Przebudowa ulic Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.1.2013.IF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przebudowa ulic Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w Miastku z chodnikami, zjazdami i parkingami o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk, przebudowie istniejącej sieci energetycznej wraz z budową odcinków oświetlenia ulicznego, rozbudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz przełożeniu odcinków sieci gazowej (usunięcie kolizji) zgodnie z dokumentacjami projektowymi opisującymi przedmiot zamówienia. 2.Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: 1) dokumentacji projektowej: a)przebudowy ul. Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w skład której wchodzą:- branża drogowa;- branża sanitarna: kanalizacja deszczowa; sieć gazowa - przebudowa odcinków sieci (usunięcie kolizje); - branża elektryczna; - projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Harcerskiej, Przyjaciół, Skautów; b) przebudowy ul. Kolejowej w zakresie branży sanitarnej- budowa części kanalizacji deszczowej w celu włączenia kanalizacji z ww. ulic do istniejącego kanału deszczowego w ul. Kolejowej; 2)specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących: a)ul. Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w Miastku branż: -drogowej; -sanitarnej: kanalizacja deszczowa i sieć gazowa (przebudowa w celu usunięcia kolizji);- branża elektryczna; b)ul. Kolejowej dla branży sanitarnej. 3.Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentach, dotyczy wykonania: 3.1. branża sanitarna - kanalizacja deszczowa o łącznej długości L= 494,00 m obejmuje wykonanie:1) w ul. Harcerskiej kanału z rur PP dwuściennych Ø250 ze studniami (rewizyjne, chłonne) i wpustami ulicznymi z włączeniem do istniejącej studni w ul. Harcerskiej od strony Pałuckiej;2) w ul. Skautów i Przyjaciół kanału z rur PP dwuściennych Ø250 ze studniami i wpustami ulicznymi;3) w ul. Kolejowej o nawierzchni z płyt bet. drogowych, kanałów z rur:- PP dwuściennych Ø250 odcinek D27-D19; D26-D16;- PP dwuściennych Ø315 odcinek D19-D18-D17-D16-P1 z włączeniem do studni P1 żelbet. Ø 1500 zlokalizowanej na istniejącym kanale PP Ø 800 w ul. Kolejowej;- PVC Ø160 odcinek D27-W33; D27-W32; D18-W30; D18-W31; D17-W28; D17-W29; D26-W23; D26-W27, z odtworzeniem w.w nawierzchni bet. po robotach instalacyjnych. 3.2. branża drogowa:1) jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szarej typu polbruk gr. 8cm o pow. 2615 m2 + 100 m2 (połączenie z ul. Kolejową);2) zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej typu polbruk gr. 8 cm o pow. 1230m2;3) chodniki o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm o pow. 785m2 + 30m2 (połączenie z ul. Kolejową) ;3.3. branża elektryczna:1) założenie rur osłonowych Arot na istniejące kable energetyczne o łącznej długości L = 55m; 2) przełożenie kabli YAKY 4x120mm2 na ul. Przyjaciół o łącznej długości L = 147m;3) przestawienie dwóch istniejących słupów w linii napowietrznej nN-0,4 kV;4) przełożenie przyłącza kablowego na ul. Skautów o łącznej długości L = 7m;5) budowa nowych punktów oświetlenia drogowego wraz z ich zasileniem - szt.2. 3.4. branża gazownicza:1) montaż rury ochronnej dn 126 mm o długości L= 7,5 m;2) montaż rury ochronnej dn 50 mm o długości L= 14,50 m;3) przełożenie odcinka sieci gazowej z rur PE DE 63 o długości L = 7,06m4) pogłębienie odcinka sieci gazowej z rur PE DE 63 o długości L = 10,03m.3.5. Wykonanie stałej organizacji ruchu.3.6. Obsługa geodezyjna.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.10.00-5, 45.11.27.10-5, 45.23.24.60-4, 45.23.31.40-2, 45.23.32.90-8, 45.31.51.00-9, 45.31.61.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1.Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 11 lutego 2013r. do godz.12:00.3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)w pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.).4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - PKO BP O/Miastko, nr 97 1020 4708 0000 7102 0004 4362. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie tj. do dnia 11 lutego 2013r. do godz. 1200 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku.5. Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium poręczeń/gwarancji w pozostałych formach musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp.6 Dowód wniesienia wadium: 1)dla prawnie dopuszczonych form wymienionych w poz. 10.3. pkt 2-5 (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej)do oferty należy dołączyć oryginały właściwych dokumentów wniesionego wadium, 2)dla wadium wniesionego w pieniądzu - zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Uwaga: wniesienie wadium w innej nieakceptowanej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy a tym samym odrzucenie jego oferty

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali (zakończyli) jako wykonawca lub podwykonawca - nie mniej niż jedną robotę budowlaną dotyczącą budowy, przebudowy dróg o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania zamówienia- wymagania minimalne:1)koparki o poj. łyżki min. 0,25 m3 - 2 szt.;2)koparko-spycharki - 2 szt; 3)środkami transportowymi (samochody ciężarowe o ład. min. 5-10 ton ) - 2 szt.; 4)zagęszczarki/ ubijaki do zagęszczania gruntu -2 szt.;5)samochód dostawczy 0,9 t - 2 szt.;Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wymagania minimalne:1)dwie czteroosobowe brygady robocze;2)osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadająca odpowiednie dla tego zadania uprawnienia budowlane o specjalności drogowej, będącą członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania, że:1) posiadają dostęp lub dysponują środkami finansowymi w kwocie nie mniejszej niż 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych);2)są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych); Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. dowód wniesienia wadium:1)jeżeli wniesiono w pieniądzu - do oferty zaleca się dołączyć dowód zrealizowania przelewu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;2)jeżeli wniesiono w innej dopuszczalnej formie (wg poz. 10.3. pkt 2-5 siwz) - do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu;2.pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 3. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 4. wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 10 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty:1)zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku jakiejkolwiek sytuacji niezależnej od Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego jeżeli nie wywiązuje się on z nałożonych obowiązków, lub koniecznością zmiany podyktowaną powodami zdrowotnymi, losowymi tej osoby co w sposób uzasadniony może zagrażać wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie;2) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a)wstrzymaniem robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia np. kolizje z nieujawnionymi istniejącymi urządzeniami podziemnymi w obszarze prowadzonych robót, których usunięcia warunkuje dalszą realizację zamówienia, b)wykopaliskami archeologicznymi uniemożliwiającymi wykonywanie robót, c)szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. długotrwałe opady deszczu powodujące podwyższenie poziomu wody gruntowej i podtopienie powierzchni gruntów objętych terenem budowy w stopniu uniemożliwiającym prowadzenie robót, d)koniecznością dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót - zmiany przebiegu chodników, jezdni, pozostałych elementów uzbrojenia technicznego wchodzącego w zakres realizacji przedmiotu zamówienia, 3)zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowym robót na wniosek Zamawiającego lub w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności np. opisane powyżej, uniemożliwiające utrzymanie zakładanego tempa realizacji robot, ani też uniemożliwiające zaangażowanie większego potencjału technicznego) - na jego wniosek

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 17, 180,00zł - dotyczy wersji papierowej na wniosek Wykonawcy..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19 (sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_WIT.RI.271.1.2013.IF.pdf (PDF, 83.KB) 2013-01-24 10:39:31 83.KB 464 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_WIT.RI.271.1.2013.IF.pdf (PDF, 377KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-01-24 10:39:31 377KB 323 razy
2 projekt_budowlany_branza_drogowa_wit.ri.271.1.2013.if.rar (RAR, 116MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-01-24 10:39:31 116MB 274 razy
3 projekt_budowlany_branza_energetyczna_wit.ri.271.1.2013.if.rar (RAR, 2.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-01-24 10:39:31 2.9MB 276 razy
4 projekt_budowlany_branza_sanitarna_kolejowa_wit.ri.271.1.2013.if.rar (RAR, 8.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-01-24 10:39:31 8.8MB 274 razy
5 projekt_budowlany_branza_sanitarna_wit.ri.271.1.2013.if.rar (RAR, 3.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-01-24 10:39:31 3.5MB 266 razy
6 projekt_budowlany_usuniecie_kolizji_gazociagiem_wit.ri.271.1.2013.if.rar (RAR, 6.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-01-24 10:39:31 6.3MB 282 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 wyjasnienia_siwz_05-02-2013.pdf (PDF, 209KB) 2013-02-05 13:28:56 209KB 521 razy
2 zmiana_siwz_05-02-2013.pdf (PDF, 40.KB) 2013-02-05 13:29:15 40.KB 494 razy
3 zalaczniki_zamiany_siwz_05-02-2013.rar (RAR, 5.9MB) 2013-02-05 13:32:25 5.9MB 499 razy
Wynik postępowania
1 wybor_oferty_WIT.RI.271.1.2013.IF.pdf (PDF, 33.KB) 2013-02-22 09:58:24 33.KB 396 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia_33506-2013.pdf (PDF, 44.KB) 2013-03-04 14:00:06 44.KB 358 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 24-01-2013 10:39:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 24-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 04-03-2013 14:00:06