Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 663/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds/ płac w Referacie Obsługi Szkół. Józefa Wasilewska 2018-06-22 14:12:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 662/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego na:"Dostawa sprzętu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Miastku". Józefa Wasilewska 2018-06-22 14:08:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 661/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie o oświadczenia "Dobry start" oraz do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazania informacji, o której mowa w paragrafie 10 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry star". Józefa Wasilewska 2018-06-22 13:58:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 660/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego bez wydawania decyzji. Józefa Wasilewska 2018-06-22 13:36:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 659/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 12 czerwca 2018 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów bez wydania decyzji. Józefa Wasilewska 2018-06-22 13:26:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 658/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowana ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrożenia życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu bez wydania decyzji. Józefa Wasilewska 2018-06-22 13:15:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 657/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań sprawie świadczeń rodzinnych bez wydawania decyzji. Józefa Wasilewska 2018-06-22 13:07:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 655/VII/2218 Burmistrza Miastka Miastka z dnia 11 czerwca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-06-22 13:02:13 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego działki numer 170/3, położonej w obrębie Miłocice, gm. Miastko - WRG.6840.3.17.2017.2018.SG Sylwia Gurba 2018-06-22 12:08:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 26, położonej w obrębie Role - Żabno, gm. Miastko - WRG.6840.3.2.2018.SG Sylwia Gurba 2018-06-22 11:53:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 26, połozonej w obrębie Role - Żabno, gm. Miastko - WRG.6840.3.2.2018.SG Sylwia Gurba 2018-06-22 11:52:13 usunięcie dokument
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 26, połozonej w obrębie Role - Żabno, gm. Miastko - WRG.6840.3.2.2018.SG Sylwia Gurba 2018-06-22 11:51:48 dodanie dokumentu
Protokół Nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji w dn. 16 stycznia 2015 r. Longina Jankowska 2018-06-22 10:03:40 edycja dokumentu
Protokół Nr 39/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji w dniu 19 stycznia 2018 roku. Longina Jankowska 2018-06-22 09:34:50 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. Józefa Wasilewska 2018-06-22 08:28:26 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-06-22 08:26:27 dodanie dokumentu
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 20 (...) Głodowo i Kramarzyny Joanna Gocoł 2018-06-21 15:03:18 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych przy drodze krajowej Nr 21 w Kowalewicach prowadzonego przez PGW Wody Polskie Zlewnia Koszalin Joanna Gocoł 2018-06-21 14:59:49 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-06-21 14:31:11 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-06-21 14:30:56 edycja dokumentu
Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakresie ul. Stolarskiej, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-06-21 14:14:51 dodanie dokumentu
Protokół Nr LII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 maja 2018 roku. Longina Jankowska 2018-06-21 13:55:00 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miastka . Józefa Wasilewska 2018-06-21 13:24:07 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 43/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie Statutu Gminy Miastko . Józefa Wasilewska 2018-06-21 13:22:24 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości lub ich części położonych w obrębach : Pasieka, Przęsin, Przeradź, Świerzno, Świeszyno, Węgorzynko i Zadry gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami. Józefa Wasilewska 2018-06-21 13:20:19 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 261/5 położonej w obrębie Miastko 83/4 stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej . Józefa Wasilewska 2018-06-21 13:18:29 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie przystąpienia i określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł ciepła w ramach konkursu pn.: ?EKO ? MIASTKO 2018 ?- Józefa Wasilewska 2018-06-21 13:16:38 dodanie dokumentu
Protokół Nr 43/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 23 stycznia 2018 r. Longina Jankowska 2018-06-21 11:42:22 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLIX/2018 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018 roku. Longina Jankowska 2018-06-21 11:34:44 dodanie dokumentu
Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury na terenie Gminy Miastko - przystań kajakowa, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-06-21 09:48:01 dodanie dokumentu
Wykaz dziennych opiekunów Alina Kuc 2018-06-21 09:45:50 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-06-20 14:39:22 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu LIV sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29 czerwca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-06-20 13:04:13 dodanie dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-06-20 10:54:29 usunięcie dokument
Zakup sprzętu komputerowego wraz z dostawą dla Urzędu Miejskiego w Miastku, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. Małgorzata Styrenczak 2018-06-19 11:53:25 dodanie dokumentu
"Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczej w Miastku , pow. bytowski, woj. pomorskie" Magdalena Jankowska 2018-06-19 07:30:26 usunięcie załacznika
Klauzura informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Jan Gajo 2018-06-19 07:09:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/512/2018 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miastka Longina Jankowska 2018-06-18 15:16:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/511/2018 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/492/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Longina Jankowska 2018-06-18 15:15:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/510/2018 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli nad Jeziorem Lednik i Jeziorem Głębokim. Longina Jankowska 2018-06-18 15:13:47 dodanie dokumentu