Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi, zbiórka odpadów komunalnych - WGN-271/2/01/2012

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w pojemnikach wolnostojących na terenie gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie


Numer ogłoszenia: 21226 - 2012; data zamieszczenia: 23.01.2012SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

·         Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w pojemnikach wolnostojących na terenie gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: 1) opróżnianiu 45 szt. pojemników wrzutowych na szkło o pojemności 1,5m³, przystosowanych do opróżniania za pomocą dźwignika HDS, z częstotliwością: dwa razy w miesiącu dla pojemników stojących na terenie miasta i gminy - planowana ilość wywozów na rok - 1080 2) opróżnianiu 45szt. pojemników wrzutowych na tworzywa sztuczne i aluminium o pojemności 1,5m³, przystosowanych do opróżniania za pomocą dźwignika HDS, z częstotliwością: trzy razy w miesiącu dla pojemników stojących na terenie miasta i gminy - planowana ilość wywozów na rok - 1620 3) opróżnianiu 45szt pojemników wrzutowych na makulaturę o pojemności 1,5m³, przystosowanych do opróżniania za pomocą dźwignika HDS, z częstotliwością: dwa razy na miesiąc dla pojemników stojących na terenie miasta i gminy - planowana ilość wywozów na rok - 1080 4) opróżniania 108 szt. pojemników siatkowych o pojemności 1.1m³ na tworzywa sztuczne, z częstotliwością : cztery razy w miesiącu dla pojemników stojących na terenie miasta i gminy - planowana ilość wywozów na rok - 5184 5) opróżniania 64 szt. pojemników SM 1100 o pojemności 1.1m³, na szkło, z częstotliwością: dwa razy w miesiącu dla pojemników stojących na terenie miasta i gminy - planowana ilość wywozów na rok - 1536, Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 części. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w/w pojemników oraz miejsc ich ustawienia w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i estetycznym(dezynfekcja, mycie, naprawa). Wykonawca dopilnuje aby pojemniki do zbiórki surowców wtórnych zwłaszcza w okresie letnim nie były przepełnione. Zebrane w trakcie selektywnej zbiórki odpadów surowce nie mogą być mieszane. Pozyskane surowce przeznaczone mają być do odzysku lub recyklingu - nie mogą być unieszkodliwiane poprzez ich składowanie, co Wykonawca powinien udokumentować. Ilość wywozów pojemników podana w SIWZ jest planowana jako maksymalna, podana w celu sporządzenia oferty, a faktyczne ilości będą rozliczane zgodnie z faktycznym wykonaniem za co będzie przysługiwała odpowiednia zapłata (wynagrodzenie częściowe). Z tytułu zmniejszenia ich ilości Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. Lokalizację pojemników używanych w zadaniu określają załączniki nr 6 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         . Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 67.ust.1 pkt 6 Pzp przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających , określonych w poniższej tabeli: L.p typ pojemnika ilość pojemników (szt) planowana ilość wywozów (w ciągu trwania realizacji zamówienia) 1. pojemnik wrzutowy na szkło o poj. 1.5m³ 45 216 2. pojemnik wrzutowy na tworzywa sztuczne i aluminium o poj. 1.5m³ 45 324 3. pojemnik wrzutowy na makulaturę o poj. 1.5m³ 45 216 4. pojemnik siatkowy o poj. 1.1m³ na tworzywa sztuczne 108 1036 5. pojemnik SM o poj. 1.1m³ na szkło 64 307

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.14.00-6, 90.51.30.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 28.02.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia decyzji Burmistrza Miastka na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej oraz zezwolenie Starosty Bytowskiego na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów; Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o dołączone dokumenty wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenia wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania dysponowania odpowiednim sprzętem umożliwiającym realizację przedmiotowego zamówienia . Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, 77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:31.01.2012 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, 77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 19 (I piętro sekretariat Burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_wgn-271-2-01-2012.pdf (PDF, 399KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-01-23 16:27:56 399KB 72 razy
Odwołania
1 uniewaznienie_WGN-271-2.01-2012-JG.pdf (PDF, 33.KB) 2012-02-02 11:18:25 33.KB 432 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 23-01-2012 14:05:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 23-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 02-02-2012 11:18:25