full Duplex, automatyczne wykrywanie urządzenia, IP routing, wsparcie DHCP, auto-negocjacja, MPLS, obsługa VLAN, Quality of Service (QoS), serwer DHCP.Zgodność z normami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1sRAM -128 MB; Pamięć Flash 16 MB.Wskaźniki stanu -status portu, prędkość transmisji portu, tryb dupleksu portu, zasilanie, OK Link, system; Interfejsy -24 porty RJ-45 100MB PoE,1 port konsolowy RJ-45,2 porty SFP; Zasilacz ;Wymagane napięcie -AC 120/230 V (50/60 Hz);Cechy złącze Redundant Power System (RPS); szerokość -44,5 cm; głębokość 30 cm; wysokość 4,4 cm; waga-3.9 kg; rodzaj obudowy- Desktop 1U; minimalna temperatura pracy0 ° C;maksymalna temperatura pracy-45 ° C; dopuszczalna wilgotność-10 - 85%. Przełącznik sieciowy wyposażony w 24 porty 10/100 PoE oraz minimum 2 dodatkowe porty SFP umożliwiające ich obsadzenie modułami 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH oraz modułami CWDM zależnie od potrzeb Zamawiającego. Wprowadzane zmiany konfiguracyjne powinny być stosowane natychmiast bez konieczności restartowania urządzenia. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. Wydajność przełączania minimum 6,6Mpps dla pakietów 64-bajtowych.Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli Zasilanie 230V AC, możliwość zastosowania redundantnego zasilacza (dopuszczalne rozwiązania zewnętrzne). AIR-WLC2125-K9 (1 szt.)Klasa produktu kontroler Wireless LAN; liczba obsługiwanych punktów dostępowych- 25.Liczba portów sieciowych -8; zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja SNMPv1 - Simple Network Management Protocolver. 1, SNMPv2 - Simple Network Management Protocolver. 2,SNMPv3 - Simple Network Management Protocolver. 3,Telnet, SSH - Secure Shell,Consolemanagmentinterface,zarządzanie przez przeglądarkę WWW,RMON - Remote Monitoring;Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu, IEEE 802.1x - Network Login; Obsługiwane protokoły i standardyRADIUS; E WPA - Wi-Fi Protected Access AP - ExtensibleAuthentificationProtocol; WPA - Wi-Fi Protected AccessWPA2; MD5 - algorytm uwierzytelniania (haszujący); TLS - Transport Layer Security WEP 64/128-bit; SSL - Secure Sockets Layer; AES - standard szyfrowania danych;typobudowy-CompactSize; Szerokość - 174,5 mm; wysokość-44,5 mm;głębokość-200,4 mm; masa netto-1,81 kg; dodatkowe informacje 2 porty Ethernet z PoE. Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli. Wprowadzane zmiany konfiguracyjne powinny być stosowane natychmiast bez konieczności restartowania urządzenia. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. AIR-LAP231G-E-K9 (18 szt.) Rodzaj urządzenia-punkt dostępu radiowego; Szerokość-16,7 cm; głębokość-18,4 cm;wysokość-4.2 cm; waga+0,8 Kg; Lokalizacja- Europa; RAM-16 MB; pamięć Flash8 MB; rodzaj obudowy- zewnętrzny; technologia łączności-bezprzewodowy; prędkość przesyłu danych min. 54 Mbps; protokół łącza danych- min. IEEE 802.11g; protokół zdalnego zarządzania-SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS; częstotliwość pracy-2.4 GHz; maksymalny zasięg wewnątrz budynku-125 m; maks. zakres w otwartej przestrzeni-213 m; ilość kanałów do wyboru-9;wskaźniki stanu; aktywność Link Status; cechy: automatyczne wykrywanie urządzenia, obsługa BOOTP, zarządzaniu; algorytm szyfrowaniaLEAP, RC4, AES, 128-bit WEP, 40-bit WEP, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2; metoda uwierzytelniania-Secure Shell (SSH); zgodność z normami IEEE 802.3, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED; gniazda rozszerzeń-1 Gniazdo rozszerzeń na kartę 5 Ghz ; Interfejsy1 x 100Base-TX - RJ-45 ,1 x zarządzający - RJ-45;zgodność z normami-ETSI, IEC 60950, UL 60950, CSA 22.2 nr 60950, RSS-102, UL 2043; powerover Ethernet (PoE), Obsługiwane PoE; Zewnętrzny zasilaczWymagane napięcie-AC 120/230 V (50/60 Hz); Zużycie energii w trybie-6 wat;min. temp. pracy -20 ° C; max temp. Pracy-50 ° C; zakres wilgotności pracy-10 - 90%.Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli. Wprowadzane zmiany konfiguracyjne powinny być stosowane natychmiast bez konieczności restartowania urządzenia. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. Urządzenie musi posiadać wymienne anteny ze złączem RP-TNC AIR-ANT4941-2,4GHZ 2DIPOLE ANTENA NEW-36 SZT.;SIEĆ KABEL DRUT KAT.UTP -600000 mb ;SIEĆ PATCH CORD DRUT 0,5M - 20 szt..SIEĆ SZAFA 6U 19 - 2szt. ORGANIZATOR 40X70 DUKT BK CZARNY- 2 szt.,LISTWA ZASILAJĄCA DO SZAFY 19 - 2 szt..SIEĆ PATCH PANEL 24 PORTY- 2szt.. INSTALACJA SIECI WI-FI - 1USŁ. Gwarancja - 24 miesiące.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):32.41.21.10-8.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w dniach: 14.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Dostawa sprzętu multimedialnego, komputerowego i audiowizualnego (laptopów wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem, słuchawek, projektorów (rzutników) multimedialnych, ekranów, wizualizerów, radiomagnetofonów, głośników, monitorów, listw przepięciowych).

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:LAPTOPY (20 szt.) o parametrach nie gorszych niż: Procesor -Intel Core i5,pamięć RAM- 4 GB DDR3 1600 MHz, dysk twardy -min.500 GB; matryca matowa HD LED 15,6;karta graficzna NVIDIA GeForce GT720M 2 GB; złącza HDMI, USB 3.0, interfejs Bluetooth; kamera-wbudowana HD; system operacyjny min.-Windows 7;mysz bezprzewodowa -20 szt. OKRES GWARANCJI - 24 miesiące Oprogramowanie do LAPTOPÓW (20 sztuk) o parametrach nie gorszych niż: Oprogramowanie musi zawierać co najmniej:edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny,narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami).Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim.Pakiet powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. Oprogramowanie antywirusowe - z aktualizacją bazy wirusów na minimum 1 rok. Torba do laptopa (20 szt.)- dostosowana do wymiarów laptopa; naramienna ,wykonana z poliesteru. z zewnętrzną i wewnętrzną kieszenią, pas na ramię i dwustronny zamek błyskawiczny. Słuchawki (20 sztuk)Słuchawki z mikrofonem frequency: 20 - 20000Hz 50 - 16000Hz;impendance: 32ohms Lowsensitivity: 96dB - 40dB; płynna regulacja głośności OKRES GWARANCJI - 24 miesiące Projektor (4 sztuki) o parametrach nie gorszych niż: rozdzielczość rzeczywista -800 x 600 (SVGA) pikseli;Ilość pikseli-480,000 ;Liczba wyświetlanych kolorów-1,07 mld; rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu4:3;dołączony obiektyw-tak; ogniskowa obiektywu-21-23,1 mm; zoom optyczny (manualny);współczynnik powiększenia (optyczny)-1,1 : 1korekcja zniekształceń trapezowych ± 40 (w pionie) stopni; źródło światła-lampa rtęciowa (standardowa);żywotność lampy (tryb cichy) 5000 godz. (Smart Eco );Jasność (tryb normalny)3000 ANSI lumen; kontrast (tryb normalny13000:1;poziom hałasu (tryb normalny) 32 dB; poziom hałasu (tryb cichy)-28 dB; odległość projekcji-1,1-12,5 metr; wielkość obrazu-30-300 cali; akcesoria dodatkowe:, mocowanie sufitowe, torba ;OKRES GWARANCJI - 24 miesiące Ekran ( 5 sztuk) o parametrach nie gorszych niż: typ ekranu-na trójnogu; wymiary ekranu-1750 x 1750 mm; wymiary obrazu-1750 x 1750 mm Wizualizer (3 sztuki) o parametrach nie gorszych niż: częstotliwość odświeżania max.30FPS;zoom optyczny-2-krotny;zoom cyfrowy-8-krotny;obszar skanowania (max) 420x297 mm; fokus automatyczny/ręczny; sensor (przetwornik)-CMOS;OKRES GWARANCJI - 24 miesiące Radiomagnetofon (6 sztuk) o parametrach nie gorszych niż:port-USB; odtwarzanie-AUDIO i MP3 zapisanych na CD lub USB; wejście-AUX; wyjście słuchawkowe Jack;pasmo przenoszenia-20Hz - 20kHz;zakres fal AM (długich)- AM 540-1600kHz;zakres fal FM (ultrakrótkie)FM 88-108MHz;wyświetlacz-cyfrowy;moc muzyczna- 200W;Moc RMS-2x1W;zasilanie-AC 230V~50Hz;zasilanie bateryjne (baterie typu R20) OKRES GWARANCJI - 24 miesiące Głośnik (3 zestawy, w 1 zestawie 2 sztuki) o parametrach nie gorszych niż: pilot-nie. załączone wyposażenie- kable głośnikowe; Ilość głośników-2;głośniki satelitarne- 2; głośnik centralny-nie; subwoofer-nie; moc głośników RMS [W]-9;moc subwoofera RMS [W]-nie dotyczy; zakres częstotliwości - dolna [Hz]-45; zakres częstotliwości - górna [kHz]-17;regulacja głośności-tak; zastosowane technologie- ekranowanie magnetyczne ; stosunek sygnału do szumu 75 dB; dodatkowe wejścia audio-Liniowe; wyjście słuchawkowe-tak; OKRES GWARANCJI - 24 miesiące Monitor (6 sztuk) o parametrach nie gorszych niż: załączone wyposażenie-przewód zasilający, przewód D-Sub; konstrukcja-regulacja kąta pochylenia ;przekątna ekranu -19 cali; proporcje matrycy-16:9; rozdzielczość- 1366x768; rodzaj matrycy-TN zastosowane technologie-LED; OKRES GWARANCJI - 24 miesiące Listwa przepięciowa (6 sztuk) gniazda sieciowe 4 z uziemieniem i bolcem ochronnym; długość kabla zasilającego-5,0m;natężenie nominalne 10A;maksymalna absorpcja energii-750J; maksymalny prąd impulsu-19,5kA; czas reakcji <1ns ;OKRES GWARANCJI - 24 miesiące.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):30.21.31.00-6, 48.62.00.00-0, 48.31.00.00-4, 48.76.00.00-3, 38.65.21.00-1, 38.65.53.40-1, 32.32.12.00-1, 32.00.00.00-3, 31.68.20.00-0, 32.34.22.00-4, 31.68.20.00-0.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w dniach: 7.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: Dostawa kserokopiarki.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Kserokopiarka ( 1 szt.) o parametrach nie gorszych niż: Prędkość drukowania i kopiowania A4- kolor 45 stron/min., mono do 45 stron/min; pojemność papieru- max. 6.650 arkuszy; formaty papieru-A6-A3 FB, formaty użytkownika ;możliwość druku banerów -1200x297 mm; gramatura- 64-256 g/m2 ze wszystkich kaset oraz 300 g/m2 z podajnika ręcznego ; pojemność tac odbiorczych- max. 3.100 arkuszy ; automatyczny dupleks- A5-A3 FB; pamięć RAM- 1,024 MB; dysk twardy-60 GB (standard 1 gb a 60 to opcja;); wymiary- 650x777x1,150 mm ; waga około 190 kg ;OKRES GWARANCJI - 36 miesięcy.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):30.12.14.30-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w dniach: 7.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:4 NAZWA: Dostawa sprzętu nagłaśniającego (wzmacniacza, kolumn głośnikowych , statywu do kolumn, miksera, mikrofonów, kabli mikrofonowych).

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Wzmacniacz + odtwarzacz mp3 SD USB 2 x 350w o parametrach nie gorszych niż: gniazdo USB na panelu przednim-tak; przednie wejście-AUX,2x RCA (PC DVD); wejście selektora 2 wyjścia zacisku;MOC 2 x 350W max przy 4 omach; montaż-19 2U ; OKRES GWARANCJI - 24 miesiące Kolumna głośnikowa ( 2 sztuki) o parametrach nie gorszych niż: system 2 drożny Bass-Reflex; moc (Program Power AES)- 600 W; moc (Power Handling AES)- 400 W; nominalna impedancja- 8 Ohm; efektywność- 99 dB (2,83 V / m); pasmo przenoszenia-50 Hz - 23 kHz (-6 dB;); OKRES GWARANCJI - 24 miesiące . Statywy do kolumn ( 1 zestaw, w zestawie 2 sztuki): w zestawie: torba + kable OKRES GWARANCJI - 24 miesiące Mikser (1 sztuka) o parametrach nie gorszych niż:12 kanałów ; suwaki 60mm; 4 wejścia mikrofonowe z zasilaniem Phantom +48V ; odcięcie 75Hz ; wbudowany 24-bitowy procesor efektów; 99 wgranych efektów; 2 wejścia stereo ; 3-punktowy EQ ; interface USB , 2 AUX (pre/post) ;wskaźnik wysterowania PEAK na każdym kanale ; wyciszenie MUTE na każdym kanale; 2 track in/out ; wyjście główne XLR; wbudowany zasilacz; OKRES GWARANCJI - 24 miesiące Mikrofon (2 sztuki) o parametrach nie gorszych niż: typ- dynamiczny; charakterystyka kierunkowa -kardioidalna; charakterystyka częstotliwościowa -80 Hz .....15000 Hz; czułość w polu swobodnym, bez obciążenia (1kHz)-1,5 mV/Pa; impedancja nominalna 350 Ohm; minimalna impedancja zamknięcia obwodu- 1000 Ohm; złącze audio- XLR-3; OKRES GWARANCJI - 24 miesiące Kabel mikrofonowy (2 sztuki);długość: 10m (ekranowany); typ: mikrofonowy, XLR(F)-XLR(M).

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):32.43.00.00-9, 32.34.24.20-2, 32.34.23.00-5, 32.57.23.00-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w dniach: 7.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_WO.271.1.2.2014.pdf (PDF, 337KB) 2014-04-17 12:05:58 337KB 397 razy
2 KMBT25020142014042402.pdf (PDF, 318KB) 2014-04-24 09:31:39 318KB 349 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_WO.271.1.2.2014.pdf (PDF, 9.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-04-17 12:05:58 9.6MB 110 razy
2 KMBT25020142014042403.pdf (PDF, 617KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-04-24 09:31:39 617KB 5 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 24_04_2014_09_31_39_KMBT25020142014042402.pdf (PDF, 318KB) 2014-04-24 09:31:39 318KB 376 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 KMBT25020142014042401.pdf (PDF, 305KB) 2014-04-24 09:31:39 305KB 353 razy
Odwołania
1 KMBT25020142014050801.pdf (PDF, 314KB) 2014-05-08 08:30:50 314KB 354 razy
Wynik postępowania
1 KMBT25020142014050802.pdf (PDF, 806KB) 2014-05-08 08:30:50 806KB 351 razy
Udzielenie zamówienia
1 KMBT21110142014050802.pdf (PDF, 128KB) 2014-05-22 08:43:31 128KB 382 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 17-04-2014 12:05:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 17-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 22-05-2014 08:43:31