Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Miastko . Józefa Wasilewska 2018-04-19 12:28:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 13/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko . Józefa Wasilewska 2018-04-19 12:26:43 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców . Józefa Wasilewska 2018-04-19 12:25:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw części nieruchomości położonych w obrębach Miastko 83/2 i 83/3 z dotychczasowymi dzierżawcami . Józefa Wasilewska 2018-04-19 12:23:07 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej, jako działka numer 170/3, położonej w obrębie Miłocice, gm. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko. Józefa Wasilewska 2018-04-19 12:20:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania . Józefa Wasilewska 2018-04-19 12:18:25 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. ?Wieś roku 2018 w Gminie Miastko . Józefa Wasilewska 2018-04-19 12:16:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przeniesienia uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku i uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku . Józefa Wasilewska 2018-04-19 12:13:31 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko Józefa Wasilewska 2018-04-19 12:11:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko . Józefa Wasilewska 2018-04-19 12:09:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia dyrektorów z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych . Józefa Wasilewska 2018-04-19 12:07:05 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2019 roku . Józefa Wasilewska 2018-04-19 12:04:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku . Józefa Wasilewska 2018-04-19 12:01:05 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu . Józefa Wasilewska 2018-04-19 11:59:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018 - 2027. Józefa Wasilewska 2018-04-19 11:57:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-04-19 11:55:05 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ?Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko . Józefa Wasilewska 2018-04-19 11:53:11 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 261/2 przy ul.Słowackiego w Miastku na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Anna Maszka Kozłowska 2018-04-19 11:01:59 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu LI sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 27 kwietnia 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-04-19 08:56:56 dodanie dokumentu
Wykaz żłobków i klubów dziecięcych Alina Kuc 2018-04-19 08:44:24 edycja dokumentu
Zawiadomienie o zmianie zakresu inwestycji w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej, polegającego na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, na działce nr 3/14 obręb nr 83/4 Miastko Małgorzata Szkilnyk 2018-04-18 14:25:44 dodanie dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-04-17 11:55:28 edycja dokumentu
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 przy ul. Koszalińskiej 24 w Miastku Anna Maszka Kozłowska 2018-04-17 10:04:37 edycja dokumentu
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 przy ul. Koszalińskiej 24 w Miastku Anna Maszka Kozłowska 2018-04-17 10:02:37 usunięcie załacznika
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 przy ul. Koszalińskiej 24 w Miastku Anna Maszka Kozłowska 2018-04-17 10:01:03 dodanie dokumentu
2018 Joanna Gocoł 2018-04-17 09:21:02 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Jan Gajo 2018-04-17 08:42:39 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Jan Gajo 2018-04-17 08:41:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 618/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 15 czerwca 2009 r. Nr 60/V/2009 dotyczącego ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Miastku. Józefa Wasilewska 2018-04-17 08:34:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 617/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i planów systematycznej kontroli prac drogowych prowadzonych w obrębie pasa drogowego oraz wymiany informacji, pozwalających na eliminowanie przypadków samowolnego zajmowania pasa drogowego na terenie Gminy Miastko. Józefa Wasilewska 2018-04-17 08:28:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 616.VII.2018 Burmistrza Miastka z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku. Józefa Wasilewska 2018-04-17 08:16:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 610/1/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018. Józefa Wasilewska 2018-04-17 08:14:31 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-04-16 15:18:45 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-04-16 14:55:19 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. Józefa Wasilewska 2018-04-16 09:06:16 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku z dnia 13 kwietnia 2018 r. Jan Gajo 2018-04-13 14:50:38 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku z dnia 13 kwietnia 2018 r. Jan Gajo 2018-04-13 14:49:23 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym 0,4kV w miejscowości Dretynek gmina Miastko (działki nr 22, 73, 108, 105, 69, 3/2 obręb ewidencyjny Dretynek). Małgorzata Szkilnyk 2018-04-13 14:08:14 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Role - Ponikła w obrębie Role - Żabno gmina Miastko (działki nr 37, 501/2, 511 i 9). Małgorzata Szkilnyk 2018-04-13 14:06:15 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 25 kwietnia 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-04-13 13:25:37 dodanie dokumentu