Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Rozwoju Gospodarczego

1. Naczelnik Wydziału,
2. Wieloosobowe stanowisko ds. inwestycji,
3. Stanowisko ds. funduszu sołeckiego i gospodarowania mieniem komunalnym,
4. Stanowisko ds. obsługi inwestorów zewnętrznych,
5. Stanowisko ds. planowania przestrzennego i ochrony zabytków,
6. Stanowisko ds. ochrony środowiska,
7. Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i terenów zielonych,
8. Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami,
9. Stanowisko ds. gospodarki odpadami,
10. Referat pozyskiwania funduszy zewnętrznych - kierownik
11. Wieloosobowe stanowisko ds. programów rozwojowych i pozyskiwania środków.

 Do zadań Wydziału Rozwoju Gospodarczego należy w szczególności:

 1. w zakresie obsługi inwestorów:
  1) rozwój partnerstwa gospodarczego i sieci współpracy poprzez:
  a) przygotowywanie i kreowanie wstępnych koncepcji projektów partnerskich,
  b) przygotowywanie analiz, opracowań i dokumentacji przetargowych, konkursowych,
  c) monitoring procesu realizacji projektów partnerskich, ich harmonogramu i zakresu rzeczowego,
  d) koordynowanie i zarządzanie ryzykiem projektów partnerskich z udziałem Gminy,
  e) współpracę z instytucjami zewnętrznymi w zakresie partnerstwa publiczno - prywatnego,
  f) standaryzację procedur przygotowywania i nadzoru projektów partnerskich,
  g) realizację programów Strategii Rozwoju Gminy Miastko,
 2. budowanie systemu wsparcia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez:
  a) przygotowywanie informacji dotyczących zasad działalności gospodarczej w Gminie,
  b) przygotowywanie i prowadzenie projektów służących rozwojowi przedsiębiorczości w Miastku,
  c) promowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Miastka,
  d) upowszechnianie wśród przedsiębiorców informacji o możliwej do uzyskania pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub unowocześnienie przedsiębiorstw,
  e) przygotowywanie ofert inwestycyjnych dla przedsiębiorców,
 3. pomoc w tworzeniu się organizacji przedsiębiorców  oraz dalsza z nimi współpraca,
 4. współpraca ze środowiskiem gospodarczym wspierającym przedsiębiorczość w Gminie;
 5. w zakresie planowania przestrzennego i ochrony zabytków:
  a) tworzenie i aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy,
  b) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego dla wnioskodawców i stron postępowania,
  c) opiniowanie pod względem urbanistyczno - architektonicznym i artystycznym projektów dzieł plastycznych oraz urządzeń przeznaczonych do miejsc publicznych i wpływających na wygląd obiektów budowlanych,
  d) współpraca z jednostkami publicznymi i samorządowymi w zakresie ochrony środowiska w związku z przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko,
  e) prowadzenie spraw związanych z zarządem, ochroną i utrzymaniem miejsko-gminnych obiektów zabytkowych;
 6. w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych:
 7. koordynacja prac  i współtworzenie Strategii Rozwoju Gminy Miastko, jej monitorowanie i aktualizacja zgodnie z jej wytycznymi,
 8. koordynacja prac  i współtworzenie programów i planów gospodarczych wynikających z w/w Strategii, monitorowanie i aktualizacja tych programów zgodnie z ich wytycznymi,
 9. współpraca z mediami w zakresie promocji  dokumentów strategicznych,
 10. stymulowanie nowych inicjatyw gospodarczych i koordynowanie nawiązywania współpracy gospodarczej Gminy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
 11. zbieranie informacji na temat istniejących i powstających programów wspierających działania należące do kompetencji Gminy,
 12. współpraca z lokalnymi grupami działania i innymi jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy UE i realizacji wspólnych przedsięwzięć ,
 13. pomoc doradcza dla w/w instytucji w pozyskiwaniu środków  zewnętrznych na ich działalność statutową,
 14. sporządzanie studiów wykonalności oraz biznesplanów do wniosków dotyczących pozyskania środków zewnętrznych przez Gminę,
 15. współpraca w przygotowaniu dokumentacji i prowadzenie rozliczenia finansowego inwestycji współfinansowanych ze środków pozabudżetowych,
 16. inicjowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i promocyjnych w ramach umów i porozumień zawartych z lokalnymi grupami działania i lokalnymi przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi,
 17. organizacja szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla organizacji pozarządowych, jednostek pomocniczych gminy, placówek oświatowych oraz lokalnych przedsiębiorców z terenu Gminy,
 18. przygotowywanie  i przestawienie własnych prezentacji na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych przez jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze  oraz osoby fizyczne,
 19. pozyskiwanie zewnętrznych (europejskich i pozaeuropejskich) środków finansowych  przeznaczonych na realizację zadań gminy,

współudział w pracach związanych z opracowywaniem/aktualizacją programów/planów strategicznych i rozwojowych Gminy, związków gminnych/ stowarzyszeń/ fundacji, do których należy Gmina;

w zakresie realizacji inwestycji:
1) planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontów kapitalnych,
2) współudział w opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej Gminy w zakresie realizacji inwestycji gminnych,
3) prowadzenie inwestycji budowlanych realizowanych przez Gminę ze środków finansowych określonych w budżecie Gminy,
4) prowadzenie inwestycji budowlanych realizowanych przez Gminę ze środków finansowych funduszu sołeckiego,
5) przygotowanie niezbędnej dokumentacji i przekazanie zakończonej inwestycji dla użytkownika,
6) prowadzenie spraw związanych z gwarancją dla zrealizowanych inwestycji,
7) pomoc przy przygotowywaniu remontów i inwestycji wykonywanych przez inne wydziały Urzędu i jednostki organizacyjne Gminy,
8) przygotowywanie danych do sporządzania kosztorysów inwestorskich, dla inwestycji prowadzonych przez wydział,
9) przygotowywanie wniosków o uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z oświadczeniami o dysponowaniu gruntem do celów budowlanych, dla inwestycji prowadzonych przez wydział,
10) przygotowywanie wniosków o wydanie warunków lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, dla inwestycji prowadzonych przez wydział,
11) przygotowywanie wniosków w celu uzyskania pozwolenia wodno - prawnego w zakresie prowadzonych inwestycji gminnych,
12) uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla właściwego prowadzenia procesu przygotowania i realizacji inwestycji,
13) przygotowywanie wniosku o rozpoczęcie procedury przetargowej i udział w przetargach na wykonawstwo prac projektowych, robót remontowych i inwestycji,
14) przygotowywanie umów z wykonawcami inwestycji,
15) zlecanie zastępstwa inwestycyjnego,
16) przygotowywanie dokumentów i zgłaszanie realizacji inwestycji do nadzoru budowlanego,
17) nadzorowanie i współpraca z nadzorem inwestorskim w procesie realizacji inwestycji,
18) uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie inwestycji,
19) przygotowywanie rozliczeń inwestycji w celu przekazania lub wprowadzenia na stan ewidencyjny środków trwałych Gminy,
20) współudział w rozliczaniu wniosków, w ramach których Gmina otrzymała dotację na realizowane inwestycje;

w zakresie funduszu sołeckiego i gospodarki komunalnej:
1) zarządzanie funduszem sołeckim,
2) prowadzenie remontów i inwestycji na mieniu komunalnym powierzonym sołectwom Gminy,
3) dokonywanie odbioru rzeczowo – finansowego wykonywanych robót budowlanych i dostaw;
4) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne na terenie Gminy, a w szczególności spraw dotyczących:
a) dzierżaw i najmu nieruchomości,
b) sprzedaży i zamian nieruchomości,
c) oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i inne formy użytkowania,
d) uwłaszczania i przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, realizacji prawa pierwokupu i odkupu,
e) zakładania i uzgadniania treści ksiąg wieczystych,
f) uzgadniania zapisów w ewidencji gruntów i zapisów hipotecznych kontroli zagospodarowania, w tym kontroli wykorzystania

5) nieruchomości, prowadzenia akt nieruchomości, prowadzenia rejestrów:
a) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
b) prowadzenie spraw dotyczących wywłaszczeń i nabywania nieruchomości do zasobu mienia komunalnego, w tym prowadzenie rejestru nabytych nieruchomości,
c) prowadzenie spraw związanych z podziałami geodezyjnymi, scalaniem i wymianą gruntów oraz rozgraniczeniami nieruchomości,
d) prowadzenie spraw dotyczących opłat adiacenckich,
e) prowadzenie spraw związanych z numeracją nieruchomości, nazewnictwem miejscowości, ulic i placów,
f) szacowania mienia i podziałów geodezyjnych,

w zakresie gruntów rolnych i  leśnych, leśnictwa i łowiectwa:
1) prowadzenia gospodarki leśnej w lasach komunalnych,
2) pielęgnacja i utrzymanie parków miejskich i terenów zielonych,
3) prowadzenia spraw dotyczących szkód łowieckich, opiniowania planów łowieckich,
4) wspieranie wiedzy i postępu rolniczego,
5) prowadzenie melioracji gruntów gminnych.

realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody:
1) wydawanie zezwoleń  lub naliczanie kar za usuwanie drzew i krzewów,
2) wprowadzanie szczególnych form ochrony przyrody i jej popularyzacja,
3) opracowywanie gminnych programów ochrony przyrody,
4) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej,
5) ustanawianie terenów zieleni miejskiej i zieleni na obszarach wsi.

realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt:
1) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,
2) reagowanie na znęcanie się nad zwierzętami,
3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
4) zapobieganie i zwalczanie chorób zwierzęcych.

realizacja zadań w zakresie rolnictwa:
1) zwalczanie chorób, szkodników i chwastów w uprawach polowych,
2) szacowania szkód w uprawach rolnych, w przypadkach klęsk żywiołowych,
3) prowadzenie gminnego konkursu Wieś Roku oraz innymi konkursów rolniczych,
4) prowadzenie akt gospodarstw rolnych i rejestru właścicieli nieruchomości,
5) współpraca w zakresie organizacji spisów rolnych.

realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce odpadami oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie:
1) prowadzenie ewidencji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i przyjmowanie korekt,
2) prowadzenie elektronicznego rejestru opłat,
3) prowadzenie postępowań w sprawie wymiaru w/w opłat,
4) przygotowywanie sprawozdań i niezbędnych analiz,
5) prowadzenie ewidencji składowisk odpadów,
6) uzgadnianie i opiniowanie sposobu postępowania z odpadami,
7) kontrola i współpraca z innymi organami w zakresie prawidłowości  składowania  i postępowania z odpadami.

Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska wynikających z ustawy Prawo wodne i Prawo ochrony środowiska oraz Prawo geologiczne i górnicze:
1) prowadzenie wodno prawnych  w ramach korzystania z cudzej wody,
2) wydawanie decyzji  nakazujących przywrócenia do stanu poprzedniego poziomu wody w gruncie,
3) wydanie decyzji ustalających za odszkodowaniem przejść, przejazdów oraz miejsc do stałego korzystania z miejsc przybrzeżnych,
4) prowadzenie aktualizacji i realizacji programów ochrony środowiska,
5) uzgadnianie i opiniowanie spraw dotyczących kopalin.

6) współpraca z innymi organami, agencjami i instytucjami, a zwłaszcza z ANR, ARiMR,    ARR, Powiatową Inspekcją Weterynarii, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Izbą  Rolniczą, Konserwatorem Przyrody w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań,

współpraca z  Zakładem Energetyki Cieplnej w Miastku Sp. z o.o., Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o. oraz Zakładem Zagospodarowania Odpadów  Sierzno Sp. z o.o. w zakresie :
1) sprawowania nadzoru merytorycznego nad prowadzoną przez nich działalnością,
2) zarządzania i eksploatacji powierzonego im mienia komunalnego.

Szczegółowe zakresy zadań Wydziału stanowią poszczególne zakresy pracowników Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 06-05-2011 09:44:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: brak danych 20-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 24-02-2020 09:27:17