Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert - WIT.271.8.2011.KR

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn: ,, Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy, będących w zarządzie Zamawiającego’’

 

 

ZAWIADOMIENIE O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH  OFERT z informacjami o:

- wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zwierającym punktację przyznaną ofertom  w każdym kryterium oceny ofert i  łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;

- terminie, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 92 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:

wybrano jako najkorzystniejsze oferty częściowe złożone przez Wykonawców na następujące części (zadania):
Część (zadanie) nr 1– Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane HARAT s.j., 77-200 Miastko, ul. Dworcowa 16
Część (zadanie) nr 2– Usługi Transportowe Stanisław Monasterski, 77-200 Miastko, Pasieka, ul. Świerkowa 9
Część (zadanie) nr 3– Usługi Leśne s.c. R i R. Maksym, 77-200 Miastko, Dretyń 31
Część (zadanie) nr 4– Usługi Leśne Tadeusz Bartczak, 77-200 Miastko, Dretyń 80
Część (zadanie) nr 6– Przedsiębiorstwo Handlowo-Gastronomiczne Przemysław Sztobnicki, 77-207 Piaszczyna 46
Część (zadanie) nr 8– Przedsiębiorstwo Handlowo-Gastronomiczne Przemysław Sztobnicki, 77-207 Piaszczyna 46
Część (zadanie) nr 9– Arkadiusz Szulfer, 77-200 Miastko, Głodowo 6
Część (zadanie) nr 10– Usługi Leśne s.c. R i R. Maksym, 77-200 Miastko, Dretyń 31
Część (zadanie) nr 11– Indywidualne Gospodarstwo Rolne Grzegorz Domin, 77-200 Miastko, Świeszyno 12,
Część (zadanie) nr 13– ANMEX Andrzej Monasterski, 77-200 Miastko, Pasieka, ul. Sosnowa 10,
Część (zadanie) nr 14– ANMEX Andrzej Monasterski, 77-200 Miastko, Pasieka, ul. Sosnowa 10,

Uzasadnienie wyboru
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.: najniższa cena ( 100%).

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała największą ilość punktów  tj. 400.

1.    Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną wykonawcom w kryterium oceny ofert i łączną punktację  (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium cena - 100%, ilość uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości):

Część (zadanie) nr 1:

Usługi Leśne Tadeusz Bartczak, 77-200 Miastko, Dretyń 80 – 377,48/377,48 pkt

Część (zadanie) nr 3:

Bogusław Ćwikliński, 77-200 Miastko, Dretynek 1 – 360/360 pkt

Część (zadanie) nr 6:

Usługi Leśne Tadeusz Bartczak, 77-200 Miastko, Dretyń 80 – 359,24/359,24 pkt

Część (zadanie) nr 10:

Gospodarstwo Rolne Wiktor Tadeusz Szadkowski, 77-200 Miastko, Dolsko 8 – 320/320 pkt

Część (zadanie) nr 11:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Gastronomiczne Przemysław Sztobnicki, 77-207 Piaszczyna 46 – 318,36/318,36 pkt

2.  Odrzucono oferty:

Część (zadanie) nr 12:

BADMIS Adam Bartoszewicz, 77-200 Miastko, Świerzenko 43.

Uzasadnienie faktyczne:
W złożonej ofercie do obliczenia ceny oferty przyjęto błędną stawkę podatku VAT tj. 23%.

Uzasadnienie prawne:
Art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

4. Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

 Nie krótszy niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofert z zastrzeżeniem art. 183 Pzp. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 19-09-2011 14:18:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iza Klasa 19-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 19-09-2011 14:18:23