Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówienie - Dostawa i montaż elementów wyposażenia Małego centrum rekreacji i wypoczynku we wsi Świerzenko oraz doposażenie Szlaku pieszo - rowerowego do Krainy Rummela gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.3.2014.IF

Miastko: Dostawa i montaż elementów wyposażenia Małego centrum rekreacji i wypoczynku we wsi Świerzenko oraz doposażenie Szlaku pieszo - rowerowego do Krainy Rummela gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 101631 - 2014; data zamieszczenia: 12.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa i montaż elementów wyposażenia Małego centrum rekreacji i wypoczynku we wsi Świerzenko oraz doposażenie Szlaku pieszo - rowerowego do Krainy Rummela gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów wyposażenia miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Świerzenko oraz doposażenie leśnego szlaku pieszo - rowerowego do Krainy Rummela. Zadanie 1 - Dostawa i montaż elementów wyposażenia małego centrum rekreacji i wypoczynku we wsi Świerzenko. Zamówienie obejmuje wykonanie i zamontowanie następujących obiektów, urządzeń sportowych i elementów małej architektury: 1.Brama witacz - 1 szt. 2.Skocznia do skoku w dal wraz bieżnią - 1 szt. 3.Ławka parkowa z oparciem - 6 szt. 4.Ławka parkowa bez oparciem - 6 szt. 5.Ławka drewniana typ pająk - 1 szt. 6.Krzesełko do ściągania - 1 szt. 7.Trenażer nóg wyciskanie - 1 szt. 8.Orbitek - 1 szt. 9.Narciarz dwa stanowiska - 1 szt. 10.Treneżer nóg nożyce jedno stanowisko - 1 szt. 11.Twister trzy stanowiska - 1 szt. 12.Masażer bioder i pleców - 1 szt. 13.Rower stacjonarny dwa stanowiska - 1 szt. 14.Tablica z regulaminem dotyczącym korzystania z obiektu - 1 szt. 15.Tablica edukacyjno - informacyjna w trzech językach - 2 szt. Treści zamieszczone na tablicach (nośnik z blachy ocynkowanej o wymiarach 1,35x1,00) o tematyce związanej z promowaniem aktywnej rekreacji na świeżym powietrzu zostaną na roboczo uzgodnione z Zamawiającym. Zamawiający wymaga dodatkowo zamontowania instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń sportowych. Zadanie 2 - Doposażenie szlaku pieszo - rowerowego do krainy Rummela Zadanie obejmuje zamontowanie następujących elementów małej architektury: 1.Ławki parkowe z oparciem - 15 szt. 2.Ławostoły drewniane - 10 szt. 3.Tablice edukacyjne - 6 szt. Treści zamieszczone na tablicach (nośnik z blachy ocynkowanej o wymiarach 1,35x1,00) o tematyce związanej z edukacją przyrodniczo - leśną zostaną na roboczo uzgodnione z Zamawiającym. Tablice przed zamontowaniem należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):37.41.00.00-5, 45.42.20.00-1, 39.11.36.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 10.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0 siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia; Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2) dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3) wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 4) wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1)przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a)wstrzymaniem robót, dostaw przez Zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia, b)koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależniona jest dalsza realizacja zamówienia, c)nie dotrzymanie przez dostawców urządzeń umownego terminu dostarczenia ich do miejsca przeznaczenia pomimo zobowiązania się w umowie z wykonawcą do zrealizowania dostawy w ustalonym terminie, w okolicznościach nie zawinionych przez wykonawcę; d)koniecznością zmiany dostawcy urządzeń w okolicznościach zagrażających przerwaniem robót z powodu braku dostaw urządzeń do miejsca przeznaczenia z winy dostawcy, który nie dotrzymuje postanowień umowy zawartej z wykonawcą w zakresie terminu dostaw lub pozostaje w takim opóźnieniu, które nie rokuje wykonanie zamówienia zgodnie z umową; 2) zamiany wyrobów budowlanych i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) określony rodzaj wyrobów lub urządzeń został wycofany z rynku lub może zostać zastąpiony wyrobami, urządzeniami charakteryzującymi się nie niższymi standardami jakościowymi, parametrami technicznymi, technologicznymi jakie wynikają z dokumentacji projektowej, które zapewniają osiągnięcie zakładanego efektu - bez prawa zmiany ceny oferty, b) wystąpią okoliczności opisane w pkt 1 lit. przy zachowaniu wymagań dotyczących jakości określonych w pkt 2 lit.a

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 17, 50 zł - dotyczy wersji papierowej..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:27.05.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19 (I piętro - sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Zamówienie objęte jest dofinansowaniem w ramach Programu, osi 4 Leader, działania 413, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Dostawa i montaż elementów wyposażenia małego centrum rekreacji i wypoczynku we wsi Świerzenko.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zamówienie obejmuje wykonanie i zamontowanie następujących obiektów, urządzeń sportowych i elementów małej architektury: 1.Brama witacz - 1 szt. 2.Skocznia do skoku w dal wraz bieżnią - 1 szt. 3.Ławka parkowa z oparciem - 6 szt. 4.Ławka parkowa bez oparciem - 6 szt. 5.Ławka drewniana typ pająk - 1 szt. 6.Krzesełko do ściągania - 1 szt. 7.Trenażer nóg wyciskanie - 1 szt. 8.Orbitek - 1 szt. 9.Narciarz dwa stanowiska - 1 szt. 10.Treneżer nóg nożyce jedno stanowisko - 1 szt. 11.Twister trzy stanowiska - 1 szt. 12.Masażer bioder i pleców - 1 szt. 13.Rower stacjonarny dwa stanowiska - 1 szt. 14.Tablica z regulaminem dotyczącym korzystania z obiektu - 1 szt. 15.Tablica edukacyjno - informacyjna w trzech językach - 2 szt. Treści zamieszczone na tablicach (nośnik z blachy ocynkowanej o wymiarach 1,35x1,00) o tematyce związanej z promowaniem aktywnej rekreacji na świeżym powietrzu zostaną na roboczo uzgodnione z Zamawiającym. Zamawiający wymaga dodatkowo zamontowania instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń sportowych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):37.41.00.00-5, 45.42.20.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 10.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Doposażenie szlaku pieszo - rowerowego do krainy Rummela.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zadanie obejmuje zamontowanie następujących elementów małej architektury: 1. Ławki parkowe z oparciem - 15 szt. 2. Ławostoły drewniane - 10 szt. 3. Tablice edukacyjne - 6 szt. Treści zamieszczone na tablicach (nośnik z blachy ocynkowanej o wymiarach 1,35x1,00) o tematyce związanej z edukacją przyrodniczo - leśną zostaną na roboczo uzgodnione z Zamawiającym. Tablice przed zamontowaniem należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.42.20.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 10.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 72.KB) 2014-05-12 14:43:44 72.KB 341 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Dokumentacja_projektowa_silownia_swierzenko.pdf (PDF, 6.8MB) 2014-05-12 14:43:44 6.8MB 0 razy
2 Siwz_scieżka_Rummela_silownia.pdf (PDF, 371KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-12 14:44:25 371KB 152 razy
3 12_05_2014_14_45_39_Dokumentacja_projektowa_silownia_swierzenko.pdf (PDF, 6.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-12 14:45:39 6.8MB 1430 razy
4 Specyfikacje_techn_silownia_swierzenko .pdf (PDF, 553KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-12 14:46:23 553KB 267 razy
5 Dokumentacja_projektowa_Rummel.pdf (PDF, 6.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-12 14:48:05 6.1MB 164 razy
6 Specyfikacje_techn_Rummel.pdf (PDF, 545KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-12 14:48:56 545KB 121 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Zmiana tresci siwz.pdf (PDF, 58.KB) 2014-05-21 10:53:12 58.KB 326 razy
Wynik postępowania
1 wybor najkorzystniejszej oferty_PROW_2014.pdf (PDF, 60.KB) 2014-05-28 14:05:04 60.KB 417 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia.pdf (PDF, 45.KB) 2014-06-04 09:19:00 45.KB 328 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 12-05-2014 14:43:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcelina Wolska 12-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 04-06-2014 09:19:00