Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr L/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 27 marca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-05-07 09:46:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/499/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miastka do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. ?Brama do natury ? zagospodarowanie terenów zielonych w Miastku?. Józefa Wasilewska 2018-05-04 13:20:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/498/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 9/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Józefa Wasilewska 2018-05-04 13:18:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/497/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Miastko. Józefa Wasilewska 2018-05-04 13:16:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/496/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 13/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko . Józefa Wasilewska 2018-05-04 13:14:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/495/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców . Józefa Wasilewska 2018-05-04 13:12:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/494/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw części nieruchomości położonych w obrębach Miastko 83/2 i 83/3 z dotychczasowymi dzierżawcami . Józefa Wasilewska 2018-05-04 13:10:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/493/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej, jako działka numer 170/3, położonej w obrębie Miłocice, gm. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko. Józefa Wasilewska 2018-05-04 13:08:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/492/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Józefa Wasilewska 2018-05-04 13:05:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/491/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. ?Wieś roku 2018 w Gminie Miastko. Józefa Wasilewska 2018-05-04 13:03:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/490/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przeniesienia uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku i uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku. Józefa Wasilewska 2018-05-04 13:01:47 dodanie dokumentu
. Uchwała Nr LI/489/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko. Józefa Wasilewska 2018-05-04 12:57:30 dodanie dokumentu
7. Uchwała Nr LI/488/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko,. Józefa Wasilewska 2018-05-04 12:50:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/487/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zwolnienia dyrektorów z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. Józefa Wasilewska 2018-05-04 12:43:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/486/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2019 roku . Józefa Wasilewska 2018-05-04 12:40:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/485/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Józefa Wasilewska 2018-05-04 12:37:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/484/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu . Józefa Wasilewska 2018-05-04 12:35:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/483/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018 ?2027. Józefa Wasilewska 2018-05-04 12:32:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/482/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-05-04 12:14:15 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym 0,4kV w miejscowości Dretynek gmina Miastko (działki nr 22, 73, 108, 105, 69, 3/2 obręb ewidencyjny Dretynek). Małgorzata Szkilnyk 2018-05-02 14:31:51 edycja dokumentu
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym 0,4kV w miejscowości Dretynek gmina Miastko (działki nr 22, 73, 108, 105, 69, 3/2 obręb ewidencyjny Dretynek). Małgorzata Szkilnyk 2018-05-02 14:31:38 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Fabrycznej do ścieżki rowerowej "Zwiniętych torów" w Miastku, zlokalizowanego na działkach nr 86, 90/2, 90/12, 91, 92/3, 183/1, 183/2, 191, 207, 240, 242/1, 277/2, 437 obręb ewidencyjny 83/2 Miastko. Małgorzata Szkilnyk 2018-05-02 13:54:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 632/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-04-30 14:27:55 dodanie dokumentu
Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji Longina Jankowska 2018-04-30 14:03:39 usunięcie załacznika
Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji Longina Jankowska 2018-04-30 14:02:05 edycja dokumentu
Skład osobowy Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Longina Jankowska 2018-04-30 13:49:05 edycja dokumentu
Skład osobowy Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Longina Jankowska 2018-04-30 13:48:49 usunięcie załacznika
Skład osobowy Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Longina Jankowska 2018-04-30 13:45:42 dodanie dokumentu
Skład osobowy Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Longina Jankowska 2018-04-30 13:42:00 usunięcie dokument
Skład osobowy Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Longina Jankowska 2018-04-30 13:40:36 dodanie dokumentu
Skład osobowy Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Longina Jankowska 2018-04-30 13:36:00 dodanie dokumentu
Skład osobowy Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Longina Jankowska 2018-04-30 13:31:29 usunięcie dokument
Protokół Nr XLVIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. Longina Jankowska 2018-04-27 15:13:47 usunięcie dokument
Protokół Nr 46/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady miejskiej w Miastku w dniu 10 stycznia 2018 r. Longina Jankowska 2018-04-27 15:00:17 usunięcie dokument
Rozbiórka części budynku poprzemysłowego, ul. Stolarska 7 w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie Ireneusz Maszka 2018-04-27 14:37:55 dodanie dokumentu
2018 Daniel Radziszewski 2018-04-27 10:25:33 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-04-27 07:53:08 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-04-27 07:52:51 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-04-27 07:35:43 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-04-26 13:57:00 edycja dokumentu