Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Miastko - WGN.271.2.3.2013.JG

Miastko: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Miastko.
Numer ogłoszenia UZP: 106149-2013; data zamieszczenia: 10.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Miastko..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Miastko. 2. Wyposażenie wszystkich nieruchomości w urządzenia do selektywnego zbierania odpadów tj. dostarczenie, rozstawienie i utrzymanie urządzeń do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: a. Papier(worki); b. Tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe (worki); c. Szkło (worki); Szczegółowy opis zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca odbierze odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, gdzie szacuje się, że przebywa ok. 17000 osób. Wielkość ta jest szacunkowa i zostanie uszczegółowiona po złożeniu przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Wykonawca odbierze odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, których liczbę szacuje się na ok 571 podmiotów. Wykonawca otrzyma najpóźniej w dacie zawarcia umowy wykaz nieruchomości przewidzianych do obsługi..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.53.30.00-2, 90.51.31.00-7, 90.51.12.00-4, 90.51.11.00-3, 90.51.13.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000zł dla całości przedmiotu zamówienia

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu spełnienia tego warunku wykonawcy powinni posiadać uprawnienia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miastko, na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. Nr 391) Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o dołączone dokumenty lub oświadczenia wyszczególnione w części VI. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie pozwalającym na wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenia wyszczególnione w części VI. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim sprzętem umożliwiającym realizację przedmiotowego zamówienia . Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części VI. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia . Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w części VI. siwz i odpowiednio w ogłoszeniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej; Warunki udziału w postępowaniu Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie umowy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) Wykonawca dysponuje środkami finansowymi w wysokości co najmniej 0,1 mln zł (sto tysięcy złotych) lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 0,1 mln zł (sto tysięcy złotych). 2) Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia na kwotę minimum 0,05 mln zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). W celu wykazania, iż Wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej 1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę równą lub większą niż 0,1 mln zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności objętej przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą jak 0,05 mln zł. 3) Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uwaga dotycząca zdolności finansowej i ekonomicznej: 1.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunków określonych w tabeli powyżej . 2.Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs, 3.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 4.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Przy ocenie spełniania tych warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty o których mowa w rozdz. V pkt 1 , 2, i 3 należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z wymienionymi, jako wymaganymi do wzięcia udziału w przetargu. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą (spełnia-nie spełnia). Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; - dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; - wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 7 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się);

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2013 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego tj Urząd Miejski w Miastku ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko, pokój nr 19 (I piętro - sekretariat Burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_WGN.271.2.3.2013.JG.pdf (PDF, 196KB) 2013-06-10 15:49:40 196KB 420 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_WGN.271.2.3.2013.JG.pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-10 15:49:40 1.4MB 144 razy
2 przedmiot_zamowienia_WGN.271.2.3.2013.JG.pdf (PDF, 574KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-10 15:50:20 574KB 107 razy
3 uchwala_30-vi-2013.pdf (PDF, 866KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-10 15:52:45 866KB 65 razy
4 uchwala_91-vi-2012.pdf (PDF, 300KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-10 15:52:45 300KB 83 razy
Wynik postępowania
1 wybor_oferty_WGN.271.2.3.2013.JG.pdf (PDF, 471KB) 2013-06-20 08:34:43 471KB 423 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia_wgn.271.2.3.2013.jg.pdf (PDF, 56.KB) 2013-06-26 10:46:04 56.KB 387 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 10-06-2013 15:49:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 10-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 26-06-2013 10:46:04