Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - Świadczenie usług przewozowych, dowożenie i odwożenie uczniów z Domanicy do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum w Miastku oraz przewóz uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy w roku szkolnym 2012/2013

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

·         Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usług przewozowych - dowożenie i odwożenie uczniów z Domanicy do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum
w Miastku oraz przewóz uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy
w roku szkolnym 2012/2013 pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu (dowóz i powrót) uczniów: Część (zadanie) nr 1: Dowóz uczniów z miejscowości Domanice do Szkoły Podstawowej w Słosinku (10 uczniów) i Gimnazjum
w Miastku (2 uczniów) oraz powrót do miejscowości Domanice; Część (zadanie) nr 2: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejscowości Miłocice i Wołcza Mała do Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kamnicy oraz powrót do Miłocic i Wołczy Małej, Część (zadanie) nr 3: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejscowości Trzcinno, Okunino i Miastko do Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kamnicy oraz powrót do Trzcinna, Okunina i Miastka; Część (zadanie) nr 4: Dowóz ucznia niepełnosprawnego z miejscowości Bobięcino do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy oraz powrót do Bobięcina.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.14.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiajacy odstępuje od wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania uprawnień (koncesji, zezwolenia, licencji)
do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postanowienia (Ustawa
z dn. 6 września 2011r. o transporcie drogowym Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)
- za spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna złożenie do oferty oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy P.Z.P. oraz - kopię aktualnej/ważnej licencji na przewóz osób;

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania dysponowania środkami transportu - samochodami dopuszczonymi do ruchu, w ilości wynikającej z wewnętrznej organizacji wykonawcy zapewniającej jednoczesny dowóz dzieci i młodzieży do godz. 7:55 zgodnie z opisem
w poz. 2.1. SIWZ. Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnionych w części 8.0. siwz
i odpowiednio w ogłoszeniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania dysponowania osobami legitymującymi się posiadaniem uprawnień do kierowania pojazdami w ilości zapewniającej obsadę wykazanych środków transportowych. Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona
w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp ( np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp
( np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty;
2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę;
3. wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 7 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się);

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty
w zakresie ceny brutto w wypadku gdy zmianie ulegnie ustawowa wartość podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:04.10.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko
p.nr 19 (I piętro - sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Dowóz uczniów z miejscowości Domanice do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum w Miastku oraz powrót do miejscowości Domanice;

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Dowóz uczniów z miejscowości Domanice do Szkoły Podstawowej w Słosinku (3 km, 10 uczniów) i Gimnazjum w Miastku
(13 km, 2 uczniów) oraz powrót do miejscowości Domanice.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.14.00.00-1.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 28.06.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejscowości Miłocice i Wołcza Mała
do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy oraz powrót do Miłocic i Wołczy Małej,

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejscowości Miłocice i Wołcza Mała do Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kamnicy (15 km, 2 uczniów) oraz powrót do Miłocic i Wołczy Małej.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.14.00.00-1.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 28.06.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejscowości Trzcinno, Okunino
i Miastko do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy oraz powrót do Trzcinna, Okunina i Miastka;

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejscowości Trzcinno, Okunino i Miastko do Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kamnicy (31 km, 4 uczniów) oraz powrót do Trzcinna, Okunina i Miastka.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.14.00.00-1.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 28.06.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:4 NAZWA: Dowóz ucznia niepełnosprawnego z miejscowości Bobięcino do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy oraz powrót do Bobięcina.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Dowóz ucznia niepełnosprawnego z miejscowości Bobięcino (4 km, 1 uczeń) do Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kamnicy oraz powrót do Bobięcina.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.14.00.00-1.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 28.06.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_WO.271.4.2012.AR.pdf (PDF, 99.KB) 2012-09-26 08:45:31 99.KB 423 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_WO.271.4.2012.AR.pdf (PDF, 393KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-26 08:45:31 393KB 106 razy
Wynik postępowania
1 wybor_oferty_siwz_WO.271.4.2012.AR.pdf (PDF, 124KB) 2012-10-18 09:31:39 124KB 409 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_WO.271.4.2012.AR.pdf (PDF, 131KB) 2012-10-29 10:54:55 131KB 610 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 26-09-2012 08:45:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 26-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 29-10-2012 10:54:55