Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na roboty budowlane - Ocieplenie i remont elewacji Ośrodka Zdrowia w Wałdowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Świeszynie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Ocieplenie i remont elewacji Ośrodka Zdrowia w Wałdowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Świeszynie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 152415 - 2013; data zamieszczenia: 30.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Ocieplenie i remont elewacji Ośrodka Zdrowia w Wałdowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Świeszynie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu ocieplenia elewacji Ośrodka Zdrowia w Wałdowie z częściową wymianą stolarki oraz remontu świetlicy wiejskiej w Świeszynie gm. Miastko. 1.1. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarto w opisie części (zadań) określonych w załączniku I niniejszego ogłoszenia oraz w cz. 3.0. siwz.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.21.00.00-2, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.11.13.00-1, 45.22.10.00-3, 45.32.00.00-6, 45.31.12.00-2, 45.42.11.46-9, 45.44.21.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3. wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 6 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się);

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 17, Opłata za siwz 50,00 zł - dotyczy wersji papierowej przekazanej na wniosek wykonawcy..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:14.08.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19 (I piętro sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Zadanie 1 - Ośrodek Zdrowia w Wałdowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1.Opis i zakres planowanych robót: 1)wykonanie od strony elewacji zachodniej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów o zagłębieniu 1,10 m poniżej gruntu - bez przebudówki. Rys. nr 1, 8, 9; 2)wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian piwnicy od strony elewacji zachodniej na długości 390cm oraz od strony elewacji południowej i wschodniej na długości 1027cm wokół klatki wejściowej i kotłowni. Rys. nr 1, 8, 9; 3)ocieplenie elewacji zachodniej (bez dobudówki), południowej, rys. nr 9; 4)wymiana drzwi zewnętrznych na D1, rys. nr 2 i 10; 5)wymiana drzwi klatki schodowej na DP, rys. nr 2 i 10; 6)wymiana drzwi balkonowych na B1, rys. nr 5 i 10; 7)wymiana okien na O11, O10, rys. nr 5 i 10; 8)wymiana parapetów okien O1 (3szt), O2 (2szt), O3 (1szt), rys. nr 2; 9)malowanie elewacji zachodniej (bez dobudówki), rys. nr 9; 10)malowanie elewacji południowej i wschodniej, rys. nr 9; 11)wykonanie opaski wzdłuż elewacji zachodniej (bez dobudówki), rys. nr 9; 2.Szczegółowy opis w/w robót zawiera dokumentacja projektowa.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.21.00.00-2, 45.21.00.00-4, 45.41.00.00-4, 45.11.13.00-1, 45.22.10.00-3, 45.32.00.00-6, 45.44.21.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Zadanie 2 - świetlica Świeszyno.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1. Opis i zakres planowanych robót: 1)demontaż płyt sufitowych - 104,78 m2, 2)montaż stelażu przy suficie - 104,78 m2, 3)montaż stelażu przy suficie - 104,78 m2, 4)ułożenie izolacji poziomej z wełny mineralnej na foli na całej powierzchni - 104,78 m2, 5)ułożenie płyt kartonowo gipsowych na wcześniej przygotowanym stelażu - 104,78 m2; 6)montaż opraw oświetleniowych: a)2x36 W z rastrem - 11 kpl (w tym 3 z modułem awaryjnym), b)1x60W z kloszem bryzgoszczelnym 2 kpl, 7)ułożenie przewodów YDY: 3x1,5 - 100m; 4x1,5 - 40m; 3x2,5 -70m; 5x2,5 - 7m, 8)montaż gniazd 16A/Z podwójne - 10 szt, 9)montaż gniazda 3F,N+PE 16A - 1 szt, 10)montaż przełączników schodowych - 2szt, 11)montaż łączników jednobiegunowych - 2 szt, 12)montaż łącznika trójbiegunowego - 1 szt, 13)malowanie sufitu - 104,78m2, 14)malowanie ścian z przygotowaniem podłoża - 200 m2..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.21.00.00-2, 45.11.13.00-1, 45.22.10.00-3, 45.32.00.00-6, 45.31.12.00-2, 45.42.11.46-9, 45.44.21.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_UZP.pdf (PDF, 37.KB) 2013-07-30 10:15:28 37.KB 371 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ os. zdrowia Waldowo_ sw. Swieszyno.pdf (PDF, 275KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-30 10:16:11 275KB 169 razy
2 Specyfikacje techniczne - Wałdowo.pdf (PDF, 2.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-30 10:16:35 2.2MB 124 razy
3 STWOR swietlica_Swieszyno 2013.pdf (PDF, 247KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-30 10:16:47 247KB 303 razy
4 dok. proj. - opis techniczny.pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-30 10:17:08 1.4MB 132 razy
5 dok. proj. rys. 8 _ przekroj A-A.pdf (PDF, 198KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-30 10:17:22 198KB 157 razy
6 dok. proj. rys. nr 1 _ rzut piwnic.pdf (PDF, 128KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-30 10:17:49 128KB 165 razy
7 dok. proj. rys. nr 2_rzut parteru.pdf (PDF, 171KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-30 10:18:02 171KB 200 razy
8 dok. proj. rys. nr 5_rzut poddasza.pdf (PDF, 145KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-30 10:18:14 145KB 147 razy
9 dok. proj. rys. nr 9 _ elewacje.pdf (PDF, 184KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-30 10:18:27 184KB 166 razy
10 dok. proj. rys. nr 10_zest. stolarki.pdf (PDF, 183KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-30 10:18:42 183KB 148 razy
11 rys. nr 1 - zadanie nr 2.pdf (PDF, 38.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-30 10:19:02 38.KB 157 razy
12 el_ południowa.jpg (JPG, 1.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-30 10:19:23 1.5MB 152 razy
13 el_ zachodnia.jpg (JPG, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-30 10:19:48 1.2MB 128 razy
14 el_południowa.jpg (JPG, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-30 10:20:03 1.0MB 144 razy
Wynik postępowania
1 wybór najkorzystniejszej oferty_Wałdowo.pdf (PDF, 32.KB) 2013-08-19 13:38:22 32.KB 971 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.pdf (PDF, 39.KB) 2013-09-03 12:37:52 39.KB 355 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 30-07-2013 10:15:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 30-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 03-09-2013 12:37:52