Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -Modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Przęsin dz. nr 63 obr. Przęsin, gm. Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie

Modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Przęsin dz. nr 63 obr. Przęsin, gm. Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 151027 - 2013; data zamieszczenia: 26.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 125985 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Przęsin dz. nr 63 obr. Przęsin, gm. Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi gminnej dz. nr 63, obręb Przęsin na długości 230 mb (zaznaczone na mapie sytuacyjno - wysokościowej kolorem żółtym). 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: 1) dokumentacji projektowej; 2) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentach dotyczy wykonania w szczególności: 3.1. roboty pomiarowe; 3.2. korytowanie, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne pod warstwą konstrukcyjną drogi; 3.3. transport materiału z odzysku na odległość do 5 km we wskazane miejsce przez sołtysa; 3.4. wykonanie warstwy odsączającej o grubości 20 cm; 3.5. wykonanie podbudowy dla: a. nawierzchni betonowej z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15 cm; lub b. nawierzchni z kostki betonowej z mieszanki betonowej o grubości po zagęszczeniu 20 cm; lub c. nawierzchni z płyt żelbetowych drogowych pełnych z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm; 3.6. ułożenie nawierzchni: a. betonowej B-30 o grubości po zagęszczeniu 17 cm; lub b. z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z okrawężnikowaniem lub c. z płyt żelbetowych pełnych o wymiarach 3,0 x 1,2 x 0,15m z wypełnieniem warstwą tłucznia pomiędzy płytami 3.7. wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 0-63,0 mm o szerokości 2x1,0m; 3.8. spadki drogi dostosować do warunków w terenie; 3.9. wykonanie oznakowania pionowego na czas robót; 3.10. zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej; 3.11. pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 3.1. do 3.10. siwz...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.32.20-7, 45.23.30.00-9, 45.11.12.00-0, 45.23.60.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:24.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         HARAT Przedsiębiorstwa Drogowo - Budowlane spółka jawna, ul. Dworcowa 16, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 98036,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:74292,00

·         Oferta z najniższą ceną:74292,00/ Oferta z najwyższą ceną: 74292,00

·         Waluta:PLN.

 

                                                       

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 26-07-2013 11:40:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcelina Wolska 26-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 26-07-2013 11:40:30