Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - Adaptacja budynków na świetlice wiejskie w miejscowościach: Wołcza Wielka, Wołcza Mała, Czarnica gm. Miastko woj. pomorskie - WIT.RI.271.4.2014.IF

Miastko: Adaptacja budynków na świetlice wiejskie w miejscowościach: Wołcza Wielka, Wołcza Mała, Czarnica gm. Miastko woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 108607 - 2014; data zamieszczenia: 21.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Adaptacja budynków na świetlice wiejskie w miejscowościach: Wołcza Wielka, Wołcza Mała, Czarnica gm. Miastko woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania poprzez przebudowę i rozbudowę hydroforni na świetlice wiejskie w m. Wołcza Mała, Wołcza Wielka, Czarnica, gm. Miastko. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość w odniesieniu do świetlic w wymienionych miejscowościach zawarto w opisie części zamówienia stanowiących zadania 1-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.26.22.10-6, 45.42.20.00-1, 45.11.13.00-1, 45.26.25.20-2, 45.26.23.70-5, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.26.12.10-9, 45.40.00.00-1, 45.23.32.53-7, 45.24.72.70-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie: Zadanie 1 - 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100) Zadanie 2 - 1.000.00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100) Zadanie 3 - 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100) 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 5 czerwca 2014r. do godz. 12:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)w pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - BGŻ S.A O/Miastko, nr 53 2030 0045 1110 0000 0262 0770. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie tj. do dnia 5 czerwca 2014r. do godz. 12:00 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku. 5. Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium poręczeń/gwarancji w pozostałych formach musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 6. Dowód wniesienia wadium: 1) dla prawnie dopuszczonych form wymienionych w poz. 10.3. pkt 2-5 (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej)do oferty należy dołączyć oryginały właściwych dokumentów wniesionego wadium, 2)dla wadium wniesionego w pieniądzu - zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Uwaga: wniesienie wadium w innej nieakceptowanej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy a tym samym odrzucenie jego oferty. 7. Zwrot wadium 7.1. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie: 1) wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp; 2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy ws. zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy; 3) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 7.2. Wadium wniesione w pieniądzu zwraca się wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty jego prowadzenia oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę; 8. Żądanie ponownego wniesienia wadium 1)Wykonawca, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 Pzp, a jego oferta w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu została wybrana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium w terminie określonym przez zamawiającego; 2)wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp; 3)wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy ws. zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy; 4)na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 9. Zatrzymanie wadium Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami , jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 2) wystąpią przesłanki wynikające z art. 46 ust. 4a Pzp (brak odpowiedzi na wezwanie ws. uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali (zakończyli) jako wykonawca lub podwykonawca nie mniej niż jedną robotę budowlaną odpowiadającą swym rodzajem niniejszemu zamówieniu o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 PLN brutto (trzydzieści tysięcy złotych). Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz , które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. dowód wniesienia wadium: 1)jeżeli wniesiono w pieniądzu - do oferty zaleca się dołączyć dowód zrealizowania przelewu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 2)jeżeli wniesiono w innej dopuszczalnej formie (wg poz. 10.3. pkt 2-5 siwz) - do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu; 2. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 3. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 4. wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom 5. wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku jakiejkolwiek sytuacji niezależnej od Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego jeżeli nie wywiązuje się on z nałożonych obowiązków, lub koniecznością zmiany podyktowaną powodami zdrowotnymi, losowymi tej osoby co w sposób uzasadniony może zagrażać wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie; 2)przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a)wstrzymaniem robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia np. po wykonaniu prac rozbiórkowych w tym dokonanie oceny stanu technicznego odsłoniętych elementów obiektu planowanych do pozostawienia w stanie nienaruszonym i przyjęcia określonego sposobu działania uzależnionego od pozytywnej lub negatywnej diagnozy technicznej, b)koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót, c)szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. silnymi lub ciągłymi opadami deszczu wymuszającymi zabezpieczenie obiektu i wstrzymanie robót do czasu ich ustąpienia. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 1 przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o odpowiednio udokumentowany przez wykonawcę na piśmie okres trwania przesłanki, 3) zamiany przewidzianych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia materiałów i urządzeń na inne o takim samym przeznaczeniu o wyższych parametrach jakościowych i technicznych niż wynikające z siwz, pozwalających na osiągnięcie większego stopnia sprawności urządzeń bez zmiany ceny oferty

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 17, 300 zł - dotyczy wersji papierowej.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:05.06.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19 (I piętro - sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Zamówienie objęte jest dofinansowaniem w ramach działania Odnowa i rozwój wsi realizowanej w ramach Programu, osi 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Zadanie 1 - zmiana sposobu użytkowania i przebudowa oraz rozbudowa hydroforni na świetlicę wiejską w m. Wołcza Wielka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) Roboty branży budowlanej w zakresie wykonania: a) fundamentów; b) stóp fundamentowych; c) ścian fundamentowych; d) ścian zewnętrznych; e) wieńców, nadproży; f) ocieplenia ścian zewnętrznych; g) ścianek działowych; h) konstrukcji dachu; i) pokrycia dachu; j) sufitu podwieszanego; k) stolarki okiennej i drzwiowej; l) posadzek; ł) tynków i okładzin wewnętrznych; m) tynków i okładzin zewnętrznych; n) obróbek blacharskich; o) parapetów wewnętrznych i zewnętrznych; p) robót rozbiórkowych; r) budowy powierzchni utwardzonej z kostki betonowej; 2) Roboty branży elektrycznej w zakresie wykonania: a) instalacji elektrycznej oświetlenia i instalacji przyzywowej; b) instalacji gniazd wtykowych 230V i 400V; c) ogrzewania elektrycznego; d) tablicy T-G; e) instalacji odgromowej; 3) Roboty branży sanitarnej w zakresie wykonania: a) instalacji wodociągowej; b) instalacji kanalizacji sanitarnej; c) przyłącza kanalizacyjnego PVC dn 160 ze studnią rewizyjną..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.26.22.10-6, 45.26.25.20-2, 45.42.20.00-1, 45.26.12.10-9, 45.26.23.70-5, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.40.00.00-1, 45.44.21.00-8, 45.23.32.53-7, 45.11.13.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Zadanie 2 - zmiana sposobu użytkowania i przebudowa oraz rozbudowa hydroforni na świetlicę wiejska w m. Wołcza Mała.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) Roboty branży budowlanej w zakresie wykonania: a) fundamentów; b) stóp fundamentowych; c) ścian fundamentowych; d) ścian zewnętrznych; e) wieńców, nadproży; f) ocieplenia ścian zewnętrznych; g) ścianek działowych; h) konstrukcji dachu; i) pokrycia dachu; j) sufitu podwieszanego; k) stolarki okiennej i drzwiowej; l) posadzek; ł) tynków i okładzin wewnętrznych; m) tynków i okładzin zewnętrznych; n) obróbek blacharskich; o) parapetów wewnętrznych i zewnętrznych; p) robót rozbiórkowych; r) budowy powierzchni utwardzonej z kostki betonowej; 2) Roboty branży elektrycznej w zakresie wykonania: a) instalacji elektrycznej oświetlenia i instalacji przyzywowej; b) instalacji gniazd wtykowych 230V i 400V; c) ogrzewania elektrycznego; d) tablicy T-G; e) instalacji odgromowej; 3) Roboty branży sanitarnej w zakresie wykonania: a) instalacji wodociągowej; b) instalacji kanalizacji sanitarnej; c) przyłącza kanalizacyjnego d) przyłącza wodociągowego..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.26.22.10-6, 45.26.25.20-2, 45.42.20.00-1, 45.26.12.10-9, 45.26.23.70-5, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.40.00.00-1, 45.44.21.00-8, 45.23.32.53-7, 45.11.13.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: Zadanie 3 - zmiana sposobu użytkowania i przebudowa oraz rozbudowa hydroforni na świetlicę wiejska w m. Czarnica.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) Roboty branży budowlanej w zakresie wykonania: a) robót rozbiórkowych; b) nadproży; c) ścianek działowych; d) stolarki okiennej i drzwiowej; e) posadzek; f) tynków i okładzin wewnętrznych; g) tynków zewnętrznych; h) obróbek blacharskich; i) parapetów wewnętrznych i zewnętrznych; n) budowy powierzchni utwardzonej z kostki betonowej; 2) Roboty branży elektrycznej w zakresie wykonania: a) instalacji elektrycznej oświetlenia i instalacji przyzywowej; b) instalacji gniazd wtykowych 230V i 400V; c) ogrzewania elektrycznego; d) tablicy T-G; e) instalacji odgromowej; 3) Roboty branży sanitarnej w zakresie wykonania: a) instalacji wodociągowej; b) instalacji kanalizacji sanitarnej; c) przyłącza kanalizacyjnego..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.26.25.20-2, 45.26.23.70-5, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.26.12.10-9, 45.23.32.53-7, 45.24.72.70-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 86.KB) 2014-05-21 09:10:10 86.KB 329 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Siwz remont świetlic_ PROW 2014.pdf (PDF, 372KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:10:10 372KB 160 razy
2 Proj.bud._Wolcza.W.pdf (PDF, 17.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:12:34 17.MB 116 razy
3 Proj.inst.elek._Wolcza.W..pdf (PDF, 6.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:14:20 6.7MB 289 razy
4 Proj.inst.sa.zew._Wolcza.W..pdf (PDF, 9.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:16:00 9.1MB 775 razy
5 Proj.inst.san.wew._Wolcza.W..pdf (PDF, 7.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:17:14 7.9MB 447 razy
6 Proj.zagosp.terenu_Wolcza.W.pdf (PDF, 12.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:18:42 12.MB 454 razy
7 Ekspertyza_Wolcza.W..pdf (PDF, 2.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:19:19 2.0MB 1039 razy
8 STWOR_rob.bud_ Wolcza W.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:20:00 1.0MB 151 razy
9 STWOR_inst.elekt_Wolcza.W..pdf (PDF, 4.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:20:46 4.2MB 137 razy
10 STWOR_inst.sanit_Wolcza.W.pdf (PDF, 17.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:22:44 17.MB 114 razy
11 Proj.bud._Wolcza.M.pdf (PDF, 17.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:25:15 17.MB 113 razy
12 Proj.inst.elek._Wolcza.M.pdf (PDF, 7.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:26:16 7.1MB 358 razy
13 Proj.inst.sa.zew._Wolcza.M.pdf (PDF, 10.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:29:09 10.MB 192 razy
14 Proj.inst.san.wew._Wolcza.M.pdf (PDF, 9.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:30:13 9.3MB 466 razy
15 Proj.zagosp.terenu_Wolcza.M.pdf (PDF, 10.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:33:36 10.MB 170 razy
16 Ekspertyza_Wolcza_M.pdf (PDF, 2.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:34:33 2.1MB 147 razy
17 STWOR.rob.bud. Wolcza.M.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:35:18 1.0MB 120 razy
18 STWOR_inst.elek_Wolcza.M.pdf (PDF, 4.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:36:37 4.2MB 147 razy
19 STWOR_inst.sanit_Wolcza.M..pdf (PDF, 17.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:38:53 17.MB 111 razy
20 Proj.bud._Czarnica.pdf (PDF, 14.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:40:47 14.MB 237 razy
21 Proj.inst.elek_Czarnica.pdf (PDF, 7.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:41:44 7.0MB 505 razy
22 Proj.inst.sa.zew_Czarnica.pdf (PDF, 7.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:43:10 7.5MB 670 razy
23 Proj.inst.san.wew._Czarnica.pdf (PDF, 9.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:44:25 9.4MB 505 razy
24 Proj.zagosp.terenu_Czarnica.pdf (PDF, 12.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:45:51 12.MB 553 razy
25 Ekspertyza_Czarnica..pdf (PDF, 2.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:46:54 2.1MB 139 razy
26 STWOR_ rob.bud.Czarnica.pdf (PDF, 910KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:47:25 910KB 134 razy
27 STWOR_inst.elekt_Czarnica.pdf (PDF, 4.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:48:29 4.2MB 143 razy
28 STWOR_inst.sanit_Czarnica.pdf (PDF, 17.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-21 09:50:24 17.MB 114 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Zmiana tresci siwz 21.05.2014r.pdf (PDF, 55.KB) 2014-05-21 10:53:40 55.KB 435 razy
Wynik postępowania
1 wybor najkorzystniejszej oferty_ PROW 2014.pdf (PDF, 45.KB) 2014-06-05 14:02:25 45.KB 349 razy
2 uniewaznienie postepowaniar_PROW 2014.pdf (PDF, 49.KB) 2014-06-05 14:03:09 49.KB 335 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia.pdf (PDF, 46.KB) 2014-06-23 12:56:06 46.KB 346 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 21-05-2014 09:10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcelina Wolska 21-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 23-06-2014 12:56:06