Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Informatyk Jan Gajo 2018-07-12 11:30:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I ograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki numer 18/6 i 18/7, położonej w obrębie Kwisno, gm. Miastko - WRG.6840.3.19.2017.2018.SG Sylwia Gurba 2018-07-12 10:42:10 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I ograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki numer 18/6 i 18/7, położonej w obrębie Kwisno, gm. Miastko - WRG.6840.3.19.2017.2018.SG Sylwia Gurba 2018-07-12 10:39:58 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w obrębach Pasieka, Przęsin, Przeradź, Świerzno, Świeszyno, Węgorzynko i Zadry, gm. Miastko, na rzecz dotychczasowych dzierżawców - WRG.6845.2.10.2018.SG Sylwia Gurba 2018-07-12 09:21:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 674/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania złożonych ofert w trybie zapytania ofertowego na:"Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Miastko. Józefa Wasilewska 2018-07-12 09:14:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 651/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego do rozpatrywania i opiniowania wniosków o najem lokalu mieszkalnego/socjalnego z gminnych zasobów mieszkaniowych. Józefa Wasilewska 2018-07-10 08:19:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr 34/2018 z posiedzenia Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 19 stycznia 2018 r. Longina Jankowska 2018-07-09 14:23:30 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-07-09 11:32:52 edycja dokumentu
Protokół Nr LIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 08 czerwca 2018 roku. Longina Jankowska 2018-07-09 11:16:17 dodanie dokumentu
Protokół Nr 49/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 30.05.2018r. Longina Jankowska 2018-07-09 11:07:38 dodanie dokumentu
Protokół Nr 48/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 11.04.2018r., 22 i 23.05.2018r. Longina Jankowska 2018-07-09 11:05:25 edycja dokumentu
Protokół Nr 48/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 11.04.2018r., 22 i 23.05.2018r. Longina Jankowska 2018-07-09 11:05:09 dodanie dokumentu
Roman Ramion - Burmistrz Miastka Jan Gajo 2018-07-06 15:01:33 dodanie dokumentu
Jan Basara - Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku Jan Gajo 2018-07-06 15:00:39 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Miastko - Trzebieszyno, obręb Pasieka gmina Miastko (działki nr 129, 172, 172/1, 172/2, 176, 194/5, 460/21, 460/3, 460/4, 460/12). Małgorzata Szkilnyk 2018-07-06 14:44:26 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-07-06 08:29:08 edycja dokumentu
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Miastko Joanna Gocoł 2018-07-05 10:22:59 edycja dokumentu
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Miastko Joanna Gocoł 2018-07-05 10:22:17 usunięcie załacznika
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Miastko Joanna Gocoł 2018-07-05 10:14:54 edycja dokumentu
Wykaz żłobków i klubów dziecięcych Alina Kuc 2018-07-05 10:04:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 656/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji d/s realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2019 roku. Józefa Wasilewska 2018-07-05 09:19:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 671/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2018 r. w w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku w zakresie ul. Stolarskiej"." Józefa Wasilewska 2018-07-05 08:37:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 670/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowqej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Pomorskie Szlaki Kajakowe- Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Miastko - przystań kajakowa". Józefa Wasilewska 2018-07-05 08:32:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 669/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko. Józefa Wasilewska 2018-07-05 08:28:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 668/VII/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-07-05 08:23:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 668/VII/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-07-05 08:16:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 666/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na"Zakup sprzętu komputerowego wraz z dostawą dla Urzędu Miejskiego w Miastku". Józefa Wasilewska 2018-07-05 08:11:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 665/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia publicznego pn.:"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko". Józefa Wasilewska 2018-07-05 08:00:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 664/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 14, położonej w obrębie Wołcza Wielka, Gm.Miastko. Józefa Wasilewska 2018-07-05 07:55:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/520/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu ? Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków. Józefa Wasilewska 2018-07-04 14:10:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/519/2018 Rady Miejskie w Miastku z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miastka Józefa Wasilewska 2018-07-04 14:08:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/518/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 czerwca 2018 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 43/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie Statutu Gminy Miastko. Józefa Wasilewska 2018-07-04 14:06:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/517/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości lub ich części położonych w obrębach : Pasieka, Przęsin, Przeradź, Świerzno, Świeszyno, Węgorzynko i Zadry gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami. Józefa Wasilewska 2018-07-04 14:03:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/516/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 261/5 położonej w obrębie Miastko 83/4 stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Józefa Wasilewska 2018-07-04 14:00:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/515/2018 Ray Miejskiej w Miastku z dnia 29 czerwca 2018 r.w sprawie przystąpienia i określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł ciepła w ramach konkursu pn.: ?EKO ? MIASTKO 2018 - zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Józefa Wasilewska 2018-07-04 13:58:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/514/2018 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w Miastku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018 ? 2027. Józefa Wasilewska 2018-07-04 13:55:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/513/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 rok Józefa Wasilewska 2018-07-04 13:53:48 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Wołcza Mała obręb Wołcza Wielka gmina Miastko (działka nr 9/22). Małgorzata Szkilnyk 2018-07-04 13:17:15 dodanie dokumentu
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - użytkowanie wód znajdujących sie w rowie poprzez ich zatrzymywanie na potrzeby gromadzenia wody w zbiornikach retencyjnych w Leśnictwie Kawcze Joanna Gocoł 2018-07-04 13:16:18 dodanie dokumentu
2018 Małgorzata Szkilnyk 2018-07-04 12:49:32 edycja dokumentu