Ogłoszenie o zamówieniu na doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji Projektu: ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miastko - WO.271.2.2012

Doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji Projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miastko”

w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pow. bytowski, woj. pomorskie


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie,
tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji Projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miastko w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest doposażenie szkół (Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku, ul. Kujawska 1; Szkoła Podstawowa w Dretyniu, Dretyń 26; Szkoła Podstawowa w Świerznie, Świerzno 4; Szkoła Podstawowa w Słosinku, Słosinko 4; Szkoła Podstawowa w Piaszczynie, Piaszczyna 6-7) w sprzęt
i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji Projektu: Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miastko, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do prowadzenia następujących zajęć dla dzieci: - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu; - zajęcia dla dzieci z trudnościami w matematyce; - zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno - przyrodnicze; - zajęcia logopedyczne; - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):39.16.21.00-6, 39.29.20.00-5, 39.53.00.00-6, 38.65.21.00-1, 30.23.60.00-2, 30.21.31.00-6, 37.52.41.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 29.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. poz. 8.1.1 siwz i odpowiednio w ogłoszeniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp ( np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części 8.0. poz. 8.1.3 siwz i odpowiednio w ogłoszeniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp ( np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinni spełniać wspólnie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z nich (podpisany przez wszystkich Wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę;
3. wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 6 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektronicznanie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski
w Miastku ul. Grunwaldzka 1 77 - 200 Miastko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:28.05.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku ul. Grunwaldzka 1 77 - 200 Miastko p. nr 19 (I pietro - sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Rodzaj oraz ilość materiałów wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ. Sylaby do zabawy, Głoski do zabawy. Zestaw kontrolny PUS, Rusz głową cz. 1, Rusz głową cz. 2, Lotto Ortografia, Alfabet - nauka czytania i pisania, Gramatyka na wesoło cz. 1, Gramatyka na wesoło cz. 2, Loteryjki obrazkowo-sylabowe - pomoc do ćwiczeń w nauce czytania i pisania, Ćwiczenia kształtujące umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem, Domino sylabowe, Guzik z pętelką, Nasadki trójkątne, Ortopudełko - Poziom I, Ortopudełko - Poziom II, Paleta - Wyprawka pierwszoklasisty, Quiz ortograficzny, Rebusy obrazkowe, Warsztaty graficzne 1, Warsztaty graficzne 2, Analiza i synteza wzrokowa, Przed, po a co pomiędzy, Znajdź różnice, Suwaki terapeutyczne. Gąsiennice, Suwaki terapeutyczne. Pociągi, Suwaki terapeutyczne. Tarcze, Suwaki terapeutyczne. Windy, Domino obrazkowo - wyrazowe, Domino wyrazowe - dwusylabowe, Kto to? Co to? Rzeczownik, Czasownik - Co robi? Co się z nim dzieje?, Kocham mówić. Historyjki obrazkowe z tekstami, Coś na literę - gra z dzwonkiem, Memo - Alfabet, Szlaczki grafomotoryczne - zestaw do ćwiczeń, Alfabet zgadywanka, Rebusy obrazkowe, Język polski. Czytam i piszę. Klasa 0-3, Obrazkowa matematyka, Miarki, Mozaika , Tuba- Gąsienice, Matematyczny bączek, Multi-Split, Multi-Split, Magiczne liczby w skrzynce, Waga metalowa, Odważniki żeliwne i mosiężne łącznie 2 kg, Tangram , Trixy & Troy - Długość i odległość, Półkule sensoryczne, Mata Jeżyk, Piłka sensoryczna 75cm, Stożek utrzymaj równowagę, Jajo równoważne, Ringo kolczaste, Wałek do masażu z wypustkami, Dmuchane lotto 1, Dmuchnij piłkę- labirynt magnetyczny, Turbinka logopedyczna, B. Rocławski, Test ortofoniczny, A. Balejko, Test nazywania z 5 arkuszami, Detektyw Szczebrzeszyn , Loteryjka obrazkowa, Gra logopedyczna- Trudne słowa część 1, Gra logopedyczna- Trudne słowa część 2, Ślimak- Czterolistna koniczyna, Logopedyczny Piotruś. Memory. Pakiet I- talie 1-8, Logopedyczny Piotruś. Memory. Pakiet II- talie 9-16 , Logopedyczny Piotruś. Pakiet III- talie 17-24, MIMIC- zabawy logopedyczne z buzią, Wdech i wydech- pakiet do ćwiczeń oddechowych, M. Faściszewska, Cienie logopedyczne. Ćwiczenia utrwalające wymowę głosek szumiących, R. Sprawka, J. Graban, Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 lat, E. Skorek, Reranie , M. Hinz, Sudoku logopedyczne do ćwiczeń wymowy głosek szeregu szumiącego, M. Hinz, Sudoku logopedyczne do ćwiczeń wymowy głoski R, R. Sprawka, J. Graban, Trening słuchu. Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową u dzieci, Księga słów i obrazków, B. Rocławski, Słuch fonemowy i fonetyczny, Rymowana gimnastyka dla smyka, D. Kamińska, A. Ślęzak- Stachulak, Dobasoli do kanuka. Ćwiczenia czytania pseudowyrazów dla dzieci z dysleksją, Gra logopedyczna- Zgadywanka, Część 5 - Mowa bezdźwięczna - program komputerowy, Program eduSensus LOGOPEDIA- pakiet podstawowy z mikrofonem, Sfonem- program do terapii słuchu fonemowego, Wibrator logopedyczny SQ pen REREK , Łamigłówka logopedyczna Junior 2 w 1, Gra edukacyjna- Pamięć dźwiękowa, wyd. Alexander, PUS. Kruk z Kruklanki. Doskonalenie słuchu fonemowego, czytania i pisania, PUS. Miała Baba Koguta. Doskonalenie słuchu fonemowego, czytania i pisania, PUS. Skoncentruj się, cz. 2, PUS. Od gwiazdki do bajki cz. 3, PUS. Rusz głową. Gry i zabawy logiczne cz. 1, PUS. Łatwe ćwiczenia do nauki czytania, Dywanik glottodydaktyczny, Puzzle logopedyczne Bocian Klemens kle kle, B. Sawicka, Dźwięczna czy bezdźwięczna. Cz. 2 - zdania, B. Sawicka, Dźwięczna cz bezdźwięczna. Cz. 1- wyrazy, Nowe zagadki Smoka Obiboka, Gra logopedyczna- Dwie wieże/ Kto prędzej?, Sokole oko- 8 gier, M. Szalińska, ZGADNIJ, CZEGO BRAKUJE - Pomoc logopedyczna, do utrwalenia poprawnej wymowy głoski c , M. Szalińska, ZGADNIJ, CZEGO BRAKUJE - Pomoc logopedyczna do utrwalenia poprawnej wymowy głoski ż, Edukacja wczesnoszkolna. Plansze interaktywne 2.0, Plansze interaktywne 2.0 , Magnetyczne obracające się wskaźniki , Compra Mikroskop dla początkujących , Mikroskop - Monitor do eksperymentów, Skrzynka do eksperymentów - Prąd elektryczny, Zestaw do nauki obwodu prądu -Budujemy sygnalizator świetlny, Algodoo - licencja na 1 stanowisko, Proste maszyny urządzenia, Pentomino , Karty aktywności do pantomina, Tangram 4-kolorowy , Tangram magnetyczny, Karty aktywności do tangramu, Drewniane kostki, 2 cm -Układanie za pomocą drewnianych kostek, Karty pracy
z zadaniami do klocków drewnianych, Budujemy szkielety brył - zestaw manipulacyjny, Karty pracy do szkieletów brył - modele płaskie Karty pracy do szkieletów brył - modele przestrzenne, Bryły i siatki - 16-częściowy zestaw geometryczny z kartami zadaniowymi, Zestaw do ćwiczeń zawiera: 1x Bryły składane z siatkami oraz 1x Karty zadaniowe do brył składanych, Słomki konstrukcyjne, Quizzillion, W dobrym kierunku, WIR mnożenia, Zestaw kontrolny PUS, Książka PUS: Matematyka konkretna cz.1 Autor: Maria Krupska, Autor: Bogusław Świdnicki, Książka PUS: Rusz głową cz. 2 - Gry i zabawy logiczne Autor: Świdnicki Bogusław , Magiczny trójkąt matematyczny Mały - Zestaw kart 100 szt. do ćwiczeń matematycznych, Magiczny trójkąt matematyczny Duży - Zestaw kart 100 szt. do ćwiczeń matematycznych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):39.16.21.00-6, 37.52.41.00-8, 39.53.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 29.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Zespołu Szkół w Dretyniu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Rodzaj oraz ilość materiałów wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ. Od obrazka do słowa-gra edukacyjna w formie kart, Ładnie mówię głoski-gra edukacyjna, I co później? -historyjki obrazkowe 2 zestawy kart po 9 obrazków ,Moja rodzina, ,Dzień urodzin, Kreatywny zestaw W podróży-gra edukacyjna, Quiz ortograficzny-gra edukacyjna, Zestaw plansz tematycznych I, Bajki - 1 płyta CD ,Kot w butach,1 płyta CD ,Calineczka, 1 płyta CD Śnieżka, Gra edukacyjna Na straganie, Mini mózg-gra edukacyjna, Szlaczki graficzne, Stemple szlaczki, Układanka edukacyjna- sylaby, Tablica magnetyczna komplet, Instrukcja do klocków LOGO-książeczka jak pracować z klockami LOGO, Plansze do początkowej nauki czytania, Domino sylabowe, Klocki z małymi plastikowymi literami, Rozsypanki wyrazowe, Rebusy obrazkowe, Zestaw sylab, Literowe zabawy podłużne, Klocki z małymi polskimi literami, Klocki z wielkimi literami, Potyczki kota Pysia-gra edukacyjna, Domino sylabowe, Zdjęcia przedmioty - rozsypani logiczne szt.30, Pakiet zdjęć-rzeczownik, czasownik ,przymiotnik, Kreatywne historie- W rodzinnym kręgu- 4 historie przedstawione na 16 kartach z 84 elementami uzupełniającymi, Zabawy językowe - gra edukacyjna, Klocki ortograficzne Poly-(zestaw przestrzennych klocków z książką do nauki ortografii), Super farmer-(zestaw zawiera 60 królików, 24 owce,20 świń 12 krów, 6 koni 4 psy małe ,2 duże, 2 kostki zieloną i czerwoną), Domino literowe-(zestaw 24 klocków), Litery magnetyczne, Maxi warsztaty graficzne-zestaw ćwiczeń graficznych, Stopniowanie przymiotników - obrazki + karty do gry, Gra słowna -Scriba-(plansza i zestaw literek do układania), Szanujmy przyrodę - plansza i zestaw obrazków, Magnetyczna podkowa- magnes do ćwiczeń, Bim Bam -loteryjka-(zawiera 4 plansze,32 kółeczka z obrazkami, płyta CD, instrukcję), Lupki małe -zestaw 3 lup, Miarki elastyczne-zestaw 5 miar o długości 1 m, Przybory do tablicy-(cyrkiel, liniał, ekierka, kątomierz), Bingo -Dodawanie i odejmowanie do 20-(w zestawie jest 90 kart liczbowych i instrukcja), Matematyczna przewlekanka-(zestaw 6 sznurków i 72 plastikowych dłoni), Klocki matematyczne-(od 0 do 50), Patyczki do liczenia długie, Tabliczki z cyframi-liczmany, Liczmany geometryczny- łańcuch, Liczmany warzywa, Cyfry matematyczne, Matematyczna przekładanka-karty z układem dziesiątek do nauki jedności dziesiątek i setek, Tabliczki - działania matematyczne, Bingo-dodawanie i odejmowanie do 100-(2 zestawy kart i kartoników do dodawania i odejmowania), Bingo-mnożenie i dzielenie do 100-(2 zestawy kart i kartoników ), Elementy magnetyczne mnożenie- w zestawie tablica magnetyczna i zestaw liczb ze znakami mnożenie i dzielenie, Wrap-ups-Starter -(zestaw zawiera 4 szt. każda po 10 tabliczek, długość 15 cm), Monety z tworzywa, Zegar o średnicy 30 cm, Odtwarzacz CD, Liczydło z tablicą magnetyczną, Mikroskop, Lornetka.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):39.16.21.00-6, 39.29.20.00-5, 37.52.41.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 29.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej w Świerznie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Rodzaj oraz ilość materiałów wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ. Memo rerki, Memo szumki, Ładnie mówię głoski sz, ż, cz, dż, Ładnie mówię głoskę r, Ładnie mówię głoski k, g, h, Domino logopedyczne L-R,SO 0624 Domino logopedyczne J-R, Domino logopedyczne L-J, Kalambury, Domino - Ekologia,TR1128 Quiz przyrodniczy,AG4850 Warsztat mieszania kolorów - zestaw, Układ słoneczny, Sudoku, Gry z lusterkiem, Kocham Cię Polsko, Gra -Zgadnij kto to?, ZOO- Matematyka na wesoło, Matematyka na wesoło edu ROM Matematyka, Fabryka zabawek , Wesołe miasteczko - Matematyka na wesoło, Domino zegarowe - Do południa, Domino zegarowe - Po południu, Ruchomy kalendarz, Mozaika w drewnianym pudełku, Pentomino, Domino - Konstrukcje, Domino - Mozaiki, Liczę w pamięci, Dreptuś Matematyk, Ćwiczenia w orientacji 1, Skoncentruj się, Rusz głową 1, Matematyka na wesoło 1, Zestaw geometryczny, Zegar i kalendarz, Mnożę i dzielę, Matematyczne rozgrywki, Bingo, Bingo - Mnożenie i dzielenie do 20, Bingo - Dodawanie i odejmowanie do 100, Bingo - Mnożenie i dzielenie do 100, Figury porównawcze, Piramida logopedyczna, Gra planszowa Ślimak, Czterolistna koniczynka, Loteryjka z podmuchem, Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj, Piórka, Loteryjki sylabowe, Zabawy usprawniające buzię i język dziecka, Mierzymy czas, Gdzie jest żabka?, Bocian Klemens Kle-Kle, Szpulki drewniane kolorowe, Guziki matematyczne, Małe drewniane korale, Duże drewniane korale.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):39.16.21.00-6, 37.52.41.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 29.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:4 NAZWA: Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej w Słosinku.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Rodzaj oraz ilość materiałów wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ. Bajki - słuchaj i układaj obrazki, CD i plansze do rozwijania słuchu fonematycznego, Zagadki obrazkowo-dźwiękowe do rozwijania słuchu fonematycznego, Łamigłówki słowne, Sylaby w dominie, Domino wyrazowe dwusylabowe, Komplet 10 plansz w 3 linie (tło czarne, linie białe), do ćwiczeń grafomotorycznych, Białe ołówki ( kredki akwarelowe) do pisania na tabliczkach, Uczę się literek cz. I , Karty gramatyczne do rozpoznawania części mowy, Już czytam - układanka, Domino sylabowe, Ryzyko dysleksji - problem i diagnozowanie,Autor: Marta Bogdanowicz, Książka: Dyslektyczne ucho - zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej. Autor: Elżbieta Szymankiewicz, Książka: Bajki dla dyslektyków, Autor: Kamila Waleszkiewicz, Dotykowa loteryjka , Zabawy z buzią, Mata z zegarem, Kwadraty do płotka , Taśma miarowa zwijana, dwustronna, Waga szkolna, Zestaw odważników w pudełku, Zestaw odważników w pudełku, Poczta - gra edukacyjna, Skaczące czapeczki - gra, Bierki, Małe zegary edukacyjne, Kostki do gry cyfry, Kostki do gry - symbole matematyczne, Książka: Aby polubić matematykę - zestaw ćwiczeń terapeutycznych, Autor: Alicja Małasiewicz, Woreczki - niespodzianka, Bingo dodawanie i odejmowanie do 100 - gra dydaktyczna, Bingo - mnożenie
i dzielenie do 100 - gra dydaktyczna Układanki rozwijające logiczne myślenie, eduROM Fabryka zabawek - Matematyka na wesoło, eduROM Niezwykłe wakacje - Matematyka na wesoło, eduROM Zoo - Matematyka na wesoło, Mata matematyczna- mata podłogowa do nauki dodawania i odejmowania zakresie 12, eduROM Wesołe miasteczko - Matematyka na wesoło, Zestaw matematyczny z kartami zadań, Zestaw konstrukcyjny, zestaw manipulacyjny do zabaw konstrukcyjnych i do nauki geometrii, Model Ziemi, Mapa Polski - województwa, Poznajemy miasta Polski, Menzurki cylindry, Mikroskop z 57 elementami, Podziemny odkrywca. Małe laboratorium, Mapa Polski- układanka, Segregacja i recykling, Układ słoneczny, Model Ziemi, Lornetka, Mały Ekolog- gra planszowa, Nasze domy - gra edukacyjna, Puzzle o rozmaitej tematyce dla chłopców i dziewcząt.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):39.16.21.00-6, 39.29.20.00-5, 39.53.00.00-6, 37.52.41.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 29.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:5 NAZWA: Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej w Piaszczynie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Rodzaj oraz ilość materiałów wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ. Obrazkowa matematyka - liczmany, cyfry, znaki magnetyczne, Mikroskop, Mikroskop komputerowy , Na polu, w lesie, na łące, Nad ziemią i pod ziemią, Preparaty mikroskopowe - 50 sztuk, Chrońmy nasze środowisko -7 plansz, Zegar i zajęcia - tablica magnetyczna, Kalendarz roczny magnetyczny, Globus z kontynentami - piłka 69 cm, Mapa Polski dla najmłodszych, Układ Słoneczny - zestaw do nadmuchiwania, Cykle rozwoju żaby - modele dmuchane, Laboratorium badawcze, Kolorowe działania - gra liczbowa, Kropki matematyczne - gra ruchowa, Dzielne skoczki - gra w dzielenie do 100, Klasowe bingo - mnożenie, Krzyżówka matematyczna - gra, Liczydło 10-rzędowe - demonstracyjne, MateMecz - interaktywny kalkulator, Rzuć i oblicz - zabawa ruchowa, Siedem w rzędzie - gra matematyczna, Wir mnożenia - gra w mnożenie do 100, Abaco - tabliczka mnożenia, Bryły ułamkowe magnetyczne - 20 elementów, Waga ze zbiornikami 1,0 litrowymi i 25 odważnikami, Zegar do mierzenia upływu czasu: wymiary: 38,1 x 39,4 cm, Liczydło do obliczeń pieniężnych i dziesiętnych, Alfabet ruchomy - duże litery, polska czcionka, Alfabet ruchomy - małe litery, polska czcionka, Kropki alfabetyczne - gra ruchowa, Akcesoria do małej piaskownicy, Mała piaskownica, Piasek do piaskownicy - jasny, Szablony grafomotoryczne - 27 ramki i 27 wkładów, Klocki Logo, Zeszyt do początkowej nauki pisania, Ortograf i gramatyka dla smyka, Schatti - pierwsza nakładanka cieni, Klocki logiczne 60 figur - demonstracyjne, Tablica 2x3 ALU - biała magnetyczna - 120 x 90 cm, Komplet startowy 2x3 - do tablic białych, Domino logopedyczne obrazkowo-wyrazowe, Monografia liczb - makatka , Mały Elektryk, Dywan 200 x 200 cm - alfabet, EduROM Matematyka na wesoło 5-6 lat Pierwsze odkrycia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):39.16.21.00-6, 39.29.20.00-5, 39.53.00.00-6, 37.52.41.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 29.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:6 NAZWA: Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej
nr 2 w Miastku i Szkoły Podstawowej w Słosinku.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Wymagania minimalne sprzętu multimedialnego opisane są w załączniku nr 8 do SIWZ. Tablica Interaktywna 81.7 cali, Projektor DLP SVGA 2700ANSI 4000:1, Komputer przenośny Laptop.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):30.21.31.00-6, 30.23.60.00-2, 38.65.21.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 29.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

                                                                                                                                             Zamawiający

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie o zamówieniu BIP i tablica ogłoszeń.pdf 2012-05-15 14:34:37 149KB 622 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ POMOCE DYDAKTYCZNE.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-05-15 14:34:37 688KB 266 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana tresci SIWZ 21.05.2012r..pdf 2012-05-21 14:09:58 332KB 894 razy
2 wyjasnienia_25-05-2012_WO-271-2-2012.pdf 2012-05-25 13:16:41 145KB 413 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 2012-06-13 13:21:10 143KB 497 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie o udzieleniu zamówienia BIP i tablica ogłoszeń.pdf 2012-06-21 12:40:35 108KB 492 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 15-05-2012 14:34:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 15-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 21-06-2012 12:40:35