Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Kamnica, Miłocice, Piaszczyna Przęsin, Świerzenko, Świeszyno, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.miastko.pl


Miastko: ,Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Kamnica, Miłocice, Piaszczyna Przęsin, Świerzenko, Świeszyno, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 109537 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:,Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Kamnica, Miłocice, Piaszczyna Przęsin, Świerzenko, Świeszyno, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu świetlic wiejskich w miejscowościach: Kamnica, Miłocice, Piaszczyna, Przęsin, Świerzenko, Świeszyno. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość w odniesieniu do świetlic w wymienionych miejscowościach zawarto w opisie części zamówienia stanowiących zadania 1-6..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.22.10.00-3, 45.22.35.00-1, 45.23.32.00-1, 45.26.25.20-2, 45.26.11.00-5, 45.26.12.10-9, 45.31.12.00-2, 45.31.23.11-0, 45.44.21.00-8, 45.41.00.00-4, 45.42.11.31-1, 45.42.11.46-9, 45.43.21.00-5, 45.44.21.10-1, 45.44.30.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

 

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3. wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przedłużenie terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem robót przez zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia np. po wykonaniu prac rozbiórkowych w tym dokonanie oceny stanu technicznego odsłoniętych elementów konstrukcyjnych dachu planowanych do pozostawienia w stanie nienaruszonym i przyjęcie określonego sposobu działania uzależnionego od pozytywnej lub negatywnej diagnozy technicznej, b) szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. silnymi lub ciągłymi opadami deszczu wymuszającymi zabezpieczenie obiektu i wstrzymanie robót do czasu ich ustąpienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 17. Opłata za siwz 50,00 zł - dotyczy wersji papierowej przekazanej na wniosek wykonawcy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:27.06.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 , 77-200 Miastko p. nr 19 ( I piętro - sekretariat burmistrza);.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Zadanie 1 - świetlica Kamnica.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na PCV o wymiarach: 210 x 195cm, dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz, pełne; 210 92cm jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz, pełne..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.42.11.31-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.08.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Zadanie 2 - świetlica Miłocice.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1) malowanie powierzchni wraz z przygotowaniem podłoża: a) ścian o pow. 132,80 m2 (sala, kuchnia, wc, korytarz), b) sufitów o pow. 27,00 m2 (kuchnia, wc, korytarz) 2) docieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekkiej - mokrej 10 cm warstwą styropianu fasadowego na klej i na kołki montażowe z metalowymi bolcami wzmocnioną siatką z włókna szklanego z wierzchnią warstwą tynku strukturalnego cienkowarstwowego malowanego farbami silikonowymi - 40,90 m2 . 3) Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na PCV o wymiarach: 210x195cm, dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz, pełne..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.44.30.00-4, 45.44.21.00-8, 45.42.11.31-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.08.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: Zadanie 3 - świetlica Piaszczyna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1) rozbiórka nieużytkowanej obiektu budowlanego - budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. o nr ewid. gruntu 21/36 w zabudowie bliźniaczej z budynkiem świetlicy o kubaturze 583,74 m3, długości 18,00 m, szerokości 6,90 m i wysokości 4,70m, 2) zabezpieczenie konstrukcji dachowej oraz ściany zewnętrznej bud. świetlicy o kubaturze 971 m3, długości 17,48 m, szerokości 11,65m i wysokości 5,90m w tym: a) rozbiórka pokrycia dachu z papy wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami, rurami spustowymi, b) roboty murowe, c) konstrukcje z betonu zbrojonego (wieniec), d) izolacja cieplna (wieniec), e) konstrukcja dachu z pokryciem - 228,7 m2, f) docieplenie ściany szczytowej - 60,0 m2, g) malowania elewacji (ściany szczytowej) - 60,0 m2 , h) instalacji odgromowej..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.11.13.00-1, 45.22.10.00-3, 45.22.35.00-1, 45.26.25.20-2, 45.26.11.00-5, 45.26.12.10-9, 45.31.12.00-2, 45.31.23.11-0, 45.41.00.00-4, 45.44.30.00-4, 45.44.21.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.08.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:4 NAZWA: Zadanie 4 - świetlica Przęsin.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1) rozebranie podłogi z desek - 47,80 m2 , 2) rozebranie podłogi z desek - 47,80 m2, 3) przygotowanie podłoża, 4) warstwa odsączająca o gr. 10-15cm z piasku, 5) chudy beton (B-10) gr. 10cm, 6) izolacja przeciwwilgociowa z folii, 7) styropian twardy gr. 10cm, 8) warstwa wyrównawcza gr. 7cm beton B-15 lub zaprawa cementowa M12 na siatce stalowej, 9) płytki posadzkowe - gresy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.22.10.00-3, 45.43.21.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.08.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:5 NAZWA: Zadanie 5 - świetlica Świerzenko.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1) uzupełnienie ubytków elewacji ścian zewnętrznych obłożonych płytami styropianowymi gr. 5- 8 cm o łącznej pow. 20,00 m2 poprzez wycięcie uszkodzonych fragmentów elewacji wstawienie nowych płyt styropianowych na klej i na kołki montażowe z metalowymi bolcami (min. 4szt/m2), 2) wzmocnienie elewacji siatką z włókna szklanego na całej powierzchni elewacji - 300m2 , 3) malowanie elewacji farbami silikonowymi - 300m2, 4) utwardzenie terenu przed wejściem do budynku świetlicy kostką betonową o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm oraz na warstwie wyrównawczej z bet. B-10 o gr. 10-20cm i odsączającej z piasku o powierzchni 73,00 m2, 5) obłożenie płytkami (gres) podestu wejściowego wraz z jednym stopniem schodowym o łącznej pow. 3,55 m2 ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.44.30.00-4, 45.44.21.10-1, 45.23.32.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.08.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:6 NAZWA: Zadanie 6 - świetlica Świeszyno.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1) demontaż płyt sufitowych - 104,78 m2, 2) montaż stelażu przy suficie - 104,78 m2, 3) montaż stelażu przy suficie - 104,78 m2, 4) ułożenie izolacji poziomej z wełny mineralnej na foli na całej powierzchni - 104,78 m2, 5) ułożenie płyt kartonowo gipsowych na wcześniej przygotowanym stelażu - 104,78 m2; 6) montaż opraw oświetleniowych: a) 2x36 W z rastrem - 11 kpl (w tym 3 z modułem awaryjnym), b) 1x60W z kloszem bryzgoszczelnym 2 kpl, 7) ułożenie przewodów YDY: 3x1,5 - 100m; 4x1,5 - 40m; 3x2,5 -70m; 5x2,5 - 7m, 8) montaż gniazd 16A/Z podwójne - 10 szt, 9) montaż gniazda 3F,N+PE 16A - 1 szt, 10) montaż przełączników schodowych - 2szt, 11) montaż łączników jednobiegunowych - 2 szt, 12) montaż łącznika trójbiegunowego - 1 szt, 13) malowanie sufitu - 104,78m2, 14) malowanie ścian z przygotowaniem podłoża - 200 m2..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.22.10.00-3, 45.31.12.00-2, 45.31.23.11-0, 45.42.11.46-9, 45.44.21.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.08.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_swietlice.pdf (PDF, 16.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-12 15:02:55 16.MB 158 razy
2 STWOR swietl_2013 _III_.pdf (PDF, 535KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-12 15:04:03 535KB 210 razy
3 Dok. proj. Piaszczyna .pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-12 15:04:31 1.4MB 109 razy
Wynik postępowania
1 zaw_wybor_oferty_swietlice.pdf (PDF, 115KB) 2013-07-05 12:37:05 115KB 381 razy
2 Uniewaznienie_postepowania_swietlice.pdf (PDF, 40.KB) 2013-07-05 12:37:32 40.KB 376 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 45.KB) 2013-07-24 09:02:53 45.KB 663 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Główczewski 12-06-2013 15:02:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 12-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 24-07-2013 09:02:53