Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zamówienia na usługę: Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko w roku szkolnym 2012/2013, pow. bytowski, woj. pomorskie - WO.271.3.2012

 

Miastko: Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko w roku szkolnym 2012/2013, pow. bytowski, woj. pomorskie


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko w roku szkolnym 2012/2013, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowożeniu dzieci
do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko, w roku szkolnym 2012/2013:
1) Gimnazjum w Miastku ul. Wrzosowa 1 (wsiadanie i wysiadanie na przystanku przy budynku gimnazjum) - 222 uczniów , 2) Szkoła Podstawowa nr 1 w Miastku,
ul. B. Chrobrego 7 (wsiadanie i wysiadanie na przystanku przy ul. Koszalińskiej,
ul. Dworcowej lub ul. Małopolskiej) - 79 uczniów, 3) Szkoła Podstawowa nr 2
w Miastku, ul. Kujawska 1 (wsiadanie i wysiadanie na przystanku przy szkole) - 79 uczniów , 4) Zespół Szkół w Dretyniu (wsiadanie i wysiadanie na przystanku przy szkole) - 128 uczniów, 5) Szkoła Podstawowa w Świerznie (wsiadanie i wysiadanie przy budynku szkoły) - 109 uczniów, 6) Szkoła Podstawowa w Słosinku (wsiadanie
i wysiadanie na przystanku) - 19 uczniów , 7) Szkoła Podstawowa w Wałdowie (wsiadanie i wysiadanie na przystanku przy szkole) - 26 uczniów; 8) Szkoła Podstawowa w Piaszczynie (wsiadanie i wysiadanie na przystanku przy szkole) - 14 uczniów, 9) Przedszkole nr 1 w Miastku, ul. Koszalińska (wsiadanie i wysiadanie na przystanku na ul. Koszalińskiej, Dworcowej lub Małopolskiej) - 2 uczniów. Przedmiot zamówienia obejmie transport uczniów po drogach powiatowych, wojewódzkich
i krajowych oraz gminnych o nawierzchni asfaltowej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.11.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium:Na podstawie art. 45 ust. 1 P.z.p. zamawiający żąda od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych). 1.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 1 sierpnia 2012r. do godz. 12:00; 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu;
  2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
  9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP O/Miastko, nr 97 1020 4708 0000 7102 0004 4362. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie tj. do dnia 1 sierpnia 2012r. do godz. 12:00 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przeciwnym przypadku Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu; Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku. 4.Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium poręczeń/gwarancji w pozostałych formach musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe,
  na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 5. Dowód wniesienia wadium: 1) dla prawnie dopuszczonych form wymienionych w poz. 10.3. pkt 2 - 5 (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej) do oferty należy dołączyć oryginał właściwych dokumentów wniesionego wadium, 2) dla wadium wniesionego
  w pieniądzu - zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Uwaga: wniesienie wadium w innej nieakceptowalnej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy, a tym samym odrzucenie jego oferty.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania uprawnień (koncesji, zezwolenia, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniającym wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postanowienia (Ustawa
  z dn. 6 września 2011r. o transporcie drogowym Dz. U. z 2007r. Nr 125,
  poz. 874 z późn. zm.) - za spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna złożenie do oferty oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy P.Z.P. oraz - kopię aktualnej/ważnej licencji na przewóz osób.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania,
  iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali
  (zakończyli) jako wykonawca lub podwykonawca nie mniej niż jedną usługę polegającą na świadczeniu usługi tożsamej z przedmiotem niniejszego zamówienia (dowożenie i odwożenie dzieci i młodzieży do szkół) o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu
  o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych
  w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp ( np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania dysponowania środkami transportu w ilości wynikającej z wewnętrznej organizacji wykonawcy zapewniającej jednoczesny dowóz dzieci i młodzieży
  do godz. 755 zgodnie z opisem w poz. 2.1. SIWZ. Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona na podstawie informacji zawartych
  w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 8.0. siwz
  i odpowiednio w ogłoszeniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania dysponowania osobami legitymującymi się posiadaniem uprawnień
  do kierowania pojazdami w ilości zapewniającej obsadę wykazanych środków transportowych oraz osoby posiadającej certyfikat kompetencji zawodowych na krajowy przewóz osób. Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp ( np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona
  w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału
  w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie
  do art. 23 ustawy Pzp ( np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,
  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym
   do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektronicznanie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie ceny brutto w wypadku gdy zmianie ulegnie ustawowa wartość podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka1, 77-200 Miastko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert:
01.08.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski
w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko p. nr 19 ( I piętro - sekretariat burmistrza);

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ 13.07.2012r..pdf (PDF, 2.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-13 12:43:51 2.2MB 180 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dowoz dzieci.pdf (PDF, 29.KB) 2012-08-16 11:18:57 29.KB 395 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BIP.pdf (PDF, 51.KB) 2012-08-22 15:08:24 51.KB 400 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 13-07-2012 12:43:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 13-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 22-08-2012 15:08:24