Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach: Chlebowo, Dolsko, Dretynek, Przęsin, Słosinko, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Miastko: Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach: Chlebowo, Dolsko, Dretynek, Przęsin, Słosinko, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 372956 - 2013; data zamieszczenia: 13.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach: Chlebowo, Dolsko, Dretynek, Przęsin, Słosinko, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu wiat rekreacyjnych w miejscowościach: Chlebowo, Dolsko, Dretynek, Przęsin, Słosinko. 2.Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: a)dokumentacji projektowej , b)specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 3.Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentach obejmuje wykonanie w miejscowościach: 3.1 Chlebowo, Dolsko, Przęsin, Słosinko - konstrukcji drewnianych wiat w kształcie regularnego sześciokąta o długości boków 3,20 m, wysokości 4,96m o powierzchni zabudowy 26,60 m2 z odeskowaniem połaci dachowej o pow. 44,00 m2 i położeniem 1 warstwy izolacyjnej z papy; 3.2 Dretynek - konstrukcji drewnianej wiaty w kształcie prostokąta 5,12 x 3,12 m, wysokości 4,00m o powierzchni zabudowy 15,97 m2 z odeskowaniem połaci dachowej o pow. 29,77m2 i wierzchnią warstwą krycia, wraz z robotami towarzyszącymi i pomocniczymi..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających do 50% zamówienia podstawowego - stosownie do art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.42.20.00-1, 45.11.12.00-0, 45.26.23.50-9, 45.26.12.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 20.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz , które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia.Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty;2.dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę, 3.wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 Pzp dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1)przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a)wstrzymaniem realizacji zamówienia przez zamawiającego lub brakiem możliwości dalszej jego realizacji w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj.: - uszkodzenie lub zniszczenie materiałów podczas transportu wskutek różnych zdarzeń losowych (kolizja, wypadek w ruchu drogowym, kradzież); - ukrytymi wadami obniżającymi cechy jakościowo-techniczne wyrobów uniemożliwiającymi ich wbudowanie w trakcie realizacji zamówienia, których wyeliminowanie nie będzie możliwe w obowiązującym terminie umownym w sytuacji, na którą wykonawca nie ma wpływu; b) koniecznością dokonania przez projektanta zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót i wiąże się z przeprojektowaniem fragmentu dokumentacji w celu usunięcia kolizji technicznych, konstrukcyjnych itp. w obiekcie ujawnionych na etapie wykonawstwa. d) szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. silnymi lub ciągłymi opadami deszczu wymuszającymi zabezpieczenie obiektu i wstrzymanie robót do czasu ich ustąpienia. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 1 przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o odpowiednio udokumentowany przez wykonawcę na piśmie okres trwania przesłanki. 2)możliwość zamiany rodzaju wyrobów budowlanych (materiałów) w trakcie realizacji zamówienia, w stosunku do przewidywanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem zachowania parametrów jakościowych i technicznym na poziomie nie niższym niż określonym w dokumentacji projektowej, bez zmiany ceny oferty. 3)odstąpienie zamawiającego od realizacji części zakresu rzeczowego bez jakichkolwiek następstw odszkodowawczych na skutek zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. jeżeli wykonanie określonej części zakresu rzeczowego będzie wiązało się z koniecznością wykonania dodatkowego zwiększonego zakresu rzeczowego nie wynikającego z dokumentacji projektowej, ujawnionego na etapie realizacji robót, a koszt tych robót przekroczyłby wielkość środków finansowych ujętych w budżecie przy spełnieniu warunku, że przedmiot zamówienia będzie mógł być użytkowany bez części zakresu, od której wykonania odstąpiono). W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie stosownemu obniżeniu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko; pok. nr 17. Opłata za siwz - 145,00 zł - dotyczy wersji papierowej przekazanej na wniosek wykonawcy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:30.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Urzęd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 , 77-200 Miastko p. nr 19 ( I piętro - sekretariat burmistrza);.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie o zamówieniu.docx (DOCX, 19.KB) 2013-09-13 13:44:41 19.KB 401 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zag NR1-Chlebowo.pdf (PDF, 584KB) 2013-09-13 13:44:41 584KB 0 razy
2 SIWZ - wiaty rekreacyjne.pdf (PDF, 2.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 13:47:21 2.4MB 227 razy
3 NR1-Chlebowo.pdf (PDF, 71.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 13:53:47 71.KB 175 razy
4 NR2-Chlebowo.pdf (PDF, 70.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 13:54:42 70.KB 162 razy
5 NR3-Chlebowo.pdf (PDF, 119KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 13:55:08 119KB 185 razy
6 NR4-Chlebowo.pdf (PDF, 366KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 13:55:33 366KB 187 razy
7 NR5-Chlebowo.pdf (PDF, 137KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 13:55:52 137KB 153 razy
8 NR6-Chlebowo.pdf (PDF, 158KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 13:56:13 158KB 160 razy
9 OPIS arch-bud-Chlebowo.pdf (PDF, 526KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 13:56:35 526KB 310 razy
10 Specyfikacja-Chlebowo.pdf (PDF, 329KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 13:56:55 329KB 206 razy
11 13_09_2013_13_57_22_zag NR1-Chlebowo.pdf (PDF, 584KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 13:57:22 584KB 197 razy
12 13_09_2013_13_59_06_zag NR1-Chlebowo.pdf (PDF, 584KB) 2013-09-13 13:59:06 584KB 0 razy
13 NR1-Dolsko.pdf (PDF, 71.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:10:00 71.KB 155 razy
14 NR2-Dolsko.pdf (PDF, 70.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:10:21 70.KB 153 razy
15 NR3-Dolsko.pdf (PDF, 119KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:10:50 119KB 144 razy
16 NR4-Dolsko.pdf (PDF, 361KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:11:13 361KB 180 razy
17 NR5-Dolsko.pdf (PDF, 138KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:11:32 138KB 155 razy
18 NR6-Dolsko.pdf (PDF, 159KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:11:50 159KB 145 razy
19 OPIS arch-bud-Dolsko.pdf (PDF, 524KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:12:12 524KB 238 razy
20 STWiOR-Dolsko.pdf (PDF, 329KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:12:39 329KB 184 razy
21 ZAG NR1-Dolsko.pdf (PDF, 164KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:13:20 164KB 163 razy
22 NR1-Dretynek.pdf (PDF, 75.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:15:50 75.KB 153 razy
23 NR2-Dretynek.pdf (PDF, 62.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:16:20 62.KB 151 razy
24 NR3-Dretynek.pdf (PDF, 127KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:16:48 127KB 151 razy
25 NR4-Dretynek.pdf (PDF, 246KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:17:10 246KB 181 razy
26 NR5-Dretynek.pdf (PDF, 142KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:17:31 142KB 148 razy
27 NR6-Dretynek.pdf (PDF, 123KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:17:58 123KB 141 razy
28 OPIS arch-bud-Dretynek.pdf (PDF, 524KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:18:26 524KB 236 razy
29 STWiOR-Dretynek.pdf (PDF, 291KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:18:51 291KB 196 razy
30 ZAG NR1-Dretynek.pdf (PDF, 335KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:19:16 335KB 177 razy
31 NR1-Przęsin.pdf (PDF, 70.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:20:04 70.KB 163 razy
32 NR2-Przęsin.pdf (PDF, 69.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:20:27 69.KB 140 razy
33 NR3-Przęsin.pdf (PDF, 119KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:20:52 119KB 147 razy
34 NR4-Przęsin.pdf (PDF, 362KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:21:21 362KB 175 razy
35 NR5-Przęsin.pdf (PDF, 137KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:21:49 137KB 141 razy
36 NR6-Przęsin.pdf (PDF, 158KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:22:15 158KB 137 razy
37 OPIS arch-bud-Przęsin.pdf (PDF, 526KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:22:45 526KB 184 razy
38 STWiOR-Przęsin.pdf (PDF, 329KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:23:12 329KB 171 razy
39 ZAG NR1-Prrzęsin.pdf (PDF, 823KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:23:42 823KB 171 razy
40 NR1-Słosinko.pdf (PDF, 72.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:24:13 72.KB 147 razy
41 NR2-Słosinko.pdf (PDF, 71.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:24:43 71.KB 147 razy
42 NR3-Słosinko.pdf (PDF, 120KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:25:09 120KB 140 razy
43 NR4-Słosinko.pdf (PDF, 362KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:25:38 362KB 177 razy
44 NR5-Słosinko.pdf (PDF, 139KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:26:09 139KB 144 razy
45 NR6-Słosinko.pdf (PDF, 160KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:26:42 160KB 141 razy
46 OPIS arch-bud-Słosinko.pdf (PDF, 524KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:27:16 524KB 195 razy
47 STWiOR-Słosinko.pdf (PDF, 329KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:27:48 329KB 187 razy
48 ZAG NR1-Słosinko.pdf (PDF, 554KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-13 14:28:19 554KB 175 razy
Wynik postępowania
1 wybor najk_oferty_wiaty.pdf (PDF, 33.KB) 2013-10-28 13:34:14 33.KB 383 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzielenie zamówieniu.pdf (PDF, 39.KB) 2013-11-13 14:25:24 39.KB 374 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 13-09-2013 13:44:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 13-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 13-11-2013 14:25:24