Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
2018 Alina Kuc 2018-09-03 14:43:44 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-09-03 14:41:42 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-09-03 13:55:32 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN-15 kV, w tym budowę linii kablowych SN-15kV oraz 2 słupków SN na terenie działek nr 225, 226/1, 226/3, 324/3 obręb ewidencyjny Kowalewice. Małgorzata Szkilnyk 2018-09-03 12:46:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/512/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miastka Longina Jankowska 2018-09-03 11:30:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/511/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/492/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Longina Jankowska 2018-09-03 11:30:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/510/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli nad Jeziorem Lednik i Jeziorem Głębokim. Longina Jankowska 2018-09-03 11:29:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/509/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Miastka na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023 za lata 2016-2017. Longina Jankowska 2018-09-03 11:28:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/508/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Longina Jankowska 2018-09-03 11:27:48 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/507/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2017 rok. Longina Jankowska 2018-09-03 11:26:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/506/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2017 rok. Longina Jankowska 2018-09-03 11:25:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/505/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za 2017 rok. Longina Jankowska 2018-09-03 11:15:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/504/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8.06.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Miastku za 2017 rok. Longina Jankowska 2018-09-03 11:14:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr LII/503/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18.05.2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku. Longina Jankowska 2018-09-03 11:13:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr LII/502/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18.05.2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku. Longina Jankowska 2018-09-03 11:13:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr LII/501/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18.05.2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. Longina Jankowska 2018-09-03 11:12:57 edycja dokumentu
Uchwała Nr LII/500/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18.05.2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r., Longina Jankowska 2018-09-03 11:12:13 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany podziału Gminy Miastko na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Wioleta Mydło 2018-08-31 15:09:21 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu LVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 4 września 2018 Wioleta Mydło 2018-08-31 15:03:16 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej w Piaszczynie, Gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie? Magdalena Jankowska 2018-08-31 14:22:20 dodanie dokumentu
"Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania: Pomorskie Szlaki Kajakowe ? Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie?? Magdalena Jankowska 2018-08-31 14:07:09 dodanie dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-08-31 13:08:58 edycja dokumentu
Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury na terenie Gminy Miastko - przystań kajakowa, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-08-31 12:40:59 usunięcie załacznika
2018 Alina Kuc 2018-08-31 12:37:39 edycja dokumentu
Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury na terenie Gminy Miastko - przystań kajakowa, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-08-31 12:24:12 dodanie dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-08-31 12:14:57 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-08-31 11:54:22 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-08-31 11:54:04 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-08-31 11:26:51 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-08-31 11:16:40 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-08-31 11:16:23 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-08-31 11:01:23 edycja dokumentu
2018 Ireneusz Maszka 2018-08-31 07:29:43 edycja dokumentu
Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. Małgorzata Styrenczak 2018-08-29 13:16:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym na nieruchomość zabudowaną, oznaczoną jako działka 515/5 położoną w Miastku przy ul. Fabrycznej Anna Maszka Kozłowska 2018-08-29 10:55:39 dodanie dokumentu
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej Słosinko ? Domanice do gruntów rolnych, na odcinku 370 mb, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-08-29 09:36:24 dodanie dokumentu
Informacja nt. dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych Alina Kuc 2018-08-29 08:14:32 edycja dokumentu
Informacja nt. dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych Alina Kuc 2018-08-29 08:01:52 edycja dokumentu
Informacja nt. dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych Alina Kuc 2018-08-29 08:01:31 usunięcie załacznika
Opinia RIO w sprawie możliwości wykupu papierów wartościowych Bronisława Nielipiuk 2018-08-28 13:14:30 dodanie dokumentu