Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Dolsko, Głodowo, Kamnica, Piaszczyna, Świerzenko, Świerzno, Trzcinno i remont Ośrodka Zdrowia w Wałdowie gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WRG.271.1.2015.MW

Miastko: Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Dolsko, Głodowo, Kamnica, Piaszczyna, Świerzenko, Świerzno, Trzcinno i remont Ośrodka Zdrowia w Wałdowie gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 54453 - 2015; data zamieszczenia: 17.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Dolsko, Głodowo, Kamnica, Piaszczyna, Świerzenko, Świerzno, Trzcinno i remont Ośrodka Zdrowia w Wałdowie gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu świetlic wiejskich w miejscowościach: Dolsko, Głodowo, Kamnica, Piaszczyna, Świerzenko, Świerzno, Trzcinno i remontu Ośrodka Zdrowia w Wałdowie. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość w odniesieniu do świetlic w wymienionych miejscowościach zawarto w opisie części zamówienia stanowiących zadania 1-8..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.11.11.00-9, 45.22.35.00-1, 45.23.32.00-1, 45.26.25.20-2, 45.33.11.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.12.00-2, 45.41.00.00-4, 45.43.21.00-5, 45.32.10.00-3, 45.44.21.10-1, 45.44.30.00-4, 45.44.21.00-8, 45.42.11.31-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a)wstrzymaniem robót przez zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zamówienia w tym uzyskania opinii technicznej w zakresie określenia sposobu ich rozwiązania, b)koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót - np. przeprojektowanie trasy przewodów c.o., lokalizacji kotła itp. w celu usunięcia ewentualnych kolizji ujawnionych na etapie wykonawstwa lub możliwości uzyskania wyższej sprawności instalacji grzewczej, c)szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. silnymi lub ciągłymi opadami deszczu wymuszającymi zabezpieczenie obiektu i wstrzymanie robót do czasu ich ustąpienia. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 1 przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o odpowiednio udokumentowany przez wykonawcę na piśmie okres trwania przesłanki, 2) zamiany przewidzianych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia materiałów i urządzeń na inne o takim samym przeznaczeniu o wyższych parametrach jakościowych i technicznych niż wynikające z siwz, pozwalających na osiągnięcie większego stopnia sprawności urządzeń bez zmiany ceny oferty

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 17, Opłata za siwz 60 zł - dotyczy wersji papierowej przekazanej na wniosek wykonawcy..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko p. nr 19 ( I piętro - sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1 - świetlica Dolsko.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót 1.1.remont schodów zewnętrznych przed wejściem: - rozbiórka schodów zewnętrznych o konstrukcji betonowej niezbrojonej - 0,91 m3; - wykonanie schodów zewnętrznych bet. wraz z podestem - 0,91 m3; - obłożenie schodów płytkami typu gres schodowymi antypoślizgowymi (ryflowanymi) - 3,17 m2; - wywiezienie gruzu pochodzącego z rozbiórki; 1.2. remont podłogi w budynku świetlicy: - zerwanie posadzki cementowej w korytarzu i kuchni - 8,59 m2; - rozebranie podłogi z desek na sali świetlicy - 56,26 m2 ; - rozebranie legarów - 58,50 m; - wykonanie posadzki cementowej - 64,85 m2; - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z foli polietylenowej - 64,85 m2; - wykonanie izolacji poziomej cieplnej z jednej warstwy płyt styropianowych gr. 8 cm - 64,85 m2; - wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 7cm beton B-15 lub zaprawa cementowa M12 na siatce stalowej- 64,85 m2; - położenie płytek posadzkowych typu gres - 64,85 m2; - wykonanie cokolików z płytek posadzkowych - 50,88 m; - wywiezienie gruzy pochodzącego z rozbiórki;.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.11.11.00-9, 45.22.35.00-1, 45.23.32.00-1, 45.43.21.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.08.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2 - świetlica Głodowo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów (dwuwarstwowo lepikiem do murów otynkowanych dyserbitem) - 17,60 m2; 1.2. docieplenie cokołu w technologii lekkiej - mokrej 8 cm warstwą styropianu - 14,84 m2 1.3. docieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekkiej - mokrej 12 cm warstwą styropianu fasadowego na klej i kołki montażowe z metalowymi bolcami (min. 4 szt/m2) wzmocnioną siatką z włókna szklanego z wierzchnią warstwą kolorowego tynku strukturalnego cienkowarstwowego akrylowego koloru ceglastego - 69,28 m2 z wymianą parapetów z blachy powlekanej koloru brązowego;.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.32.10.00-3, 45.44.21.10-1, 45.44.30.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.08.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3 - świetlica Kamnica.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1.pokrycie dachu nad kotłownią świetlicy wiejskiej papą termozgrzewalną - 70,07 m2; 1.2.demontaż starych rynien, rur spustowych i montaż nowych rynien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej brązowej grubości 0,60 mm półokrągłych o średnicy 15 cm o długości 31,80 m i rur spustowych okrągłych o średnicy 12 cm z blachy ocynkowanej powlekanej o grubości 0,50 mm o długości 13,10 m; 1.3.montaż 3 grzejników 2 płytowych o wymiarach 600x3000 wraz z zaworami odcinającymi i termostatycznymi; 1.4.malowanie sufitu o pow. 42,92 m2 w części gospodarczej wraz z wyrównaniem podłoża za pomocą gładzi gipsowej; 1.5.malowanie ścian w części gospodarczej wraz z przygotowaniem podłoża o pow. 74,90 m2..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.11.00-7, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.08.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4 - świetlica Piaszczyna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1.roboty murowe: - rozbiórka ścian działowych o pow. 41,14 m2 i wykonanie nowych ścian działowych z betonu komórkowego ( suporeksu) o grubości 12 cm w pom. nr 4; 5 ; 6 o pow. 25,64 m2 ; - osadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach - 2 szt.; - montaż wentylatorów elektrycznych w pomieszczeniach sanitarnych - 2 szt.; 1.2.tynki i okładziny wewnętrzne: - wzmocnienie ścian za pomocą wklejenia prętów fi 6 w spoiny za pomocą zaprawy wraz z wymianą uszkodzonych cegieł i uzupełnieniem tynków o pow. 45 m2 w pom. nr 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; - malowanie dwukrotne powierzchni wraz z przygotowaniem podłoża: a)ścian o pow. 219,31 m2 (pom. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8); b)sufitów o pow. 47,424 m2 (pom. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8); - pokrywanie płytkami powierzchnie ścian w pom. 2; 3; 4; 5 - pow. 40,67 m2 ; 1.3.roboty posadzkowe - rozebranie posadzki z płytek w pom. 4; 5 ; 6 - pow. 17,43m2 ; - ułożenie na warstwie wyrównawczej płytek z zachowaniem istniejącego poziomu w pom. 4 ; 5 ; 6 -pow. 17,43m2 ; 1.4.roboty instalacyjne - przełożenie instalacji elektrycznej wraz z jej uzupełnieniem w pom. 4 ; 5; 6 - wykonanie instalacji przyzywowej dla osób niepełnosprawnej w pom. 5.; - wykonanie podejść wodno - kanalizacyjnych, montaż armatury łazienkowej wraz z montażem uchwytów dla niepełnosprawnych - (2 umywalki, 2 zlewozmywaki, 2 miski ustępowe, pisuar) ; 1.5.stolarka okienna i drzwiowa - rozbiórka starej i montaż nowej stolarki drzwiowej w pom. 4; 5 - 3 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.11.11.00-9, 45.23.32.00-1, 45.26.25.20-2, 45.33.00.00-9, 45.31.12.00-2, 45.41.00.00-4, 45.43.21.00-5, 45.44.21.10-1, 45.44.21.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.08.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie 5 - świetlica Świerzenko.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót: 1.1. dwukrotne malowanie sufitu drewnianego o pow. 150 m2 wraz z malowaniem belek odciągowych 1.2. wybicie drzwi w ścianie i wstawienie drzwi wewnętrznych płytowych wraz z ościeżnicą 90; 1.3. uzupełnienie płytek w pomieszczeniu socjalnym wraz z cokolikiem - pow. 15 m2.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.44.21.00-8, 45.43.21.00-5, 45.42.11.21-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.08.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji na wykonane roboty – 5

 

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie 6 - świetlica Świerzno.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót 1.1.remont schodów zewnętrznych przed wejściem głównym do świetlicy wiejskiej polegający na zbiciu starych płytek leżących na schodach, przygotowaniu powierzchni i położeniu nowych płytek typu gres antypoślizgowych (ryflowanych) o pow. 10 m2 1.2. oczyszczenie kamiennego fundamentu budynku od strony frontowej i powleczenie preparatem impregnującym o pow. 2,0 m2;.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.43.21.00-5, 45.23.32.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.08.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie 7 - świetlica Trzcinno.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót 1.1.roboty murowe: - rozbiórka ścianki działowej - 9,60 m2; - wykonanie ścianki działowej z płyt kartonowo gipsowych - 3,60 m2; - osadzenie kratki wentylacyjnej - 1 szt.; - wywiezienie gruzu z rozbiórki; 1.2. roboty posadzkowe - ułożenie w korytarzu na warstwie wyrównawczej płytek typu gres antypoślizgowych - 0,4 m2 ; 1.3. tynki i okładziny wewnętrzne - dwukrotne malowanie powierzchni wraz z przygotowaniem podłoża ścian i sufitu o pow. 20,0 m2 ; - ułożenie płytek na ścianie i podłodze - 17 m2; 1.4. roboty instalacyjne - przełożenie przewodów instalacji elektrycznej elektrycznych - 10,00 m wraz z montażem 5 punktów elektrycznych; - wykonanie podejścia wodno - kanalizacyjnego wraz z montażem zlewozmywaka z baterią; 1.5. stolarka okienna i drzwiowa - montaż okienka podawczego PCV; - montaż drzwi wewnętrznych płytowych;.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.23.32.00-1, 45.33.00.00-9, 45.31.12.00-2, 45.43.21.00-5, 45.44.21.00-8, 45.42.11.31-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.08.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie 8 - Ośrodek Zdrowia w Wałdowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj i zakres planowanych robót 1.1 roboty murowe: - uzupełnienie ścianek i zamurowanie otworów w ścianie z bloczków betonu komórkowego - rozbiórka ścian działowych i wykonanie nowych ścian działowych z bloczków betonu komórkowego o grubości 12 cm; - ułożenie nadproży prefabrykowanych; - wykonanie wentylacji i osadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach; - wywiezienie gruzu; W.w roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową branży architektonicznej. 1.2.tynki i okładziny wewnętrzne: - uzupełnienie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach i stropach; - wykonanie gładzi jednowarstwowej o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego na podłożu z tynku; - zasłonięcie otworów okiennych płytami kartonowo - gipsowymi na ruszcie metalowym (pom. nr 4 i nr 6 - Rys. nr 1 inwentaryzacja); - malowanie powierzchni ścian i sufitów (pom. 5; 6; 7; 8; 9 rys. rzut parteru); - licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej (w pom. 5; 8; 9); W.w roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektowa branży architektonicznej. 1.3.roboty posadzkowe - wykonanie podłogi wraz z rozbiórką wg rys. nr 4 przekrój A-A (branża budowlana) 1.4.stolarka okienna i drzwiowa - wstawienie drzwi z ościeżnicami 70 - 1 szt. - wstawienie drzwi z ościeżnicami 90 - 3 szt. - wstawienie drzwi z ościeżnicami 100- 1 szt. W.w roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektowa branży architektonicznej. 1.5. roboty elektryczne - budowa wewnętrznej linii zasilającej, instalacji oświetlenia, instalacji gniazd wtykowych wraz montażem tablicy TG/TL w pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówieniem (rys. nr 1; nr 2; nr 3; nr;4; nr 5 - branża elektryczna) - montaż systemu alarmowego w toalecie dla osób niepełnosprawnych; 1.6. roboty instalacyjne - wykonanie podejść wodno - kanalizacyjnych, montaż armatury łazienkowej wraz z montażem uchwytów dla niepełnosprawnych - (2 umywalki, 1 zlewozmywaki, 2 miski ustępowe, pisuar) w pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówieniem (rys. nr 1; nr 2; nr 3 branża sanitarna); - montaż instalacji c.o. wraz z grzejnikami w pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówieniem (rys. nr 4 branża sanitarna);.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.11.11.00-9, 45.23.32.00-1, 45.26.25.20-2, 45.33.11.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.12.00-2, 45.41.00.00-4, 45.43.21.00-5, 45.44.21.00-8, 45.42.11.31-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.08.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji na wykonane roboty - 5

                   Zamawiający

                (-)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu - remont swietlic 2015.pdf (PDF, 87.KB) 2015-04-17 14:18:24 87.KB 328 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ remont świetlic 2015.pdf (PDF, 20.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-17 14:23:48 20.MB 110 razy
2 Proj_b_architektoniczna_Piaszczyna.pdf (PDF, 9.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-17 14:26:34 9.1MB 185 razy
3 Proj_b_elektryczna_Piaszczyna.pdf (PDF, 2.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-17 14:27:39 2.7MB 127 razy
4 Proj_b_architektoniczna_Waldowo.pdf (PDF, 12.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-17 14:31:30 12.MB 154 razy
5 Proj_b_sanitarna_Waldowo.pdf (PDF, 8.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-17 14:34:15 8.9MB 466 razy
6 Proj_b_elektryczna_Wałdowo.pdf (PDF, 7.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-17 14:36:31 7.8MB 445 razy
7 Proj_inwent_Waldowo.pdf (PDF, 4.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-17 14:37:50 4.3MB 342 razy
8 STWOR remont swietlic 2015.pdf (PDF, 392KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-17 14:38:30 392KB 99 razy
Wynik postępowania
1 Wybór oferty_swietlice.pdf (PDF, 1.4MB) 2015-05-13 10:53:39 1.4MB 510 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - remont świetlic 2015.pdf (PDF, 51.KB) 2015-06-03 13:23:04 51.KB 289 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 17-04-2015 14:18:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcelina Wolska 17-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 03-06-2015 13:23:04