Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLIX/478/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 261/2, położonej w obrębie Miastko 83/4, stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Longina Jankowska 2018-03-19 12:31:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/477/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej, jako działka numer 81 i działka numer 83, położonej w obrębie Wołcza Wielka, gm. Miastko, do zasobów Gminy Miastko. Longina Jankowska 2018-03-19 12:27:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/476/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko, oznaczonej jako działka nr 47, położonej w obrębie Kamnica, gm. Miastko, odpłatną służebnością gruntową. Longina Jankowska 2018-03-19 12:23:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/475/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru, obejmującego tereny położone w obrębie ewidencyjnym Piaszczyna. Longina Jankowska 2018-03-19 12:19:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/474/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębach ewidencyjnych Wołcza Wielka i Wołcza Mała. Longina Jankowska 2018-03-19 12:15:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/473/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o. na lata 2018 - 2021". Longina Jankowska 2018-03-19 12:10:32 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX/473/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o. na lata 2018 - 2021". Longina Jankowska 2018-03-19 12:09:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX/473/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o. na lata 2018 - 2021". Longina Jankowska 2018-03-19 12:08:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/472/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie przystąpienia i określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł ciepła w ramach konkursu pn.: "EKO-MIASTKO 2018". Longina Jankowska 2018-03-19 12:05:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX/472/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie przystąpienia i określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł ciepła w ramach konkursu pn.: "EKO-MIASTKO 2018". Longina Jankowska 2018-03-19 11:55:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/471/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Longina Jankowska 2018-03-19 11:30:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX/471/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Longina Jankowska 2018-03-19 11:29:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/470/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 r. i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Longina Jankowska 2018-03-19 11:27:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/469/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Miastko na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Longina Jankowska 2018-03-19 11:19:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/468/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Miastko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Longina Jankowska 2018-03-19 11:17:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/466/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Longina Jankowska 2018-03-19 11:15:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX/467/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. Longina Jankowska 2018-03-19 11:15:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX/467/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. Longina Jankowska 2018-03-19 11:15:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/466/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Longina Jankowska 2018-03-19 11:10:31 dodanie dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-03-19 08:20:09 edycja dokumentu
2018 Małgorzata Szkilnyk 2018-03-16 15:15:11 edycja dokumentu
2018 Ireneusz Maszka 2018-03-15 15:24:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 600/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn."Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku jako element "wyspy energetycznej" - Miasteckiego Klastra Energii". Józefa Wasilewska 2018-03-15 13:48:44 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLVIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-03-15 13:32:23 dodanie dokumentu
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTKO NA KONIEC 2017 ROKU Daniel Radziszewski 2018-03-15 11:54:36 dodanie dokumentu
PLAN DOCHODÓW Z WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA 2018 ROK Daniel Radziszewski 2018-03-15 11:50:39 dodanie dokumentu
INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW Z WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI W 2017 ROKU Daniel Radziszewski 2018-03-15 11:47:52 edycja dokumentu
INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW Z WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI W 2017 ROKU Daniel Radziszewski 2018-03-15 11:46:22 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 20 marca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-03-14 09:54:19 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 20 marca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-03-14 09:47:39 dodanie dokumentu
Wykaz dziennych opiekunów Alina Kuc 2018-03-14 08:10:19 edycja dokumentu
Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenie stałych komisji Rady na dzień 16 marca 2018r., godz. 11:00., sala nr 6 UM w Miastku. Longina Jankowska 2018-03-12 11:01:57 dodanie dokumentu
konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku Jan Gajo 2018-03-09 14:50:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/452/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu Rejonowego w Miastku. Józefa Wasilewska 2018-03-09 13:38:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 600/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na"Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku jako element "wyspy energetycznej" - Miasteckiego Klastra Energi. Józefa Wasilewska 2018-03-09 13:23:55 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-03-09 13:01:08 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 600/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na"Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku jako element "wyspy energetycznej" - Miasteckiego Klastra Energi. Józefa Wasilewska 2018-03-09 12:48:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 599/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-03-09 12:44:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 598/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia terminu składania przez rodziców wniosków o przyjęcie do klasy IV Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku. Józefa Wasilewska 2018-03-09 12:41:47 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 140/26 przy ul.Dworcowej w Miastku - WRG.6845.1.48.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-03-09 09:00:51 dodanie dokumentu