Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu pn. "Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Miastku w roku 2014?

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z informacjami o:

1)     Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2)     Wykonawcach, których oferta została odrzucona;
3)     Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;
4)     terminie, po upływie którego może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

               
Na podstawie art.  92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:

wybrano za najkorzystniejszą:

Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę :Hurtownia „OPTIM” Piotr Krupka,  Os. Niepodległości 22, 77 – 200 Miastko - cena  oferty brutto 57.118,03 złote (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemnaście złotych 03/100)

Uzasadnienie wyboru

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. najniższa cena - 100%.

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała największą ilość pkt. tj. 300/300;

1.Informacja o wykonawcach , Którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną oferto w kryterium oceny ofert  i łączną punktację ( z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium cena – 100 %, ilość uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości)

P.H.”ALFA” Tomasz Witka, ul. Zielona 4, 77 – 200 Miastko – 95 pkt x 3 = 285 pkt.

2.Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono:

Nie odrzucono żadnej oferty.

3.Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania :

Nie wykluczono żadnego wykonawcy

Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego:

 Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem Zamawiającego niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 16-01-2014 12:47:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Gajo 16-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 16-01-2014 12:47:22