Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.3.2014.RCC

Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 59485 - 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty utrzymaniowe i konserwacyjne związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych będące w zarządzie gminy Miastko. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty z podziałem na następujące części (zadania): Część 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych poprzez: a) ułożenie ubytków o głębokości 1 - 4 cm techniką sprysku lepiszczem (emulsją asfaltową) i posypanie kruszywem (gryzami) z otaczarki (remontera)- w ilości do 600 m2, polegającą na: - zabezpieczenie i oznakowanie miejsca remontu nawierzchni, - usunięcia luźnych okruchów nawierzchni, - usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno - suchego, - dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu, - pokryciu oczyszczonego miejsca emulsją asfaltową, której zadaniem będzie związanie podłoża i krawędzi remontowanego ubytku nawierzchni z wypełnieniem, - wypełnieniu ubytku grysem frakcji 8/11 mm otoczonym emulsją asfaltową, - wypełnieniu pozostałą część ubytku grysem frakcji 2/5 mm otoczonym emulsją asfaltową, - posypania powierzchni remontowanego miejsca suchym gryzem frakcji 2/5 mm bez spoiwa, - uprzątnięcie remontowanego miejsca z rumoszu oraz innych nieczystości, - zdjęcie zabezpieczenia i oznakowania drogi. b) ułożenie ubytków o grubości po zagęszczeniu od 5 do 10 cm nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną na gorąco z recyklera - w ilości do 300 m2, polegającą na: - zabezpieczenie i oznakowanie miejsca remontu nawierzchni, - obcięciu krawędzi uszkodzenia na głębokość najgłębszego uszkodzenia umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach, - usunięciu (wykucie lub wyfrezowanie) uszkodzonych fragmentów nawierzchni, - usuniecie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, - dokładnym oczyszczeniu dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarenek grysu, żwiru, piasku i pyłu, - spryskaniu dna i boków naprawianego miejsca szybko rozpadową kationową emulsją asfaltową, - rozłożeniu przetworzonej w recyklerze mieszanki mineralno-asfaltowej złożonej z odpowiednio przygotowanego materiału odzyskanego z nawierzchni bitumicznej oraz dodatku nowych materiałów: kruszywa, wypełniacza i asfaltu, a w razie potrzeby środka odnawiającego, przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowanych, - dokładnym zagęszczeniu wbudowanego materiału walcem lub zagęszczarką płytową, - uprzątnięciu remontowanego miejsca z rumoszu oraz innych nieczystości, - zdjęcie zabezpieczenia i oznakowania drogi. Część 2: Malowanie nawierzchni drogowych - w ilości do 1300 m2 Obejmuje malowanie (kolor biały): - pasów na przejściach dla pieszych, przejazdów dla rowerów, - miejsc parkingowych, kopert, - linii ciągłych i przerywanych, - przejazdów dla rowerów, miejsc dla osób niepełnosprawnych..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający informuje, że zgodnie z art.67 ust. 1 pkt. 6 Pzp przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego stanowiące nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i podlegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6, 45.23.32.21-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Odstępuje się od wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia; Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3. wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 6 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się); Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 4. wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 7 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się);

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a. szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. wystąpienie silnych lub ciągłych opadów deszczu, lub wystąpienie niskich temperatur powodujące uniemożliwienie wykonywania prac w stopniu prawidłowego prowadzenia robót wymuszających wstrzymanie robót do czasu ich ustąpienia,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 17. Koszt wersji papierowej wynosi 17,00 zł brutto + koszty wysyłki..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko pokój nr 19 (sekretariat Burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. ułożenie ubytków o głębokości 1 - 4 cm techniką sprysku lepiszczem (emulsją asfaltową) i posypanie kruszywem (gryzami) z otaczarki (remontera)- w ilości do 600 m2 2. ułożenie ubytków o grubości po zagęszczeniu od 5 do 10 cm nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną na gorąco z recyklera - w ilości do 300 m2.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.31.41-9, 45.23.31.42-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.05.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Malowanie nawierzchni drogowych - w ilości do 1300 m2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje malowanie (kolor biały): - pasów na przejściach dla pieszych, przejazdów dla rowerów, - miejsc parkingowych, kopert, - linii ciągłych i przerywanych, - przejazdów dla rowerów, miejsc dla osób niepełnosprawnych..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.32.21-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.05.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 64.KB) 2014-03-20 12:29:29 64.KB 351 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 362KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-20 12:29:29 362KB 148 razy
Wynik postępowania
1 wybor najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 31.KB) 2014-04-08 12:30:07 31.KB 340 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie udzieleniu zamówieniu.pdf (PDF, 36.KB) 2014-04-17 14:04:02 36.KB 323 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 20-03-2014 12:29:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 20-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 17-04-2014 14:04:02