Świadczenie usług polegających na wywozie odpadów komunalnych (kod 200301), segregowanych odpadów komunalnych(szkła, tworzyw sztucznych i makulatury) oraz przeterminowanych leków (kod 200132) z terenu miasta i gminy Miastko powiat bytowski, woj. pomorskie.

Miastko: Świadczenie usług polegających na wywozie odpadów komunalnych (kod 200301), segregowanych odpadów komunalnych(szkła, tworzyw sztucznych i makulatury) oraz przeterminowanych leków (kod 200132) z terenu miasta i gminy Miastko powiat bytowski, woj. pomorskie.
Numer ogłoszenia: 22488 - 2013; data zamieszczenia: 16.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług polegających na wywozie odpadów komunalnych (kod 200301), segregowanych odpadów komunalnych(szkła, tworzyw sztucznych i makulatury) oraz przeterminowanych leków (kod 200132) z terenu miasta i gminy Miastko powiat bytowski, woj. pomorskie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wywozie odpadów komunalnych (kod 200301), segregowanych odpadów komunalnych (szkła, tworzyw sztucznych i makulatury) oraz przeterminowanych leków (kod 200132) szczegółowo opisanych w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 67.ust.1 pkt 6 Pzp przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nie wyższej niż 15% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.53.30.00-2, 90.51.14.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy powinni posiadać uprawnienia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miastko, na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. Nr 391)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie pozwalającym na wykonanie zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania odpowiednim sprzętem umożliwiającym realizację przedmiotowego zamówienia .

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia .

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do bycia w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotowego zamówienia .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; - dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, - wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom - załącznik nr 6 siwz

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w formie aneksu dotyczących zmiany ilości (zmniejszenie lub zwiększenie) pojemników, częstotliwości wywozu. Ceny jednostkowe pozostają niezmienne.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2013 godzina 14:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko p.nr 19 (I piętro - sekretariat Burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 przetarg2013.mht (MHT, 23.KB) 2013-01-16 11:36:28 23.KB 532 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Miastko- przetarg 2013SIWZ.doc (DOC, 536KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-01-16 11:36:28 536KB 201 razy
Wynik postępowania
1 wybor_oferty_WGN.271.2.1.2013.JG.pdf (PDF, 45.KB) 2013-01-29 14:54:49 45.KB 424 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia_WGN.271.2.1.2013.JG.pdf (PDF, 31.KB) 2013-02-08 09:24:44 31.KB 399 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 16-01-2013 11:36:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 16-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 08-02-2013 09:24:44