Zamówienia na usługę: Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko w roku szkolnym 2012/2013, pow. bytowski, woj. pomorskie - WO.271.3.2012

 

Miastko: Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko w roku szkolnym 2012/2013, pow. bytowski, woj. pomorskie


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko w roku szkolnym 2012/2013, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowożeniu dzieci
do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko, w roku szkolnym 2012/2013:
1) Gimnazjum w Miastku ul. Wrzosowa 1 (wsiadanie i wysiadanie na przystanku przy budynku gimnazjum) - 222 uczniów , 2) Szkoła Podstawowa nr 1 w Miastku,
ul. B. Chrobrego 7 (wsiadanie i wysiadanie na przystanku przy ul. Koszalińskiej,
ul. Dworcowej lub ul. Małopolskiej) - 79 uczniów, 3) Szkoła Podstawowa nr 2
w Miastku, ul. Kujawska 1 (wsiadanie i wysiadanie na przystanku przy szkole) - 79 uczniów , 4) Zespół Szkół w Dretyniu (wsiadanie i wysiadanie na przystanku przy szkole) - 128 uczniów, 5) Szkoła Podstawowa w Świerznie (wsiadanie i wysiadanie przy budynku szkoły) - 109 uczniów, 6) Szkoła Podstawowa w Słosinku (wsiadanie
i wysiadanie na przystanku) - 19 uczniów , 7) Szkoła Podstawowa w Wałdowie (wsiadanie i wysiadanie na przystanku przy szkole) - 26 uczniów; 8) Szkoła Podstawowa w Piaszczynie (wsiadanie i wysiadanie na przystanku przy szkole) - 14 uczniów, 9) Przedszkole nr 1 w Miastku, ul. Koszalińska (wsiadanie i wysiadanie na przystanku na ul. Koszalińskiej, Dworcowej lub Małopolskiej) - 2 uczniów. Przedmiot zamówienia obejmie transport uczniów po drogach powiatowych, wojewódzkich
i krajowych oraz gminnych o nawierzchni asfaltowej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.11.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektronicznanie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie ceny brutto w wypadku gdy zmianie ulegnie ustawowa wartość podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka1, 77-200 Miastko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert:
01.08.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski
w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko p. nr 19 ( I piętro - sekretariat burmistrza);

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ 13.07.2012r..pdf po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 12:43:51 2.2MB 180 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dowoz dzieci.pdf 2012-08-16 11:18:57 29.KB 346 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BIP.pdf 2012-08-22 15:08:24 51.KB 347 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 13-07-2012 12:43:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 13-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 22-08-2012 15:08:24