ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko w roku szkolnym 2013/2014

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z informacjami o:

 

  1. Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  2. Wykonawcach, których oferta została odrzucona;
  3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;
  4. terminie, po upływie którego może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

 

 

                Na podstawie art.  92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113,  poz. 759 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniuzłożono jedną ofertę, którą uznano za  najkorzystniejszą:

 

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę :

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie Spółka Akcyjna, 77 – 100 Bytów, ul. Wybickiego 2

cena oferty brutto: 695 700,00PLN (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych 00/100).

 

Uzasadnienie wyboru

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. najniższa cena - 100%.

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała największą ilość pkt. tj. 300/300;

 

Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego:

 

Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem Zamawiającego niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

 

 

 

Zamawiający

Roman Ramion

 

 

 

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp

Prosi się o potwierdzenie otrzymanego pisma faksem.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Główczewski 16-07-2013 14:06:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 16-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Piotr Główczewski 16-07-2013 14:08:47